Dhanieri 7:1-28

7  Mugore rokutanga raBheshazari+ mambo weBhabhironi, Dhanieri akarota hope, akaona zvaakaratidzwa mumusoro make ari pamubhedha wake.+ Panguva iyoyo akanyora hope dzacho.+ Akataura nhoroondo yakazara yenyaya dzacho.  Dhanieri akataura, akati: “Pane zvandakaratidzwa usiku ndakatarira, ndikaona nechekoko! mhepo+ ina dzokumatenga dzichinyandura gungwa guru.+  Mhuka huru ina+ dzakanga dzichibuda mugungwa racho,+ imwe neimwe yakasiyana+ nedzimwe.  “Yokutanga yakanga yakaita seshumba,+ uye yaiva nemapapiro egondo.+ Ndakaramba ndakatarira kusvikira mapapiro ayo adzurwa, ikasimudzwa panyika,+ ikamiswa netsoka mbiri somunhu, ikapiwa mwoyo womunhu.+  “Zvino ndakaona nechekoko! imwe mhuka yechipiri, yakanga yakaita semhuka inonzi bheya.+ Yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo,+ uye mumuromo mayo, pakati pemazino ayo paiva nembabvu nhatu; uye vakanga vachiti kwairi, ‘Simuka, udye nyama zhinji.’+  “Pashure peiyi ndakaramba ndakatarira, ndikaona nechekoko! imwe mhuka, yakanga yakaita seingwe,+ asi pamusana payo yakanga iine mapapiro mana echisikwa chinobhururuka. Mhuka yacho yakanga iine misoro mina,+ uye yakapiwa ushe.  “Pashure peiyi ndakaramba ndakatarira pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona nechekoko! mhuka yechina, yaityisa, yaivhundutsa uye yakanga yakasimba kwazvo.+ Yakanga iine mazino makuru, esimbi. Yakanga ichiparadza nokuputsa-putsa, uye yaitsika-tsika zvakanga zvasara netsoka dzayo. Yakanga yakasiyana nedzimwe mhuka dzose dzakanga dzaitangira, uye yaiva nenyanga gumi.+  Ndakaramba ndichifunga nezvenyanga dzacho, uye tarira! imwe nyanga, duku,+ yakabuda pakati padzo, uye dzimwe nhatu pane dzokutanga dzakadzurwa pamberi payo. Uye tarira! nyanga iyi yaiva nemaziso akaita semaziso omunhu, uye yaiva nomuromo waitaura zvinhu zvikuru.+  “Ndakaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvoumambo zvaiswa,+ Akakwegura Pamazuva+ akagara ipapo. Chipfeko chake chakanga chakachena sechando,+ uye bvudzi romusoro wake rakanga rakachena semvere dzemakwai dzisina tsvina.+ Chigaro chake choumambo chakanga chakaita semirazvo yomoto;+ mavhiri acho akanga ari moto unopfuta.+ 10  Paiva norukova rwomoto rwaiyerera ruchibuda pamberi pake.+ Paiva nezviuru zvine chiuru zvairamba zvichimushumira,+ uye zviuru gumi zvakapetwa kane zviuru gumi zvairamba zvimire pamberi pake chaipo.+ Kutonga+ kwakatanga, mabhuku akavhurwa. 11  “Ndakaramba ndakatarira panguva iyoyo nokuda kwemashoko makuru andakanzwa akanga achitaurwa nenyanga yacho;+ ndakaramba ndakatarira kusvikira mhuka yacho yaurayiwa, muviri wayo ukaparadzwa, ukapiswa nomoto.+ 12  Asi dzimwe mhuka dzose,+ ushe hwadzo hwakabviswa, dzikawedzerwa upenyu kwenguva imwe chete nomwaka.+ 13  “Ndakaramba ndakatarira pane zvandakaratidzwa usiku, ndikaona nechekoko! mumwe munhu akafanana nomwanakomana womunhu+ achiuya aine makore+ okumatenga; akasvika kune Akakwegura Pamazuva,+ uye vakamuswededza pamberi pake.+ 14  Akapiwa ushe+ nokukudzwa+ noumambo,+ kuti vanhu, mapoka emarudzi nemitauro vamushumire vose.+ Ushe hwake ushe hunogara nokusingagumi, husingazopfuuri, uye umambo hwake ndohuya husingazoparadzwi.+ 15  “Zvino ini Dhanieri, ndakatambudzika pamusoro pazvo, uye zvandakaratidzwa mumusoro mangu zvakatanga kundityisa.+ 16  Ndakaswedera pedyo nomumwe wevakanga vakamira ipapo, kuti ndimukumbire mashoko akavimbika pamusoro peizvi zvose.+ Iye akati kwandiri, sezvaakandizivisa kududzirwa kwenyaya dzacho, 17  “‘Kana dziri mhuka idzi huru, zvadziri ina,+ pachava nemadzimambo mana achamuka panyika.+ 18  Asi vatsvene+ vaIye Mukurusa+ vachagamuchira umambo,+ vachaita kuti umambo hwacho huve hwavo nokusingagumi, kunyange narini narini.’ 19  “Ndakabva ndada kuva nechokwadi pamusoro pemhuka yechina, yakanga yakasiyana nedzimwe dzose, yaityisa kwazvo, yaiva nemazino esimbi uye yaiva nenzara dzemhangura, yakanga ichiparadza nokuputsa-putsa, uye yakanga ichitsika zvakanga zvasara netsoka dzayo;+ 20  uye pamusoro penyanga gumi dzaiva mumusoro mayo,+ neimwe nyanga+ yakabuda ikawisira nhatu pasi,+ iyo nyanga yaiva nemaziso nomuromo waitaura zvinhu zvikuru,+ yakanga iri huru kupfuura dzimwe dzayo. 21  “Ndakaramba ndakatarira nyanga iyoyo payakarwa nevatsvene, ikavakunda,+ 22  kusvikira Akakwegura Pamazuva+ asvika, akaruramisira vatsvene vaIye Mukurusa,+ nguva chaiyo ikasvika yokuti vatsvene vaite kuti umambo huve hwavo.+ 23  “Iye akati, ‘Kana iri mhuka yechina, kune umambo hwechina huchavapo panyika, huchange hwakasiyana nohumwe umambo hwose; uye huchaparadza nyika yose uye huchaitsika-tsika hwoiputsa-putsa.+ 24  Kana dziri nyanga gumi, muumambo ihwohwo muchamuka madzimambo gumi;+ uye mumwezve achamuka pashure pawo, iye achange akasiyana neokutanga,+ uye achaninipisa madzimambo matatu.+ 25  Achataura mashoko okushora Wokumusorosoro,+ uye acharamba achinetsa vatsvene vaIye Mukurusa.+ Achafunga nezvokuchinja nguva+ nomutemo,+ uye vachaiswa muruoko rwake kwenguva imwe chete, nedzimwe nguva nehafu yenguva.+ 26  Kutonga kwakatanga,+ vakazomutorera ushe hwake, kuti vamutsakatise nokumuparadza zvachose.+ 27  “‘Zvino umambo noushe noukuru hwoumambo zvaiva pasi pematenga ose zvakapiwa vanhu vari vatsvene vaIye Mukurusa.+ Umambo hwavo umambo hunogara nokusingagumi,+ uye humwe ushe hwose huchavashandira nokuvateerera.’+ 28  “Pano ndipo panogumira nyaya yacho. Asi ini Dhanieri, pfungwa dzangu dzakaramba dzichindityisa kwazvo, zvokuti chiso changu chakachinja; asi ndakachengeta nyaya yacho mumwoyo mangu.”+

Mashoko Emuzasi