Dheuteronomi 13:1-18

13  “Kana muprofita+ kana kuti muroti+ wehope akamuka pakati pako, akakupa chiratidzo kana kuti chishamiso,+  chiratidzo chacho kana kuti chishamiso chacho chikaitika, chaakataura nezvacho kwauri,+ achiti, ‘Ngatiteverei vamwe vanamwari, vausina kuziva, uye ngativashumirei,’  usateerera mashoko omuprofita iyeye kana muroti wehope idzodzo,+ nokuti Jehovha Mwari wenyu ari kukuedzai+ kuti azive kana muchida Jehovha Mwari wenyu nemwoyo yenyu yose nemweya yenyu yose.+  Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu, mumutye, muchengete mirayiro yake, muteerere inzwi rake, mumushumire, uye munamatire kwaari.+  Muprofita+ iyeye kana muroti wehope dzacho iyeye anofanira kuurayiwa,+ nokuti akataura nezvokumukira Jehovha Mwari wenyu, iye akakubudisai munyika yeIjipiti uye akakudzikinurai muimba yevaranda, kuti iye akutsausei panzira yamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu kuti mufambe nayo;+ munofanira kubvisa zvakaipa pakati penyu.+  “Kana hama yako, mwanakomana waamai vako, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana mudzimai wako waunoda, kana shamwari yako yakaita somweya wako,+ ikaedza kukufurira pakavanda ichiti, ‘Handei tinoshumira vamwe vanamwari,’+ vausina kuziva, iwe kana madzitateguru ako,  vamwe vanamwari vemarudzi akakupoteredzai, vaya vari pedyo nemi kana kuti vari kure nemi, kubva kune mumwe mugumo wenyika kusvikira kune mumwe mugumo wenyika,  usabvumirana nezvaanoda kana kumuteerera,+ uyewo ziso rako harifaniri kumunzwira tsitsi, uyewo haufaniri kumunzwira urombo,+ kana kumudzivirira;  asi chokwadi unofanira kumuuraya.+ Ruoko rwako ndirwo runofanira kutanga kuuya paari kuti umuuraye, maoko evamwe vanhu vose ozotevera.+ 10  Unofanira kumutema nematombo, afe,+ nokuti akatsvaka kukutsausa pana Jehovha Mwari wako, iye akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yevaranda.+ 11  VaIsraeri vose vachabva vazvinzwa votya, uye havazoiti chero chinhu chipi zvacho chakaita sechinhu ichi chakaipa pakati pako.+ 12  “Kana ukanzwa zvichinzi mune rimwe remaguta ako, rauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti ugare imomo, 13  ‘Varume pasina vakabuda pakati pako+ kuti vaedze kutsausa vagari vomuguta ravo,+ vachiti: “Handei tinoshumira vamwe vanamwari,” vamusina kuziva,’ 14  iwe unofanira kutsvakawo, woongorora uye wobvunzisisa;+ kana chinhu chacho chikasimbiswa kuti ichokwadi, chinhu ichi chinosemesa chakaitwa pakati pako, 15  chokwadi unofanira kuuraya vagari vomuguta iroro nomuromo webakatwa.+ Riparadze chose nomuromo webakatwa, iro nezvinhu zvose zviri mariri, nezvipfuwo zvaro.+ 16  Unofanira kuunganidzira zvose zvakapambwa mariri pakati penzvimbo yaro inoungana vanhu, upise guta racho nezvakapambwa zvaro zvose nomoto+ sechinopiwa chakakwana kuna Jehovha Mwari wako, uye ngarive murwi wezvakaparadzwa nokusingagumi.+ Harifaniri kuzombovakwazve. 17  Pazvinhu zvakatsaurwa kuti zviparadzwe hapana kana chimwe chete chinofanira kunamatira paruoko rwako,+ kuti Jehovha adzore kutsamwa kwake kukuru,+ akuitire ngoni uye akunzwire ngoni+ nokukuita kuti uwande, sezvaakapikira madzitateguru ako.+ 18  Nokuti unofanira kuteerera inzwi raJehovha Mwari wako nokuchengeta mirayiro yake yose+ yandiri kukurayira nhasi, kuti uite zvakarurama pamberi paJehovha Mwari wako.+

Mashoko Emuzasi