Dheuteronomi 28:1-68

28  “Zvino kana ukanyatsoteerera inzwi raJehovha Mwari wako nokuchenjerera kuita mirayiro yake yose yandiri kukurayira nhasi,+ Jehovha Mwari wako achakuisawo pamusoro pemamwe marudzi ose epanyika.+  Zvikomborero zvose izvi zvichauya pauri zvokubata,+ nokuti unoramba uchiteerera inzwi raJehovha Mwari wako:  “Uchakomborerwa uri muguta,+ uye uchakomborerwa uri mumunda.+  “Zvibereko zvedumbu+ rako nezvibereko zvevhu rako nezvibereko zvezvipfuwo+ zvako, mhuru dzemombe dzako nevana vemakwai+ ako zvichakomborerwa.  “Tswanda+ yako nomokukanyira+ zvichakomborerwa.  “Uchakomborerwa paunopinda, uye uchakomborerwa paunobuda.+  “Jehovha achaita kuti vavengi vako vanokumukira vakundwe pamberi pako.+ Vachauya kuzokurwisa nenzira imwe chete, asi vachakutiza nenzira nomwe.+  Jehovha acharayira kuti migove yako yezvakachengetwa+ nezvose zvaunoita+ zvikomborerwe, uye achakukomborera munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako.  Jehovha achaita kuti uve rudzi rwake rutsvene,+ sezvaakakupikira,+ nokuti unoramba uchichengeta mirayiro+ yaJehovha Mwari wako, uye wakafamba munzira dzake. 10  Marudzi ose epanyika achafanira kuona kuti zita raJehovha rashevedzwa pauri,+ uye chokwadi achakutya.+ 11  “Jehovha achaita kuti ubudirire kwazvo pazvibereko zvedumbu rako+ nezvibereko zvezvipfuwo zvako nezvibereko zvevhu rako,+ panyika yakapikirwa madzitateguru ako naJehovha kuti achakupa.+ 12  Jehovha achakuzarurira matura ake akanaka, iwo matenga, kuti akupe mvura panyika yako mumwaka wayo+ uye kuti akomborere mabasa ose oruoko rwako;+ uye uchakweretesa marudzi mazhinji, asi iwe hauzokwereti.+ 13  Jehovha achakuisa kumusoro, kwete kumuswe; uye uchangofanira kuva pamusoro,+ haungavi pasi, nokuti unoramba uchiteerera mirayiro+ yaJehovha Mwari wako, yandiri kukurayira nhasi kuti uichengete nokuiita. 14  Musatsauka pamashoko ose andiri kukurayirai nhasi, muchienda kurudyi kana kuruboshwe,+ kuti mutevere vamwe vanamwari kuti muvashumire.+ 15  “Zvino kana ukasateerera inzwi raJehovha Mwari wako nokuchenjerera kuita mirayiro yake yose nemirau yake yandiri kukurayira nhasi, kutukwa kwose uku kuchauyawo pauri kwokubata:+ 16  “Uchatukwa uri muguta,+ uye uchatukwa uri mumunda.+ 17  “Tswanda+ yako nomokukanyira+ zvichatukwa. 18  “Zvibereko zvedumbu+ rako nezvibereko zvevhu rako,+ mhuru dzemombe dzako nevana vemakwai+ ako zvichatukwa. 19  “Uchatukwa paunopinda, uye uchatukwa paunobuda.+ 20  “Jehovha achatumira pauri kutukwa,+ kuvhiringidzika+ nokurangwa+ pazvinhu zvako zvose zvauchaedza kuita, kusvikira watsakatiswa uye wakurumidza kuparara, nokuda kwokuipa kwemabasa ako zvauchange wandisiya.+ 21  Jehovha achaita kuti denda rikunamatire kusvikira akuparadza panyika yauri kuenda kunotora kuti ive yako.+ 22  Jehovha achakurova netiibhii+ nokupisa muviri kwazvo nokuzvimba nokupisa muviri kunokonzerwa nefivha nebakatwa+ nokutsva kwezvirimwa+ nokuvhuvha,+ uye zvichakutevera kusvikira waparara. 23  Matenga ako ari pamusoro pako anofanirawo kuva emhangura, uye nyika iri pasi pako yesimbi.+ 24  Jehovha achakupa zvinhu zvakaita upfu neguruva kuti zvive mvura panyika yako. Zvichabva kudenga zvichiuya pauri kusvikira watsakatiswa. 25  Jehovha achaita kuti ukundwe pamberi pevavengi vako.+ Uchaenda kwavari nenzira imwe chete, asi uchavatiza nenzira nomwe; uye uchava chinhu chinotyisa kuumambo hwose hwepanyika.+ 26  Chitunha chako chichava zvokudya zvezvisikwa zvose zvinobhururuka zvokumatenga nokumhuka dzomusango, pasina angazvidederesa.+ 27  “Jehovha achakurova nemamota eIjipiti+ nemamota okumagaro nemhezi nemapundu, zvisingazorapiki. 28  Jehovha achakurova nokupenga+ noupofu+ uye nokuvhiringidzika kwomwoyo.+ 29  Uchava munhu anotsvangadzira masikati machena, sokutsvangadzira kunoita bofu murima,+ uye hauzoiti kuti nzira dzako dzibudirire; uchagara uchibiridzirwa uye uchibirwa, pasina munhu anokuponesa.+ 30  Uchavimbisa mukadzi kuti umuroore, asi mumwe murume achamubata chibharo.+ Uchavaka imba, asi hauzogari mairi.+ Uchadyara munda wemizambiringa, asi hauzotangi kuushandisa.+ 31  Nzombe yako ichaurayirwa pamberi pako chaipo—asi hauzomboidyi. Mbongoro yako ichatorwa nechisimba uchizviona—asi haizodzoki kwauri. Makwai ako achapiwa vavengi vako—asi hapana anozokuponesa.+ 32  Vanakomana vako nevanasikana vako vachapiwa rumwe rudzi,+ maziso ako akatarira uye uchivasuwa nguva dzose—asi maoko ako achange asina simba.+ 33  Zvibereko zvenyika yako nezvose zvawakashandira zvichadyiwa norudzi rwausina kuziva;+ uye nguva dzose uchava munhu anongobiridzirwa nokudzvinyirirwa.+ 34  Uchapengeswa nezvauchaona nemaziso ako.+ 35  “Jehovha achakurova nemamota akaipa pamabvi ose nemakumbo ose, asingazorapiki, kubvira pasi petsoka yako kusvikira panhongonya yomusoro wako.+ 36  Jehovha achakuendesa+ iwe namambo+ wauchagadza pamusoro pako kurudzi rwausina kuziva, iwe kana madzitateguru ako; uye ikoko uchashumira vamwe vanamwari, vematanda nevematombo.+ 37  Uchava chinhu chinokatyamadza,+ uchava chirevo+ uye chinhu chinoshorwa pakati pemarudzi ose auchaendeswa kwaari naJehovha. 38  “Uchaenda nembeu yakawanda kwazvo kumunda, asi uchaunganidza zvishomanana,+ nokuti zvichadyiwa nemhashu.+ 39  Uchadyara minda yemizambiringa nokuisakurira, asi hauzonwi waini uye hapana zvauchaunganidza,+ nokuti zvichadyiwa nemakonye.+ 40  Uchava nemiti yemiorivhi munharaunda yako yose, asi hauzozori mafuta, nokuti maorivhi ako achadonha.+ 41  Uchabereka vanakomana nevanasikana, asi havazorambi vari vako, nokuti vachatapwa.+ 42  Miti yako yose nezvibereko zvevhu rako zvichava zvezvipembenene zvinorira. 43  Mutorwa ari pakati pako acharamba achingokwirira kukupfuura, asi iwe—ucharamba uchingodzikira.+ 44  Iye ndiye achakukweretesa, asi iwe—hauzomukweretesi.+ Iye achava musoro, asi iwe—uchava muswe.+ 45  “Kutuka+ kwose uku kuchauya pauri, kwokutevera, kwokubata kusvikira watsakatiswa,+ nokuti unenge usina kuteerera inzwi raJehovha Mwari wako nokuchengeta mirayiro yake nemirau yake yaakakurayira.+ 46  Kucharamba kuri pauri nepavana vako sechiratidzo nechishamiso nokusingagumi,+ 47  nokuti unenge usina kushumira Jehovha Mwari wako uchifara nomufaro+ womwoyo nokuda kwokuwanda kwezvinhu zvose.+ 48  Uchafanira kushumira vavengi vako+ vauchatumirwa naJehovha uine nzara+ nenyota, usina kupfeka, uchishayiwa zvinhu zvose; uye achaisa joko resimbi pamutsipa wako kusvikira akutsakatisa.+ 49  “Jehovha achakumutsira rudzi ruri kure,+ runobva kumugumo wenyika, sokubvuta kunoita gondo,+ rudzi rune rurimi rwausingazonzwisisi,+ 50  rudzi rune chiso chinotyisa,+ rusingazosaruri akwegura kana kunzwira nyasha jaya.+ 51  Vachadya zvibereko zvezvipfuwo zvako nezvibereko zvevhu rako kusvikira watsakatiswa,+ uye havazokusiyiri zviyo, waini itsva kana mafuta, mhuru dzemombe dzako nevana vemakwai ako kusvikira vakuparadza.+ 52  Vachakukomba uri mukati memagedhi ako ose kusvikira masvingo ako marefu uye akasimba auri kuvimba nawo aputsika munyika yako yose, chokwadi, vachakukomba uri mukati memagedhi ako ose munyika yako yose, yawakapiwa naJehovha Mwari wako.+ 53  Ipapo uchadya zvibereko zvedumbu rako, nyama yevanakomana vako nevanasikana vako,+ vawakapiwa naJehovha Mwari wako, nokuda kwokuomerwa nokumanikidzwa kwauchakomberedzwa nako nomuvengi wako. 54  “Kana ari murume akatsvinda kwazvo uye akatunhidzwa kwazvo uye akaregererwa anenge ari pakati pako, ziso+ rake richava richingoda kuita zvakaipa kuhama yake nomudzimai wake waanoda nevanakomana vake vaanenge asara navo, 55  kuti arege kupa mumwe wavo nyama yevanakomana vake yaachadya, nokuti anenge asisina chaanenge asara nacho nokuda kwokuomerwa nokumanikidzwa kwauchakomberedzwa nako nomuvengi wako uri mukati memagedhi ako ose.+ 56  Kana ari mukadzi akatunhidzwa uye akaregererwa anenge ari pakati pako asina kumboedza kutsika pasi netsoka yake nokuda kwetsika yokutunhidzwa nokuregererwa,+ ziso rake richava richingoda kuitira murume wake waanoda nomwanakomana wake nomwanasikana wake zvakaipa, 57  kunyange zvose zvinobuda nepakati pemakumbo ake pashure pokusununguka+ uye vanakomana vake vaakabereka, nokuti achavadya pachivande nokuda kwokushayiwa zvinhu zvose nokuda kwokuomerwa nokumanikidzwa kwauchakomberedzwa nako nomuvengi wako uri mukati memagedhi ako.+ 58  “Kana ukasachenjerera kuita mashoko ose omutemo uyu akanyorwa mubhuku rino,+ kuti utye zita iri rinokudzwa+ nerinotyisa,+ iro rokuti Jehovha,+ Mwari wako, 59  Jehovha achaitawo kuti matambudziko ako nematambudziko evana vako arwadze kwazvo, matambudziko makuru uye anogara kwenguva refu,+ nezvirwere zvakaipa uye zvinogara kwenguva refu.+ 60  Achadzosa pauri hosha dzose dzeIjipiti dzawaitya, uye dzichakunamatira.+ 61  Uyewo, chero chirwere chipi zvacho nedambudziko ripi zvaro risina kunyorwa mubhuku romutemo uno, Jehovha achazviunza pauri kusvikira watsakatiswa. 62  Chokwadi muchasara nevashoma kwazvo,+ kunyange zvazvo muchizova mawanda senyeredzi dzokumatenga,+ nokuti munenge musina kuteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu. 63  “Zvino Jehovha zvaakafara kwazvo kuti akuitirei zvakanaka nokuita kuti muwande,+ saizvozvo Jehovha achafara kwazvo kuti akuparadzei nokukutsakatisai;+ uye muchangobviswa panyika yamuri kuenda kunotora kuti ive yenyu.+ 64  “Jehovha achakuparadzirai pakati pemarudzi ose kubva kune mumwe mugumo wenyika kusvikira kune mumwe mugumo wenyika,+ uye ikoko uchashumira vamwe vanamwari vematanda nevematombo vausina kuziva, iwe kana madzitateguru ako.+ 65  Hauzozorori pakati pemarudzi iwayo,+ uyewo tsoka yako haizovi nenzvimbo yokuzororera; Jehovha achakupa mwoyo unodedera+ nemaziso akaneta+ nokuora mwoyo kwomweya. 66  Upenyu hwako huchava pangozi huru kwazvo uye uchange uchitya usiku nemasikati, hauzovi nechokwadi noupenyu hwako.+ 67  Mangwanani uchati, ‘Dai ari manheru!’ uye manheru uchati, ‘Dai ari mangwanani!’ nokuda kwokutya kwomwoyo wako kwauchatya nako uye nokuda kwezvauchaona nemaziso ako.+ 68  Jehovha achakudzosera kuIjipiti nengarava nenzira yandakati kwamuri, ‘Hauzomboionizve,’+ uye muchazvitengesa kuvavengi venyu ikoko kuti muve varandarume nevashandikadzi,+ asi pachange pasina mutengi.”

Mashoko Emuzasi