Dheuteronomi 34:1-12

34  Mosesi akabva akwira muGomo reNebho,+ pamusoro pePisga,+ rakatarisana neJeriko,+ achibva mumapani erenje eMoabhi. Jehovha akamuratidza nyika yose, Giriyedhi kusvikira kuDhani,+  nyika yaNaftari yose nenyika yaEfremu naManase nenyika yose yaJudha kusvikira kugungwa riri nechokumavirira,+  neNegebhu+ noRuwa,+ bani reJeriko, guta remichindwe,+ kusvikira kuZoari.+  Zvino Jehovha akati kwaari: “Iyi ndiyo nyika yandakapikira Abrahamu, Isaka naJakobho, ndichiti, ‘Ndichaipa vana* vako.’+ Ndaita kuti uione nemaziso ako, zvausingazoyambukiri kwairi.”+  Pashure paizvozvo, Mosesi mushumiri waJehovha+ akafira imomo munyika yeMoabhi sezvakanga zvarayirwa naJehovha.+  Iye akamuviga mumupata uri munyika yeMoabhi pakatarisana neBheti-peori,+ uye hapana anoziva guva rake kusvikira nhasi.+  Mosesi akanga ava nemakore zana nemakumi maviri paakafa.+ Maziso ake akanga achiri kuona,+ uye simba rake rakanga risati rapera.+  Vanakomana vaIsraeri vakachema Mosesi pamapani erenje eMoabhi kwemazuva makumi matatu.+ Mazuva okuchema enguva yokuchema Mosesi akazopera.  Zvino Joshua mwanakomana waNuni akanga azere nomudzimu wouchenjeri,+ nokuti Mosesi akanga aisa ruoko rwake pamusoro pake;+ vanakomana vaIsraeri vakatanga kumuteerera, uye vakaita sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ 10  Asi pakati paIsraeri hapana kuzomukazve mumwe muprofita akaita saMosesi,+ aizivikanwa naJehovha chiso nechiso,+ 11  pamusoro pezviratidzo zvose nezvishamiso zvaakatumwa naJehovha kuti aite munyika yeIjipiti kuna Farao nokuvashandi vake vose nenyika yake yose,+ 12  uye pamusoro poruoko rune simba nemabasa ose anotyisa akaitwa naMosesi vaIsraeri vose vachiona.+

Mashoko Emuzasi

Dhe 34:4 Kureva, “mbeu.”