Dheuteronomi 24:1-22

24  “Kana munhu akawana mukadzi, akaita kuti ave mudzimai wake, kana akasamufarira nokuti anenge aona chimwe chinhu chisina kunaka paari,+ anofanirawo kunyora rugwaro rwokumuramba,+ oruisa muruoko rwake, omudzinga pamba pake.+  Iye ngaabude mumba make, aende, ave mudzimai womumwe murume.+  Kana murume wechipiri akamuvenga, akamunyorera rugwaro rwokumuramba, akaruisa muruoko rwake, uye akamudzinga pamba pake, kana kuti kana murume wechipiri uya akamuwana kuti ave mudzimai wake akafa,  murume wake wokutanga akamudzinga haazobvumirwi kumuwanazve kuti ave mudzimai wake, pashure pokunge asvibiswa;+ nokuti izvozvo zvinosemesa Jehovha, usaita kuti nyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yako itadze.  “Kana murume achangowana mudzimai,+ haafaniri kuenda kuhondo, uye hapana chinhu chaanofanira kunzi aite. Ngaarambe akasununguka ari pamba pake kwegore rimwe chete, uye ngaafadze mudzimai wake waakawana.+  “Hapana anofanira kutora guyo kana huyo yaro sechokumbofanobata,+ nokuti zvakafanana nokutora mweya kuti uve chokumbofanobata.  “Kana munhu akawanikwa achiba+ mweya pahama dzake pavanakomana vaIsraeri, akamudzvinyirira uye akamutengesa,+ mbavha iyoyo inofanirawo kufa. Unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+  “Chenjerera hosha yemaperembudzi+ kuti ungwarire uye uite maererano nezvose zvaucharayirwa nevapristi, ivo vaRevhi.+ Unofanira kuchenjerera+ kuti uite sezvandakavarayira.  Yeuka zvakaitirwa Miriyemu naJehovha Mwari wako pamaiva munzira muchibva kuIjipiti.+ 10  “Kana ukakweretesa wokwako chikwereti chero chipi zvacho,+ usapinda mumba make kuti utore chaanoti umbofanobata.+ 11  Unofanira kumira panze, uye murume wauri kupa chikwereti anofanira kukuunzira chokumbofanobata chacho panze. 12  Kana munhu wacho ari kutambudzika, haufaniri kunorara uine chaanenge ati umbofanobata.+ 13  Unotofanira kumudzorera chokumbofanobata chacho panongovira zuva,+ aende kunorara akapfeka nguo yake,+ akukomborere;+ uye uchanzi wakarurama pamberi paJehovha Mwari wako.+ 14  “Usabiridzira munhu wemaricho ari kutambudzika uye murombo, angava mumwe wehama dzako kana kuti mumwe wevatorwa vari munyika yako, mukati memagedhi ako.+ 15  Umupe mubayiro wake pazuva rake,+ uye zuva ngarirege kuvira uinawo, nokuti ari kutambudzika uye mweya wake uri kutarisira mubayiro wake; kuti arege kuchema kuna Jehovha pamusoro pako,+ chikava chivi kwauri.+ 16  “Vanababa havafaniri kuurayiwa nemhosva yevana, uye vana havafaniri kuurayiwa nemhosva yavanababa.+ Mumwe nomumwe anofanira kufira chivi chake.+ 17  “Usatonga mhosva yomutorwa+ kana nherera+ uchitsaudzira, uye usatora nguo yechirikadzi kuti ive chokumbofanobata.+ 18  Yeuka kuti iwe wakava muranda muIjipiti, Jehovha Mwari wako akakudzikinura imomo.+ Ndokusaka ndiri kukurayira kuti uite chinhu ichi. 19  “Kana ukakohwa goho rako mumunda mako,+ ukakanganwa chisote mumunda macho, usadzokera kunochitora. Ngachisare kuti chive chomutorwa, nherera nechirikadzi;+ kuti Jehovha Mwari wako akukomborere pamabasa ose oruoko rwako.+ 20  “Kana ukazunza muorivhi wako, usatsvakisisazve pamatavi awo. Ngaasare kuti ave omutorwa, nherera nechirikadzi.+ 21  “Kana ukakohwa mazambiringa omumunda wako wemizambiringa, usaunganidza anosarira uchitsvakisisazve. Ngaasare kuti ave omutorwa, nherera nechirikadzi. 22  Unofanira kuyeuka kuti iwe wakava muranda munyika yeIjipiti.+ Ndokusaka ndiri kukurayira kuti uite chinhu ichi.+

Mashoko Emuzasi