Dheuteronomi 33:1-29

33  Zvino ichi ndicho chikomborero+ icho Mosesi munhu waMwari wechokwadi+ akakomborera nacho vanakomana vaIsraeri asati afa.  Akati: “Jehovha—akauya achibva kuSinai,+Akavapenyera achibva kuSeiri.+Akapenya achibva kunzvimbo ine makomo yeParani,+Uye akanga aine makumi ezviuru evatsvene,+Kurudyi rwake kuine varwi vavo.+   Aidawo vanhu vake;+Vatsvene vavo vose vari muruoko rwenyu.+Ivo—vakatsenhama patsoka dzenyu;+Vakatanga kugamuchira mamwe mashoko enyu.+   (Mosesi akatipa mutemo somurayiro,+Nhaka yeungano yaJakobho.)+   Akava mambo pakati paJeshuruni,+Vakuru vevanhu pavakaungana,+Iwo madzinza ose aIsraeri.+   Rubheni ngaararame arege kufa,+Uye varume vake ngavarege kuva vashoma.”+  Ichi ndicho chaiva chikomborero chaJudha,+ zvaakati: “Haiwa Jehovha, inzwai inzwi raJudha,+Muuye naye kune vanhu vake.Maoko ake akarwira zvinhu zvake;Uye ivai mubatsiri wake pamhandu dzake.”+  Kuna Revhi akati:+ “Tumimu yako neUrimu+ yako ndezvomunhu akavimbika kwauri,+Wawakaedza paMasa.+Wakatanga kurwisana naye pedyo nemvura yeMeribha,+   Murume akati kuna baba vake naamai vake, ‘Handina kumuona.’Haana kubvuma kunyange hama dzake,+Uye haana kuziva vanakomana vake.Nokuti vakachengeta shoko renyu,+Uye vakaramba vachichengeta sungano yenyu.+ 10  Ngavarayiridze Jakobho pane zvamakatonga+Uye varayiridze Israeri mutemo wenyu.+Ngavapisire rusenzi pamberi pemhino dzenyu+Nechinopiwa chakakwana paatari yenyu.+ 11  Haiwa Jehovha, komborerai simba rake,+Farirai basa remaoko ake.+Vaya vanomumukira vakuvadzei kwazvo muhudyu mavo,+Nevaya vanomuvenga kwazvo, kuti varege kusimuka.”+ 12  Kuna Bhenjamini akati:+ “Anodiwa+ naJehovha ngaagare akachengetwa naye,+Paanenge akamudzivirira zuva rose,+Uye ngaagare pakati pemapfudzi ake.”+ 13  Kuna Josefa akati:+ “Nyika yake ngairambe ichikomborerwa naJehovha+Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvokudenga, nedova,+Nemvura yakadzika iri pasi,+ 14  Nezvinhu zvakanaka kwazvo, zvibereko zvezuva,+Nezvinhu zvakanaka kwazvo, zvibereko zvomwedzi mumwe nomumwe,+ 15  Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvinobva pamakomo okumabvazuva,+Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvezvikomo zvinogara nokusingagumi, 16  Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvenyika nezvizere mairi,+Nokubvumira kwaIye anogara mugwenzi reminzwa.+ Ngazviuye pamusoro waJosefa+Nepanhongonya yomusoro womunhu akatsaurwa kubva pahama dzake.+ 17  Runako rwake rwakaita sorwenzombe inotanga kuberekwa,+Nyanga dzake inyanga dzenzombe yomusango.+Achatunga marudzi nadzo+Ose pamwe chete kusvikira kumigumo yenyika,Uye ivo ndivo makumi ezviuru aEfremu,+Ndivo zviuru zvaManase.” 18  Kuna Zebhuruni akati:+ “Fara, haiwa iwe Zebhuruni, paunobuda,+Newe Isakari, mumatende ako.+ 19  Marudzi achashevedzera kumakomo.Ikoko achabayira zvibayiro zvokururama.+Nokuti achayamwa pfuma zhinji yemakungwa+Nemigove yakavanzwa yejecha.” 20  Kuna Gadhi akati:+ “Akakomborerwa munhu anokudza miganhu yaGadhi.+Achagara sezvinoita shumba,+Achabvambura ruoko, kunyange nhongonya yomusoro.+ 21  Achasarudza mugove wokutanga kuti uve wake,+Nokuti ikoko ndiko kwakachengetwa mugove womupi wemirau.+Vakuru vevanhu vachaungana.Achaita zvakarurama zvaJehovhaNezvaakatonga zvine chokuita naIsraeri.” 22  Kuna Dhani akati:+ “Dhani mwana weshumba.+Achakwakuka achibva muBhashani.”+ 23  Kuna Naftari akati:+ “Naftari anogutswa nokufarirwaUye akazara nechikomborero chaJehovha.Tora kumavirira nokumaodzanyemba kuve kwako.”+ 24  Kuna Asheri akati:+ “Asheri akakomborerwa nevanakomana.+Ngaave mumwe anofarirwa nehama dzake,+Anonyudza tsoka yake mumafuta.+ 25  Simbi nemhangura ndizvo zvokukiyisa magedhi ako,+Kufamba kwako zvishoma nezvishoma kwakaenzana nemazuva ako. 26  Hakuna mumwe akaita saMwari wechokwadi+ waJeshuruni,+Anotasva denga achikubatsira+Uye anotasva matenga ane makore muukuru hwake.+ 27  Mwari wenguva yekare inzvimbo yokuvanda,+Nechepasi pane maoko asingagumi.+Achadzinga muvengi pamberi pako,+Uye achati, ‘Vatsakatise!’+ 28  Israeri achagara akachengeteka,+Chitubu chaJakobho chiri choga,+Panyika yezviyo newaini itsva.+Chokwadi, matenga ake achadonhedza dova.+ 29  Unofara, haiwa iwe Israeri!+ Ndiani aripo akaita sewe,+Rudzi runoponeswa naJehovha,+Nhoo yokubatsirwa kwako,+Naiye ari bakatwa rako guru?+Naizvozvo vavengi vako vachadedera pamberi pako,+Uye iwe—uchatsika nzvimbo dzavo dzakakwirira.”+

Mashoko Emuzasi