Dheuteronomi 29:1-29

29  Aya ndiwo mashoko esungano yakarayirwa Mosesi naJehovha kuti aite nevanakomana vaIsraeri munyika yeMoabhi, tisingabatanidzi sungano yaakanga aita navo kuHorebhi.+  Zvino Mosesi akashevedza vaIsraeri vose, akati kwavari: “Ndimi maiona zvose zvakaitwa naJehovha pamberi penyu munyika yeIjipiti kuna Farao nevashandi vake vose nenyika yake yose,+  miedzo mikuru yakaonekwa nemaziso enyu,+ zviratidzo+ zviya zvikuru nezvishamiso.+  Asi Jehovha haana kukupai mwoyo wokuti muzive nemaziso okuti muone nenzeve dzokuti munzwe kusvikira nhasi.+  ‘Pandakaramba ndichikutungamirirai kwemakore makumi mana murenje,+ nguo dzenyu hadzina kusakarira pamuri, uye hwashu dzenyu hadzina kusakara patsoka dzenyu.+  Hamuna kudya chingwa,+ uye hamuna kunwa waini nedoro rinodhaka, kuti muzive kuti ndini Jehovha Mwari wenyu.’  Makazosvika munzvimbo ino, Sihoni mambo weHeshbhoni+ naOgi+ mambo weBhashani vakabuda kuti vazorwa nesu, asi takavakunda.+  Pashure paizvozvo takatora nyika yavo tikaipa vaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza revaManase kuti ive nhaka yavo.+  Naizvozvo chengetai mashoko esungano iyi muaite, kuti muite kuti zvinhu zvose zvamuchaita zvibudirire.+ 10  “Nhasi, mose zvenyu makamira pamberi paJehovha Mwari wenyu, vakuru vemadzinza enyu, varume vakuru venyu nevatungamiriri venyu, varume vose vaIsraeri,+ 11  vana venyu, madzimai+ enyu, nevatorwa+ venyu vari mumusasa wenyu, kubvira kumutemi wehuni dzenyu kusvikira kumucheri wemvura+ yenyu, 12  kuti mupinde musungano+ yaJehovha Mwari wenyu nemhiko yake, iyo Jehovha Mwari wenyu ari kuita nemi nhasi;+ 13  kuti akusimbisei nhasi sevanhu vake+ uye kuti aratidze kuti ndiMwari wenyu,+ sezvaakakuvimbisai uye sezvaakapikira madzitateguru enyu Abrahamu,+ Isaka+ naJakobho.+ 14  “Zvino handisi kuita sungano iyi nemhiko iyi nemi moga,+ 15  asi naiye akamira nesu nhasi pamberi paJehovha Mwari wedu uye nevaya vasiri pano nesu nhasi;+ 16  (nokuti imi munonyatsoziva kugara kwatakaita munyika yeIjipiti uye kupfuura kwatakaita nepakati pemarudzi amakapfuura nepakati pawo.+ 17  Maiona zvinhu zvawo zvinonyangadza nezvidhori zvawo zvinosemesa sendove,+ zvematanda nezvematombo, zvesirivha nezvendarama, zvaakanga ainazvo;) 18  kuti pakati penyu parege kuva nomurume kana mukadzi kana mhuri kana dzinza vane mwoyo unotsauka nhasi pana Jehovha Mwari wedu kuti uende kunoshumira vamwe vanamwari vemarudzi iwayo;+ kuti pakati penyu parege kuva nomudzi unobereka zvibereko zvomuti une muchetura uye muti unovava.+ 19  “Kana mumwe munhu anzwa mashoko emhiko+ iyi, akazvirumbidza mumwoyo make, achiti, ‘Ndichava norugare,+ kunyange zvazvo ndichizofamba mukuoma kwomwoyo wangu,’+ aine vavariro yokuparadza zvose, chakanyatsodiridzwa nechine nyota, 20  Jehovha haazodi kumukanganwira,+ asi hasha dzaJehovha+ nokubishaira+ kwake zvichabva zvapfungairira murume iyeye,+ uye kutuka kwose kwakanyorwa mubhuku iri+ kuchagara paari, uye Jehovha achadzima zita rake pasi pematenga. 21  Naizvozvo Jehovha achamutsaura+ kuti atambudzike pamadzinza ose aIsraeri maererano nokutuka kwose kwesungano yakanyorwa mubhuku rino romutemo. 22  “Zvino chizvarwa chomunguva yemberi, ivo vanakomana venyu vachamuka shure kwenyu, vachataura, uyewo wokune imwe nyika achabva kunyika iri kure, kunyange kana vaona matambudziko enyika iyoyo nematenda ayo ayakarwariswa nawo naJehovha,+ 23  sarufa nomunyu+ nokupisa,+ zvokuti nyika yacho yose haizodyarwi, kana kumera, uyewo hapana kana zvinomera zvinozomera mairi, sokuparadzwa kwakaitwa Sodhoma neGomora,+ Adma+ neZebhoimu,+ zvakaparadzwa naJehovha akatsamwa uye aine hasha;+ 24  chokwadi, marudzi ose achati, ‘Jehovha akaitirei seizvi kunyika iyi?+ Nei akatsamwa kwazvo?’ 25  Zvino vachabva vati, ‘Nokuti vakasiya sungano+ yaJehovha Mwari wemadzitateguru avo, yaakaita navo paakavabudisa munyika yeIjipiti.+ 26  Vakaenda, vakanoshumira vamwe vanamwari, vakavakotamira, vanamwari vavakanga vasina kuziva uye vaakanga asina kuvagovera.+ 27  Jehovha akabva atsamwira kwazvo nyika iyoyo nokuiunzira kutukwa kwose kwakanyorwa mubhuku rino.+ 28  Nokudaro Jehovha akavadzura panyika yavo akatsamwa+ uye aine hasha uye akashatirwa kwazvo, akavakanda kune imwe nyika sezvazvakaita nhasi.’+ 29  “Zvinhu zvakavanzwa+ ndezvaJehovha Mwari wedu, asi zvinhu zvakaziviswa+ ndezvedu nevanakomana vedu nokusingagumi, kuti tiite mashoko ose omutemo uyu.+

Mashoko Emuzasi