Dhanieri 5:1-31

5  Zvino mambo Bheshazari+ akaitira makurukota ake ane chiuru mutambo mukuru, uye akanga achinwa waini+ ari pamberi pevanhu vacho vane chiuru.  Bheshazari, adhakwa newaini,+ akarayira kuti vauye nemidziyo yendarama neyesirivha+ yakanga yatorwa nababa vake Nebhukadhinezari kutemberi yaiva muJerusarema, kuti mambo nemakurukota ake, nevarongo vake nemamwe madzimai ake vanwire imomo.+  Panguva iyoyo vakauya nemidziyo yendarama yavakanga vatora kutemberi yeimba yaMwari yaiva muJerusarema, mambo nemakurukota ake, varongo vake nemamwe madzimai ake vakanwira imomo.  Vakanwa waini, vakarumbidza vanamwari vendarama nevesirivha, mhangura, simbi, matanda nematombo.+  Panguva iyoyo minwe yoruoko rwomunhu yakauya, ikanyora pamberi pechigadziko cherambi pamadziro akadzururwa omuzinda wamambo,+ uye mambo akanga achiona seri kworuoko rwakanga ruchinyora.  Panguva iyoyo, chiso chamambo chakachinja, pfungwa dzake dzikaita kuti atye,+ munobatana mapfupa nechomuhudyu make mukati regwede,+ mabvi ake akagwagwadza.+  Mambo akashevedzera kwazvo kuti vauye nen’anga, vaKadheya nevazivi venyeredzi.+ Mambo akapindura akati kuvarume vakachenjera veBhabhironi: “Ani naani achaverenga zvakanyorwa izvi, ozvidudzira kwandiri, achapfekedzwa nguo dzepepuru,+ nechishongo chendarama muhuro make, uye achatonga muumambo ari wechitatu.”+  Panguva iyoyo varume vose vakachenjera vamambo vakapinda, asi havana kukwanisa kuverenga zvakanga zvakanyorwa kana kuzivisa mambo kududzirwa kwazvo.+  Naizvozvo Mambo Bheshazari akatya kwazvo, chiso chake chikachinja; uye makurukota ake akavhiringidzika.+ 10  Zvino mambokadzi akapinda muimba yemabiko nokuda kwemashoko amambo nemakurukota ake. Mambokadzi akapindura, akati: “Haiwa imi mambo, rambai muchirarama nokusingagumi.+ Pfungwa dzenyu ngadzirege kuita kuti mutye, uye chiso chenyu ngachirege kuchinja. 11  Muumambo hwenyu mune mumwe murume anokwanisa ane mudzimu wavanamwari vatsvene;+ uye kuvhenekerwa, njere nouchenjeri hwakafanana nouchenjeri hwavanamwari zvaiva maari mumazuva ababa venyu, uye baba venyu Mambo Nebhukadhinezari, ivo baba venyu, haiwa imi mambo, vakamugadza kuti ave mukuru+ wevapristi vanoita zvemashiripiti, n’anga, vaKadheya nevazivi venyeredzi; 12  nokuti mudzimu unoshamisa nezivo nenjere dzokududzira hope+ nokutsanangura zvirahwe nokusunungura mapfundo zvakawanikwa maari,+ muna Dhanieri, iye akatumidzwa kuti Bheteshazari+ namambo. Zvino Dhanieri ngaashevedzwe, kuti akuudzei kududzirwa kwacho.” 13  Naizvozvo Dhanieri akaunzwa pamberi pamambo. Mambo akataura, akati kuna Dhanieri: “Ndiwe Dhanieri mumwe wenhapwa dzaJudha,+ dzakatorwa kuJudha namambo, ivo baba vangu here?+ 14  Ndanzwawo pamusoro pako kuti mudzimu wavanamwari uri mauri,+ uye kuvhenekerwa, njere nouchenjeri+ hunoshamisa zviri mauri. 15  Zvino varume vakachenjera nen’anga vaunzwa pamberi pangu, kuti vaverenge zvakanyorwa izvi, uyewo kuti vandizivise kududzirwa kwazvo; asi havasi kukwanisa kundiudza kududzirwa kweshoko racho.+ 16  Zvino ini ndanzwa nezvako, kuti unokwanisa kududzira+ nokusunungura mapfundo. Zvino, kana uchikwanisa kuverenga zvakanyorwa zvacho nokundizivisa kududzirwa kwazvo, uchapfekedzwa nguo dzepepuru, nechishongo chendarama muhuro mako, uye uchatonga muumambo uri wechitatu.”+ 17  Panguva iyoyo Dhanieri akapindura ari pamberi pamambo akati: “Garai henyu nezvipo zvenyu, uye ipai henyu vamwe zvipo zvenyu.+ Zvisinei, ndichaverengera mambo zvakanyorwa zvacho, uye ndichamuzivisa kududzirwa kwazvo.+ 18  Kana murimi, haiwa mambo, Mwari Wokumusorosoro+ akapa baba+ venyu Nebhukadhinezari umambo noukuru nokukudzwa nouchangamire.+ 19  Nokuda kwoukuru uhwo Iye akamupa, vanhu vose, mapoka emarudzi nemitauro vaibvunda pamberi pake uye vaimutya.+ Aiuraya waaida kuuraya; aibaya waaida kubaya; aikwidziridza waaida kukwidziridza; uye aininipisa waaida kuninipisa.+ 20  Asi mwoyo wake pawakazvikudza akava akaoma, akazvikudza,+ akabviswa pachigaro choumambo hwake, akatorerwa kukudzwa kwake.+ 21  Akadzingwa pakati pevanakomana vevanhu, mwoyo wake ukaitwa sowemhuka, uye akagara pamwe chete nembongoro dzomusango.+ Vaimupa uswa kuti adye sezvinoita nzombe, muviri wake wakanyoroveswa nedova rokumatenga,+ kusvikira aziva kuti Mwari Wokumusorosoro ndiye Mutongi muumambo hwevanhu, uye kuti anogadza waanoda pahuri.+ 22  “Asi imi, mwanakomana wake Bheshazari,+ hamuna kuninipisa mwoyo wenyu,+ kunyange maiziva zvose izvi.+ 23  Asi makazvikwidziridza kuna Ishe wokumatenga,+ uye vatouya pamberi penyu nemidziyo yeimba yake;+ uye imi nemakurukota enyu, varongo venyu nemamwe madzimai enyu mave muchinwira mairi, marumbidza vanamwariwo zvavo vesirivha nevendarama, mhangura, simbi, matanda nematombo,+ vasingaoni chinhu kana kunzwa chinhu kana kuziva chinhu;+ asi hamuna kukudza+ Mwari ane mhepo yenyu yokufema+ muruoko rwake uye ane nzira dzenyu dzose.+ 24  Naizvozvo chanza choruoko chatumwa kubva kwaari, mashoko aya akanyorwa.+ 25  Zvino mashoko acho anyorwa ndeaya: MENE, MENE, TEKERI uye PASINI. 26  “Uku ndiko kududzirwa kweshoko racho: MENE, Mwari averenga mazuva oumambo hwenyu akahugumisa.+ 27  “TEKERI, mayerwa muchikero mukawanikwa musina kukwana.+ 28  “PERESI, umambo hwenyu hwakamurwa hukapiwa vaMedhiya nevaPezhiya.”+ 29  Panguva iyoyo Bheshazari akarayira, ivo vakapfekedza Dhanieri nguo dzepepuru, nechishongo chendarama muhuro make; uye vakazivisa nezvake kuti aizova mutongi wechitatu muumambo hwacho.+ 30  Usiku ihwohwo Bheshazari mambo wevaKadheya akaurayiwa,+ 31  Dhariyasi+ muMedhiya akagamuchira umambo hwacho, paaiva nemakore anenge makumi matanhatu nemaviri.

Mashoko Emuzasi