Dheuteronomi 32:1-52

32  “Haiwa imi matenga, teererai, regai nditaure;Nyika ngainzwe mashoko omuromo wangu.+   Kurayiridza kwangu kuchadonha sezvinoita mvura,+Shoko rangu richayerera sezvinoita dova,+Sezvinoita mvura inopfunha pauswa+Uye sezvinoita mvura zhinji pazvinomera.+   Nokuti ndichazivisa zita raJehovha.+Ipai Mwari wedu ukuru!+   Iye iDombo, basa rake rakakwana,+Nokuti nzira dzake dzose ndedzokururamisira.+NdiMwari akatendeka,+ asina kusaruramisira;+Iye akarurama uye akatendeseka.+   Ivo vakaita zvakaipa;+Havasi vana vake, urema ndohwavo.+Chizvarwa chisina kururama uye chakamonyana!+   Muri kuramba muchiitira Jehovha izvi here,+Haiwa imi mapenzi uye vanhu vasina kuchenjera?+Iye haasi Baba vako vakakubereka here,+Iye akakuita akakusimbisa?+   Yeukai mazuva ekare,+Fungai nezvemakore ekare kubva pachizvarwa nechizvarwa;Bvunza baba vako, uye vachakuudza;+Vakwegura vako, uye vachakutaurira.+   Wokumusorosoro paakapa marudzi nhaka,+Paakaparadzanisa vanakomana vaAdhamu,+Akaisa muganhu wemarudzi+Nokuda kwokuwanda kwevanakomana vaIsraeri.+   Nokuti mugove waJehovha ndivo vanhu vake;+Jakobho ndiye mugove wake waanogara nhaka.+ 10  Akamuwana munyika yakaita renje,+Mugwenga risina chinhu, mune kuungudza.+Akatanga kumukomberedza,+ kumutarisira,+Kumuchengetedza semboni yeziso rake.+ 11  Segondo rinozunungusa dendere raro,Rinoengerera pamusoro pemanyana aro,+Rinotambanudza mapapiro aro, roatora,Roatakura pamapapiro aro,+ 12  Jehovha oga ndiye akaramba achimutungamirira,+Pakanga pasina mwari wokune imwe nyika waaiva naye.+ 13  Akaramba achimukwidza panzvimbo dzakakwirira dzepanyika,+Zvokuti akadya zvibereko zvomunda.+Akaramba achiita kuti adzvute uchi hwakabva muibwe,+Nemafuta akabva mudombo rakaoma kwazvo;+ 14  Akamupa ruomba rwemombe nomukaka wemakwai+Pamwe chete nemafuta emakondohwe,Nemakwai makono, rudzi rwokuBhashani, nenhongo+Pamwe chete nemafuta eitsvo egorosi;+Uye iwe wakaramba uchinwa ropa remazambiringa sewaini.+ 15  Jeshuruni+ paakatanga kukora, akakava.+Iwe wakakora, wakava mukobvu, wakafuta.+Naizvozvo akasiya Mwari, iye akamusika,+Akazvidza Dombo+ rokuponeswa kwake. 16  Vakatanga kuita kuti aitire vanamwari+ vokune dzimwe nyika godo;+Vakaramba vachimugumbura nezvinhu zvinosemesa.+ 17  Vakabayira kumadhimoni, kwete kuna Mwari,+Vanamwari vavakanga vasina kuziva,+Vatsva vakanga vachangopinda,+Vakanga vasingazivikanwi nemadzitateguru enyu. 18  Iwe wakakanganwa Dombo rakakubereka,+Uye wakakanganwa Mwari, Iye akakubereka nemarwadzo okusununguka.+ 19  Jehovha paakazviona, akabva arega kuvaremekedza,+Nokuda kwokutsamwiswa kwaakaitwa nevanakomana vake nevanasikana vake. 20  Naizvozvo akati, ‘Regai ndivavanzire chiso changu,+Regai ndione kuguma kwavo.Nokuti ivo chizvarwa chokutsauka,+Vanakomana vasina kutendeka.+ 21  Ivo vakaita kuti ndiitire chinhu chisiri mwari godo;+Vakanditsamwisa nezvidhori zvavo zvisina zvazvinobatsira;+Iniwo ndichaita kuti vave negodo nevasiri vanhu;+Ndichavagumbura norudzi rwemapenzi.+ 22  Nokuti moto wakabatidzwa mukutsamwa kwangu+Uye uchapisa kusvikira kuSheori,+ nzvimbo yakadzika kwazvo,Uchaparadza nyika nezvibereko zvayo+Uye uchaita kuti nheyo dzemakomo dzibvire.+ 23  Ndichawedzera matambudziko pavari;+Ndichapedzera miseve yangu pavari.+ 24  Vachaziya nenzara+ uye vachaparadzwa nefivha+ huruNokuparadza kwakaipa kwazvo.+Ndichavatumira mazino ezvikara,+Nouturu hwezvinokambaira muguruva.+ 25  Kunze bakatwa richaita kuti vashayikirwe,+Uye vari mukati vachatya,+Vose jaya nemhandara,+Anoyamwa nomurume ane bvudzi jena.+ 26  Ndingadai ndakati: “Ndichavaparadzira,+Ndichaita kuti kutaurwa nezvavo kugume pakati pevanhuwo zvavo,”+ 27  Dai kusiri kuti ndaitya kutsamwa kwomuvengi,+Kuti mhandu dzavo dzingasazvinzwisisa,+Kuti dzingati: “Maoko edu akunda,+Haasi Jehovha akaita zvose izvi.”+ 28  Nokuti ivo rudzi rusingafungi,+Pakati pavo hapana kunzwisisa.+ 29  Haiwa, kudai vakachenjera!+ Vaizofungisisa nezveizvi.+ Vaizofunga nezvokuguma kwavo.+ 30  Munhu mumwe angadzingirira sei vanhu chiuru,Uye vaviri vangaita sei kuti vanhu zviuru gumi vatize?+Kunze kwokunge Dombo ravo ravatengesa+Uye Jehovha avaisa mumaoko avo. 31  Nokuti dombo ravo harina kuita seDombo redu,+Kunyange vavengi vedu vanobvuma izvi.+ 32  Nokuti muzambiringa wavo wakabva pamuzambiringa wokuSodhomaNepanzvimbo dzakatenuka-tenuka dzeGomora.+Mazambiringa avo mazambiringa omuchetura,Masumbu avo anovava.+ 33  Waini yavo uturu hwenyoka huruNomuchetura unorwadza wemhungu.+ 34  Hazvina kuunganidzirwa pandiri,Zviine chisimbiso mudura rangu here?+ 35  Kutsiva ndokwangu, nokudzorera.+ Panguva yakatarwa tsoka dzavo dzichadzedzereka,+Nokuti zuva renjodzi yavo rava pedyo,+Zviitiko zvavakagadzirirwa zvinochimbidza kuuya.’+ 36  Nokuti Jehovha achatonga vanhu vake+Uye achazvidemba pamusoro pevashumiri vake,+Nokuti achaona kuti hapasisina chinotsigiraUye panongova nomunhu asina mubatsiri uye asina zvaanobatsira. 37  Achati, ‘Vanamwari vavo vari kupi,+Iro dombo ravakatsvaka kwokupotera kwariri,+ 38  Vaidya mafuta ezvibayiro zvavo,+Vainwa waini yezvinopiwa zvavo zvinonwiwa?+Ngavasimuke vakubatsirei.+Ngavave nzvimbo yenyu yokuvanda.+ 39  Onai zvino kuti ini—ndini iye+Hakuna vamwe vanamwari vari pamwe chete neni.+Ndinouraya, uye ndinoraramisa.+Ndakakuvadza kwazvo,+ uye ini—ndichaporesa,+Uye hakuna angabvuta muruoko rwangu.+ 40  Nokuti ndinosimudzira ruoko rwangu kudenga ndichipika,+Uye ndinoti: “Noupenyu hwangu, nokusingagumi,”+ 41  Kana ndikarodza bakatwa rangu rinon’aima,+Uye ruoko rwangu rukabata kutonga,+Ndichatsiva mhandu dzangu+Uye ndichatsiva vaya vanondivenga kwazvo.+ 42  Ndichadhakisa miseve yangu neropa,+Bakatwa rangu parinenge richidya nyama,+Neropa revakaurayiwa nevakatapwa,Nemisoro yevatungamiriri vomuvengi.’+ 43  Farai, imi marudzi, nevanhu vake,+Nokuti achatsiva ropa revashumiri vake,+Achatsiva mhandu dzake+Uye achayananisira nyika yevanhu vake.” 44  Nokudaro Mosesi akauya, akataura mashoko ose orwiyo urwu vanhu vachinzwa,+ iye naHoshea mwanakomana waNuni.+ 45  Pashure pokunge Mosesi apedza kutaura mashoko aya ose kuvaIsraeri vose, 46  akati kwavari: “Isai mashoko ose andiri kutaura nhasi ndichikunyeverai mumwoyo menyu,+ kuti murayire vanakomana venyu kuti vachenjerere kuita mashoko ose omutemo uyu.+ 47  Nokuti harisi shoko risina zvarinobatsira kwamuri,+ asi rinoreva upenyu hwenyu,+ uye neshoko iri mungaita kuti mazuva enyu ave mazhinji panyika yamuri kuyambukira Jodhani kuti muitore ive yenyu.”+ 48  Zvino Jehovha akataura naMosesi zuva iroro, achiti: 49  “Kwira mugomo iri reAbharimu,+ Gomo reNebho,+ riri munyika yeMoabhi, rakatarisana neJeriko, uone nyika yeKenani, yandichapa vanakomana vaIsraeri kuti ive nhaka yavo.+ 50  Ubve wafira mugomo rauri kukwira mariri, uiswe kwakaiswa vanhu vokwako,+ sokufa kwakaita Aroni mukoma wako muGomo reHori,+ akaiswa kwakaiswa vanhu vokwake; 51  nokuti hamuna kuva vakatendeka kwandiri+ pakati pevanakomana vaIsraeri pamvura yeMeribha+ yokuKadheshi murenje reZini; nokuti hamuna kunditsvenesa pakati pevanakomana vaIsraeri.+ 52  Nokuti uchaona nyika yacho uri nechokure, asi hauzopindi imomo munyika yandichapa vanakomana vaIsraeri.”+

Mashoko Emuzasi