Dheuteronomi 10:1-22

10  “Panguva iyoyo chaiyo Jehovha akati kwandiri, ‘Veza mahwendefa maviri ematombo akaita seokutanga,+ ukwire kwandiri mugomo, uzvigadzirire areka yematanda.+  Ini ndichanyora pamahwendefa acho mashoko aiva pamahwendefa okutanga, awakaputsa, uye unofanira kuaisa muareka.’  Naizvozvo ndakagadzira areka nomuti womubayamhondoro, ndikaveza mahwendefa maviri ematombo akaita seokutanga,+ ndikakwira mugomo, uye ndaiva nemahwendefa acho maviri muruoko rwangu.  Akabva anyora pamahwendefa acho mashoko akafanana neokutanga,+ iwo Mashoko Gumi,+ akanga ataurwa naJehovha kwamuri mugomo ari pakati pomoto+ pazuva reungano;+ Jehovha achibva azondipa iwo.  Ndakabva ndatendeuka, ndikaburuka mugomo,+ ndikaisa mahwendefa acho muareka yandakanga ndagadzira, kuti arambe ari imomo, sezvandakanga ndarayirwa naJehovha.+  “Zvino vanakomana vaIsraeri vakatama paBheeroti Bhene-jaakani+ vakaenda kuMosera. Aroni akafira ikoko, akavigwa ikoko;+ Eriyezari mwanakomana wake akava mupristi panzvimbo pake.+  Vakatama ikoko vachienda kuGudhigodha, uye kubva kuGudhigodha vakaenda kuJotbhata,+ nyika yemipata ine hova inoyerera mvura.  “Panguva iyoyo chaiyo Jehovha akatsaura dzinza raRevhi+ kuti ritakure areka yesungano yaJehovha,+ kuti rimire pamberi paJehovha, rimushumire+ uye rikomborere richishandisa zita rake kusvikira nhasi.+  Ndokusaka Revhi asina kuva nomugove nenhaka+ pamwe chete nehama dzake. Jehovha ndiye nhaka yake, sezvakataurwa naJehovha Mwari wako kwaari.+ 10  Ini—iyeni ndakagara mugomo sezvandakaita pamazuva okutanga, kwemazuva makumi mana nousiku makumi mana,+ Jehovha akanditeererawo panguva iyoyo.+ Jehovha haana kuda kukuparadzai.+ 11  Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Simuka, tungamirira vanhu kuti vatame, kuti vapinde vatore nyika yandakapikira madzitateguru avo kuti ndichavapa.’+ 12  “Zvino, haiwa iwe Israeri, Jehovha Mwari wako ari kukumbirei kwauri+ kunze kwokuti utye+ Jehovha Mwari wako, kuti ufambe munzira dzake dzose,+ umude,+ ushumire Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose;+ 13  kuti uchengete mirayiro yaJehovha nemirau yake+ yandiri kukurayira nhasi, kuti zvikunakire?+ 14  Ona, matenga,+ iwo matenga okumatengatenga, nyika+ nezvose zviri mairi ndezvaJehovha Mwari wako. 15  Kungoti Jehovha akafadzwa nemadzibaba enyu kuti aade, zvokuti akasarudza vana vawo vaiatevera,+ nemiwo, pamarudzi ose, sezvazvakaita nhasi. 16  Dzingisai mwoyo yenyu,+ musaramba makaomesa mitsipa yenyu.+ 17  Nokuti Jehovha Mwari wenyu ndiMwari wavanamwari+ naShe wemadzishe,+ Mwari mukuru, ane simba uye anotyisa,+ asina waanosarura+ uyewo asingagamuchiri pfumbamuromo,+ 18  anoruramisira nherera nechirikadzi+ uye anoda mutorwa+ kuti amupe zvokudya nejasi. 19  Imiwo munofanira kuda mutorwa,+ nokuti makava vatorwa munyika yeIjipiti.+ 20  “Unofanira kutya Jehovha Mwari wako.+ Umushumire,+ unamatire kwaari,+ uye upike mhiko nezita rake.+ 21  Ndiye waunofanira kurumbidza,+ uye ndiye Mwari wako, akakuitira zvinhu izvi zvikuru uye zvinotyisa zvakaonekwa nemaziso ako.+ 22  Madzitateguru ako akaenda nemweya makumi manomwe kuIjipiti,+ asi zvino Jehovha Mwari wako akaita kuti muve vazhinji senyeredzi dzokumatenga.+

Mashoko Emuzasi