Dheuteronomi 27:1-26

27  Zvino Mosesi pamwe nevarume vakuru vaIsraeri vakarayira vanhu, vachiti: “Munofanira kuchengeta mirayiro yose yandiri kukurayirai nhasi.+  Pazuva ramuchayambuka Jodhani+ muchipinda munyika yamuchapiwa naJehovha Mwari wenyu, muzvimisire matombo makuru muadzurure nesuko.  Unofanira kunyora paari mashoko ose omutemo+ uyu paunenge wayambuka,+ kuti upinde munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako, nyika inoyerera mukaka nouchi, maererano nezvawakataurirwa naJehovha Mwari wemadzitateguru ako.+  Zvino kana mayambuka Jodhani, mumise matombo aya, sezvandiri kukurayirai nhasi, muGomo reEbhari,+ uye muadzurure nesuko.+  Unofanira kuvakirawo Jehovha Mwari wako atari ipapo, atari yematombo. Haufaniri kuashandisira mudziyo wesimbi.+  Unofanira kuvaka atari yaJehovha Mwari wako nematombo asina kuvezwa, uye unofanira kupa Jehovha Mwari wako zvinopiwa zvinopiswa pairi.+  Unofanira kubayira zvibayiro zvokugoverana+ wozvidyira ipapo,+ uye unofanira kufara uri pamberi paJehovha Mwari wako.+  Unofanira kunyora mashoko ose omutemo uyu pamatombo,+ uchiita kuti anyatsooneka.”+  Mosesi nevapristi, ivo vaRevhi, vakabva vataura nevaIsraeri vose, vachiti: “Haiwa iwe Israeri, ramba wakanyarara, uteerere. Nhasi wava rudzi rwaJehovha Mwari wako.+ 10  Unofanira kuteerera inzwi raJehovha Mwari wako, uite mitemo+ yake nemirau+ yake, yandiri kukurayira nhasi.” 11  Zvino Mosesi akarayira vanhu zuva iroro, achiti: 12  “Vanotevera ndivo vachamira kuti vakomborere vanhu vari paGomo reGerizimu+ pamunenge mayambuka Jodhani: Simiyoni naRevhi naJudha naIsakari naJosefa naBhenjamini. 13  Uye vanotevera ndivo vachamira kuti vataure kutuka+ kwacho vari paGomo reEbhari:+ Rubheni, Gadhi naAsheri naZebhuruni, Dhani naNaftari. 14  VaRevhi vanofanira kupindura varume vose vaIsraeri nenzwi guru, vachiti:+ 15  “‘Ngaatukwe munhu anogadzira mufananidzo wakavezwa+ kana kuti mufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa,+ chinhu chinosemesa Jehovha,+ basa remaoko omunhu anogadzira zvinhu zvematanda nezvesimbi,+ ozvivanza.’ (Vanhu vose vanofanira kupindura vachiti, ‘Ameni!’)+ 16  “‘Ngaatukwe munhu anozvidza baba vake kana amai vake.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 17  “‘Ngaatukwe munhu anochinja zvinoratidza pane muganhu wehama yake.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 18  “‘Ngaatukwe munhu anoita kuti bofu rirasike nzira.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 19  “‘Ngaatukwe munhu anotonga+ mhosva yomutorwa,+ nherera nechirikadzi+ achitsaudzira.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 20  “‘Ngaatukwe munhu anorara nomudzimai wababa vake, nokuti afukura nguo yababa vake.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 21  “‘Ngaatukwe munhu anorara nemhuka chero ipi zvayo.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 22  “‘Ngaatukwe munhu anorara nehanzvadzi yake, mwanasikana wababa vake kana mwanasikana waamai vake.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 23  “‘Ngaatukwe munhu anorara naamai vomudzimai wake.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 24  “‘Ngaatukwe munhu anouraya wokwake ari pakavanda.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 25  “‘Ngaatukwe munhu anogamuchira pfumbamuromo kuti auraye mweya, iro riri ropa risina mhosva.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’) 26  “‘Ngaatukwe munhu asingazoshandisi mashoko omutemo uyu nokuaita.’+ (Vanhu vose vanofanira kuti, ‘Ameni!’)

Mashoko Emuzasi