Dheuteronomi 11:1-32

11  “Unofanira kuda Jehovha Mwari wako,+ uchengete zvaunosungirwa kuti umuitire nemirau yake nezvaakatonga+ nemirayiro yake nguva dzose.  Imi munonyatsoziva nhasi (nokuti handitauri nevanakomana venyu vasingazivi uye vasina kuona kuranga kwaJehovha+ Mwari wenyu, ukuru+ hwake, ruoko rwake rune simba+ uye ruoko rwake rwakatambanudzwa,+  kana zviratidzo zvake nemabasa ake zvaakaita pakati peIjipiti+ kuna Farao mambo weIjipiti nokunyika yake yose;  kana zvaakaitira mauto ehondo eIjipiti, mabhiza ake nengoro dzake dzehondo pamberi pezviso zvaakaita kuti mvura yomuGungwa Dzvuku ifashukire pavaivatevera,+ Jehovha akavaparadza kusvikira nhasi;+  kana zvaakakuitirai murenje kusvikira pamakasvika munzvimbo ino;  kana zvaakaitira Dhatani naAbhiramu+ vanakomana vaEriyabhi mwanakomana waRubheni, nyika payakashama muromo wayo ikavamedza nemhuri dzavo nematende avo nezvinhu zvose zvaivapo zvaivatevera pakati pevaIsraeri vose);+  nokuti maziso enyu ndiwo akaona mabasa ose makuru aJehovha aakaita.+  “Imi munofanira kuchengeta mirayiro yose+ yandiri kukurayirai nhasi, kuti muve nesimba uye mupinde, mutore nyika yamuri kuyambukira kwairi kuti munoitora ive yenyu,+  uye kuti muve nemazuva mazhinji+ panyika iyo Jehovha akapikira madzitateguru enyu kuti achaapa iwo nevana vawo,+ nyika inoyerera mukaka nouchi.+ 10  “Nokuti nyika yauri kuenda kunotora kuti ive yako haina kuita senyika yeIjipiti yawakabuda mairi, kwawaidyara mbeu dzako uye wodiridza netsoka dzako, somunda wemiriwo. 11  Asi nyika yamuri kuyambukira kwairi kuti muitore ive yenyu inyika yemakomo nemapani.+ Inonwa mvura yokumatenga; 12  inyika iri kutarisirwa naJehovha Mwari wako. Maziso+ aJehovha Mwari wako ari pairi nguva dzose, kubvira pakutanga kwegore kusvikira pakupera kwegore. 13  “Zvino, chokwadi kana mukateerera mirayiro+ yangu yandiri kukurayirai nhasi kuti mude Jehovha Mwari wenyu uye mumushumire nemwoyo yenyu yose nemweya yenyu yose,+ 14  iniwo ndichapa nyika yenyu mvura panguva yayo yakatarwa,+ mvura yokutanga nemvura yokupedzisira,+ uye chokwadi muchaunganidza zviyo zvenyu newaini yenyu inotapira nemafuta enyu. 15  Ndichameresa zvinomera mumafuro ako nokuda kwezvipfuwo zvako,+ uye uchadya woguta.+ 16  Chenjererai kuti mwoyo yenyu irege kunyengerwa,+ mukatsauka, mukanamata vamwe vanamwari mukavakotamira,+ 17  Jehovha akakutsamwirai kwazvo, akavhara matenga zvokuti hapana mvura inovapo+ uye nyika yorega kubereka zvibereko zvayo uye imi mokurumidza kuparara panyika yakanaka yamuri kupiwa naJehovha.+ 18  “Munofanira kuisa mashoko angu aya mumwoyo menyu+ nomumweya yenyu, muasungire sechiratidzo pamaoko enyu, uye anofanira kuva sorundanyara pakati pemaziso enyu.+ 19  Munofanira kuadzidzisawo vanakomana venyu, kuti uataure paunogara mumba mako uye paunofamba mumugwagwa uye paunorara uye paunomuka.+ 20  Unofanira kuanyora pamagwatidziro eimba yako nepamagedhi ako,+ 21  kuti mazuva enyu nemazuva evanakomana venyu ave mazhinji+ panyika iyo Jehovha akapikira madzitateguru enyu kuti achavapa,+ semazuva ematenga pamusoro penyika.+ 22  “Nokuti kana mukanyatsochengeta murayiro+ uyu wose wandiri kukurayirai kuti muuite, kuti mude Jehovha Mwari wenyu,+ kuti mufambe munzira dzake+ dzose uye kuti munamatire kwaari,+ 23  Jehovha achakudzingiraiwo marudzi ose aya,+ uye muchadzinga marudzi makuru uye mazhinji kukupfuurai.+ 24  Nzvimbo dzose dzichatsikwa netsoka dzenyu dzichava dzenyu.+ Muganhu wenyu uchava kubvira kurenje kusvikira kuRebhanoni, kubvira kuRwizi, irwo rwizi rwaYufratesi, kusvikira kugungwa rokumavirira.+ 25  Hapana munhu angamirisana nemi.+ Jehovha Mwari wenyu achaita kuti vanhu vepanyika pose+ pamuchatsika vakuvhundukei nokukutyai, sezvaakakupikirai. 26  “Onai, ndiri kuisa pamberi penyu nhasi chikomborero nokutukwa:+ 27  chikomborero, ndokunge mateerera mirayiro yaJehovha Mwari+ wenyu yandiri kukurayirai nhasi; 28  kutukwa,+ kana mukasateerera mirayiro yaJehovha Mwari+ wenyu uye mukatsauka panzira yandiri kukurayirai nhasi, kuti mutevere vamwe vanamwari vamusina kuziva. 29  “Zvino Jehovha Mwari wako paanokupinza munyika yauri kuenda kunotora kuti ive yako,+ unofanirawo kutaura chikomborero uri paGomo reGerizimu+ uye kutuka uri paGomo reEbhari.+ 30  Haasi kudivi raJodhani nechokumavirazuva here, munyika yevaKenani vanogara muArabha,+ pamberi peGirigari,+ pedyo nemiti mikuru yeMore?+ 31  Nokuti muchayambuka Jodhani kuti mupinde mutore nyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu, muitore kuti ive yenyu, mogara mairi.+ 32  Muchenjerere kuita mirau yose nezvakatongwa+ zvandiri kuisa pamberi penyu nhasi.+

Mashoko Emuzasi