Dheuteronomi 26:1-19

26  “Zvino kana wazopinda munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka, waitora kuti ive yako uye wagara mairi,+  utorewo zvimwe zvibereko zvokutanga+ pazvibereko zvose zvenyika, zvauchauya nazvo zvichibva munyika yako yauchapiwa naJehovha Mwari wako, uzviise mutswanda, woenda kunzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako kuti zita rake rigare ipapo.+  Uuye kumupristi+ achange achishanda mazuva iwayo, uti kwaari, ‘Nhasi ndinofanira kuudza Jehovha Mwari wenyu kuti ndapinda munyika iyo Jehovha akapikira madzitateguru angu kuti achatipa.’+  “Zvino mupristi anofanira kutora tswanda yacho muruoko rwako, aiise pamberi peatari yaJehovha Mwari wako.  Unofanira kupindura pamberi paJehovha Mwari wako, woti, ‘Baba vangu vaiva muSiriya akanga ava kuda kuparara;+ uye vakaenda kuIjipiti+ vakagara ikoko somutorwa vaine vanhu vashomanana kwazvo;+ asi vari ikoko vakava rudzi rukuru, rune simba uye rune vanhu vazhinji.+  VaIjipiti vakatiitira zvakaipa, vakatitambudza, vakatishandisa zvakaoma sevaranda.+  Takatanga kuchema kuna Jehovha Mwari wemadzitateguru edu,+ Jehovha akanzwa inzwi redu,+ akaona kutambudzika kwedu nokunetseka kwedu nokudzvinyirirwa kwedu.+  Jehovha akazotibudisa muIjipiti noruoko rune simba,+ noruoko rwakatambanudzwa+ uye nezvinotyisa kwazvo,+ nezviratidzo nezvishamiso.+  Akabva atiunza munzvimbo ino akatipa nyika ino, nyika inoyerera mukaka nouchi.+ 10  Zvino ndauya nezvibereko zvokutanga pazvibereko zvenyika yandakapiwa naJehovha.’+ “Unofanira kuzviisawo pamberi paJehovha Mwari wako wokotamira Jehovha Mwari wako.+ 11  Unofanira kufarira+ zvakanaka zvose zvawakapiwa naJehovha Mwari wako iwe neimba yako, iwe nomuRevhi nomutorwa ari pakati pako.+ 12  “Paunopedza kupa chegumi+ pane zvegumi zvose zvezvibereko zvako mugore rechitatu,+ gore rechegumi, upewo muRevhi, mutorwa, nherera nechirikadzi, uye ngavachidyire mukati memagedhi ako vagute.+ 13  Unofanira kutaura uri pamberi paJehovha Mwari wako, kuti, ‘Ndabvisa zvinhu zvitsvene mumba uye ndazvipawo muRevhi nomutorwa, nherera nechirikadzi,+ maererano nomurayiro wenyu wose wamakandirayira. Handina kudarika mirayiro yenyu, uyewo handina kuikanganwa.+ 14  Handina kuzvidya panguva yandaichema, uyewo handina zvandakabvisa pandakanga ndisina kuchena, uyewo handina kupa munhu akafa zvimwe zvacho. Ndakateerera inzwi raJehovha Mwari wangu. Ndakaita maererano nezvose zvamakandirayira. 15  Tarirai pasi muri kunzvimbo yenyu tsvene yamunogara,+ iko kumatenga, mukomborere vanhu venyu vaIsraeri+ nenyika yamakatipa, sokupikira kwamakaita madzitateguru edu,+ nyika inoyerera mukaka nouchi.’+ 16  “Nhasi Jehovha Mwari wako ari kukurayira kuti uite mirau iyi nezvakatongwa;+ uzvichengete uye uzviite nomwoyo wako wose+ nomweya wako wose.+ 17  Nhasi waita kuti Jehovha ati achava Mwari wako paunenge uchifamba munzira dzake uye uchichengeta mirau+ yake nemirayiro+ yake nezvaakatonga+ uye uchiteerera inzwi rake.+ 18  Kana ari Jehovha, nhasi aita kuti imi mutaure kuti muchava vanhu vake, pfuma yake chaiyo,+ sezvaakakupikirai,+ uye kuti muchachengeta mirayiro yake yose, 19  uye kuti achakuisai pamusorosoro pemamwe marudzi ose aakaita,+ zvichizoita kuti pave nokurumbidzwa nomukurumbira norunako, pamunova rudzi rutsvene kuna Jehovha Mwari wenyu,+ sezvaakapikira.”

Mashoko Emuzasi