Dhanieri 8:1-27

8  Mugore rechitatu roumambo hwamambo Bheshazari,+ ini Dhanieri, ndine zvandakaratidzwa, pashure pezviya zvandakaratidzwa pakutanga.+  Ndakaona pane zvandakaratidzwa; uye pandakanga ndakatarira, kuti ndaiva munhare yeShushani,+ iri mudunhu reEramu;+ ndakaona pane zvandakaratidzwa, uye ini ndakanga ndiri pedyo norwizi rwaUrai.+  Pandakatarira, ndakabva ndaona, uye tarira! gondohwe+ rakanga rimire pedyo norwizi, uye raiva nenyanga mbiri. Nyanga dzacho mbiri dzakanga dziri refu, asi imwe yakanga yakareba kupfuura imwe yacho, uye refu yacho ndiyo yakapedzisira kubuda.+  Ndakaona gondohwe racho richitunga kumavirira nokuchamhembe nokumaodzanyemba, hapana mhuka yakaramba imire pamberi paro, uye kwakanga kusina aigona kununura pasimba raro.+ Rakaita sezvaraida, rikazvitutumadza kwazvo.  Zvino ini, ndakaramba ndichifunga, uye tarira! paiva nenhongo+ yakanga ichiuya ichibva kumavirazuva ichifamba panyika pose, asi yakanga isingatsiki pasi. Nhongo yacho yakanga ine nyanga yainyatsooneka pakati pemaziso ayo.+  Yakaramba ichiuya kugondohwe raiva nenyanga mbiri, randakanga ndaona rakamira pedyo norwizi; uye yakauya kwariri ichimhanya yakashatirwa kwazvo.  Ndakaiona ichiswedera pedyo negondohwe racho, ikaratidza hasha dzayo kwariri, ikatunga gondohwe racho, ikatyora nyanga dzaro mbiri, uye gondohwe harina kuva nesimba rokumira pamberi payo. Naizvozvo yakariwisira pasi, ikaritsika-tsika, uye gondohwe rakashayiwa mununuri pasimba rayo.+  Zvino nhongo yakazvitutumadza+ kwazvo; asi payakangova nesimba, nyanga yacho huru yakatyoka, panzvimbo payo pakabuda dzimwe ina dzainyatsooneka, dzakatarira kumhepo ina dzokumatenga.+  Zvino pane imwe yadzo pakabuda imwe nyanga, duku,+ ikaramba ichikura kwazvo ichienda nechokumaodzanyemba nokunobuda zuva nokunyika Yokushongedzwa.+ 10  Yakaramba ichikura ikasvika kuuto rokumatenga,+ zvokuti yakawisira pasi rimwe uto racho nedzimwe nyeredzi,+ ikazvitsika-tsika.+ 11  Yakazvitutumadza kwazvo kusvikira kuMuchinda+ weuto, chibayiro chenguva dzose+ chikabviswa kwaari, nenzvimbo isingachinji yenzvimbo yake tsvene ikaputswa.+ 12  Zvishoma nezvishoma uto pamwe chete nechibayiro chenguva dzose+ zvakaiswa kwairi+ nokuda kwokudarika;+ uye yakaramba ichiwisira chokwadi+ pasi,+ ikashanda uye ikabudirira.+ 13  Zvino ndakanzwa mumwe mutsvene+ achitaura, mumwe mutsvene akati kune uya akanga achitaura: “Zvakaratidzwa zvechibayiro chenguva dzose+ nezvokudarika kunoita kuti pave nokuparadzwa zvichatora nguva refu yakadini,+ kuti zviite kuti nzvimbo tsvene neuto zvive zvinhu zvokutsika-tsika?”+ 14  Naizvozvo iye akati kwandiri: “Kusvikira madekwana nemangwanani zviuru zviviri nemazana matatu zvakwana; uye nzvimbo tsvene ichava sezvainofanira kuva.”+ 15  Zvino ini Dhanieri pandakanga ndichiona zvairatidzwa uye ndichitsvaka kunzwisisa,+ chokwadi, tarira! paiva nomumwe munhu akanga akafanana nomurume aiva amire pamberi pangu.+ 16  Ndakanzwa inzwi romunhu wepanyika aiva pakati porwizi rwaUrai,+ akashevedzera, akati: “Gabrieri,+ ita kuti uyo akamira uko anzwisise chinhu chakaonekwa.”+ 17  Naizvozvo akauya pedyo nepandakanga ndakamira, asi paakasvika ndakatya zvokuti ndakawira pasi nechiso changu. Iye akati kwandiri: “Haiwa mwanakomana womunhu,+ nzwisisa+ kuti zvakaratidzwa ndezvomunguva yokuguma.”+ 18  Zvino zvaakanga achitaura neni, ndakanga ndabatwa kwazvo nehope chiso changu chakatarira pasi.+ Naizvozvo akandibata, akaita kuti ndimire pandakanga ndakambomira.+ 19  Akati kwandiri: “Tarira ndiri kukuzivisa zvichaitika pakuguma kwokutsamwirwa, nokuti ndezvenguva yakatarwa yokuguma.+ 20  “Gondohwe rawakaona raiva nenyanga mbiri rinomirira madzimambo eMedhiya nePezhiya.+ 21  Nhongo ine mvere inomirira mambo weGirisi;+ uye nyanga huru yaiva pakati pemaziso ayo inomirira mambo wokutanga.+ 22  Zvino iyoyo zvayakatyoka, panzvimbo payo pakazobuda ina,+ umambo huna huchabva murudzi rwake huchamuka, asi kwete nesimba rake. 23  “Zvino pakuguma kwoumambo hwawo, vadariki zvavanotadza zvizere, pachamuka mambo ane chiso chinotyisa, anonzwisisa mashoko akaoma.+ 24  Simba rake richava guru, asi hazvizoitwi nesimba rake.+ Achaparadza+ nenzira inoshamisa, uye achabudirira oita zvinoshanda. Achaparadza vane simba, nevanhu vatsvene.+ 25  Achaita kuti unyengeri hubudirire muruoko rwake+ maererano nenjere dzake. Achazvitutumadza kwazvo+ mumwoyo make, uye panguva yokusanetseka+ achaparadza vakawanda. Achasimuka kuti arwise Muchinda wemachinda,+ asi achaparadzwa zvisingaitwi noruoko rwomunhu.+ 26  “Zvino chinhu chakaonekwa pamusoro pemadekwana nemangwanani, chakataurwa, ndechechokwadi.+ Asi iwe, chengeta zvawakaratidzwa zvakavanzika, nokuti ndezvemazuva mazhinji achauya.”+ 27  Zvino ini, Dhanieri, ndakanzwa ndapera simba, ndikarwara kwemazuva.+ Ndakazomuka, ndikaita basa ramambo;+ asi ndakaramba ndisina simba pamusoro pechinhu chandakanga ndaona, uye hapana kana akanga achichinzwisisa.+

Mashoko Emuzasi