Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dhanieri 4:1-37

4  “Mambo Nebhukadhinezari, kuvanhu vose, mapoka emarudzi nemitauro vari kugara munyika yose:+ Rugare rwenyu ngaruwande kwazvo.+  Ndaona zvakanaka kuti ndizivise zviratidzo nezvishamiso zvandakaitirwa naMwari Wokumusorosoro.+  Zviratidzo zvake zvikuru sei, uye zvinhu zvake zvinoshamisa zvine simba sei!+ Umambo hwake umambo husingagumi,+ uye ushe hwake hunosvika kuzvizvarwa nezvizvarwa.+  “Ini, Nebhukadhinezari, ndakanga ndakagara zvakanaka+ mumba mangu uye ndichibudirira mumuzinda mangu.+  Pane hope dzandakarota, dzikandityisa.+ Pane zvandakaona mupfungwa dzangu ndiri pamubhedha wangu nezvandakaratidzwa mumusoro mangu zvakandivhundutsa.+  Ndakarayira kuti varume vose vakachenjera veBhabhironi vauye pamberi pangu, kuti vandizivise kududzirwa kwehope dzacho.+  “Panguva iyoyo vapristi vaiita zvemashiripiti, nen’anga nevaKadheya+ nevazivi venyeredzi+ vakapinda; uye ndakavaudza kuti hope dzacho dzaiva dzei, asi havana kukwanisa kundizivisa kududzirwa kwadzo.+  Zvino Dhanieri, iye anonzi Bheteshazari+ maererano nezita ramwari wangu,+ aiva nomudzimu wavanamwari vatsvene+ akazouya pamberi pangu; uye ndiri pamberi pake ndakamuudza kuti hope dzacho dzaiva dzei, ndichiti:  “‘Haiwa iwe Bheteshazari mukuru wevapristi vanoita zvemashiripiti,+ zvandinonyatsoziva kuti mudzimu wavanamwari vatsvene uri mauri+ uye kuti hapana kana chinhu chakavanzika chinokutambudza,+ ndiudze zvandakaratidzwa muhope dzangu dzandakarota nokududzirwa kwazvo.+ 10  “‘Zvino pane zvandakaratidzwa mumusoro mangu ndiri pamubhedha wangu,+ tarira! paiva nomuti+ waiva pakati penyika, wakanga wakareba kwazvo.+ 11  Muti wacho wakakura, ukasimba, ukazoreba kusvika kumatenga, uye waioneka kumugumo kwenyika yose.+ 12  Mashizha awo akanga akanaka, zvibereko zvawo zvaiva zvizhinji, uye waiva nezvokudya zvezvinhu zvose. Mhuka+ dzomusango dzaiwana mumvuri+ pasi pawo, shiri dzokumatenga dzaigara mumapazi awo,+ uye zvipenyu zvose zvenyama zvaidya zvinhu zvaibva pauri. 13  “‘Ndakaramba ndakatarira pane zvandakaratidzwa mumusoro mangu ndiri pamubhedha wangu, uye tarira! paiva nomurindi,+ iye mutsvene,+ achiburuka kubva kumatenga chaiko. 14  Aishevedzera kwazvo, uye aiti: “Rigai muti,+ muteme matavi awo. Zunzai mashizha awo, muparadzire zvibereko zvawo. Mhuka ngadzitize pasi pawo, neshiri pamatavi awo.+ 15  Asi siyai chigutsa chawo chiri muvhu, chakasungwa nesimbi nemhangura, chiri pakati pouswa hwesango; uye ngachinyoroveswe nedova rokumatenga, uye mugove wacho ngauve pamwe chete nemhuka dzomusango pakati pezvinomera zvenyika.+ 16  Mwoyo wacho ngauchinjwe kubva pakuva womunhu, chipiwe mwoyo wemhuka,+ uye nguva+ nomwe ngadzipfuure chiripo. 17  Chinhu ichi chiri maererano nomurau wevarindi,+ uye chikumbiro chacho chaitwa nevatsvene, kuti vanhu vapenyu vazive kuti Wokumusorosoro ndiye Mutongi muumambo hwose hwevanhu+ uye kuti anohupa waanoda,+ anogadza pahuri munhu akaderera kwazvo pakati pevanhu.”+ 18  “‘Idzi ndidzo hope dzandakarota, ini Mambo Nebhukadhinezari; zvino iwe, haiwa Bheteshazari, chidzidudzira, vamwe varume vose vakachenjera voumambo hwangu zvavasingakwanisi kundizivisa kududzirwa kwadzo.+ Asi iwe unokwanisa, nokuti mudzimu wavanamwari vatsvene uri mauri.’+ 19  “Panguva iyoyo, Dhanieri, uya anonzi Bheteshazari,+ akakatyamadzwa kwekanguva, pfungwa dzake dzikamutyisa.+ “Mambo akapindura, akati, ‘Haiwa Bheteshazari, hope dzacho nokududzirwa kwadzo ngazvirege kukutyisa.’+ “Bheteshazari akapindura akati, ‘Haiwa ishe wangu, hope dzacho ngadzishande kune vaya vanokuvengai, uye kududzirwa kwadzo kumhandu dzenyu.+ 20  “‘Muti wamakaona, wakakura ukasimba, wakazoreba ukasvika kumatenga uye waioneka kunyika yose,+ 21  waiva nemashizha akanaka, waiva nezvibereko zvizhinji, waiva nezvokudya zvezvinhu zvose; mhuka dzomusango dzaigara pasi pawo, uye shiri dzokumatenga dzaigara pamapazi,+ 22  ndimi, haiwa mambo,+ nokuti makakura mukava nesimba, ukuru hwenyu hwakakura hukasvika kumatenga,+ noushe hwenyu kumugumo wenyika.+ 23  “‘Zvino mambo zvaakaona murindi, iye mutsvene,+ achiburuka kubva kumatenga, uyo aiti: “Rigai muti, muuparadze. Asi, siyai chigutsa chawo chiri muvhu, asi chakasungwa nechisungo chesimbi nechemhangura, chiri pakati pouswa hwesango, chinyoroveswe nedova rokumatenga, uye mugove wacho ngauve pamwe chete nemhuka dzomusango kusvikira nguva nomwe dzapera chiripo,”+ 24  uku ndiko kududzirwa kwacho, haiwa imi mambo, uye murau+ woWokumusorosoro+ ndiwo uchawira ishe wangu mambo.+ 25  Vachakudzingai pakati pevanhu, muchagara pamwe chete nemhuka dzomusango,+ vachakupai uswa kuti mudye sezvinoita nzombe;+ uye muchanyoroveswa nedova rokumatenga, nguva nomwe+ dzichapera muriko, kusvikira maziva kuti Wokumusorosoro ndiye Mutongi muumambo hwevanhu,+ uye kuti anohupa waanoda.+ 26  “‘Zvino zvavakarayira kuti chigutsa chomuti wacho chisiyiwe,+ umambo hwenyu hucharamba huri hwenyu pashure pokunge maziva kuti matenga ndiwo anotonga.+ 27  Naizvozvo, haiwa imi mambo, zano rangu ngarive rakanaka kwamuri,+ mubvise zvivi zvenyu nokuita kwenyu zvakarurama,+ uye kuipa kwenyu nokunzwira varombo ngoni.+ Zvimwe kubudirira kwenyu kungawedzerwa.’”+ 28  Zvose izvi zvakawira mambo Nebhukadhinezari.+ 29  Zvino pakapera mwedzi gumi nemiviri, iye akanga achifamba pamusoro pomuzinda wake weBhabhironi. 30  Mambo akapindura, akati:+ “Iri harisi Bhabhironi Guru, randakavaka kuti rive imba youmambo nesimba rangu guru+ uye nokuda kwokukudzwa kwouchangamire hwangu here?”+ 31  Shoko racho parakanga richiri mumuromo mamambo, inzwi rakabva kumatenga rikati: “Zvanzi kwauri, haiwa iwe mambo Nebhukadhinezari, ‘Umambo hwabviswa kwauri,+ 32  vachakudzinga pakati pevanhu, uye uchagara pamwe chete nemhuka dzomusango.+ Vachakupa uswa kuti udye sezvinoita nzombe, uye nguva nomwe dzichapera uriko, kusvikira waziva kuti Wokumusorosoro ndiye Mutongi muumambo hwevanhu, uye kuti anohupa waanoda.’”+ 33  Panguva iyoyo+ shoko racho rakaitika kuna Nebhukadhinezari, akadzingwa pakati pevanhu, akatanga kudya uswa sezvinoita nzombe, muviri wake ukanyoroveswa nedova rokumatenga, kusvikira bvudzi rake rareba seminhenga yemakondo nenzara dzake dzaita senzara dzeshiri.+ 34  “Zvino pakapera mazuva acho,+ ini Nebhukadhinezari, ndakatarira kumatenga,+ kunzwisisa kwangu kukadzoka kwandiri; uye ndakarumbidza Wokumusorosoro,+ uye ndakarumbidza ndikakudza Iye anorarama nokusingagumi,+ nokuti ushe hwake ushe husingagumi noumambo hwake huripo kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 35  Vagari vose vepanyika vanoonekwa sepasina,+ uye anoita maererano nezvaanoda pakati peuto rokumatenga nepakati pevagari vepanyika.+ Hakuna angadzivisa ruoko rwake+ kana kumuti, ‘Wanga uchiitei?’+ 36  “Panguva iyoyo kunzwisisa kwangu kwakatanga kudzoka, uchangamire hwangu nokubwinya kwangu zvikatanga kudzoka kwandiri nokuda kwokukudzwa kwoumambo hwangu;+ uye machinda angu makuru omuumambo nemakurukota angu vakatanga kunditsvaka kwazvo, ndikasimbiswazve paumambo hwangu, ndikawedzerwa ukuru hunoshamisa.+ 37  “Zvino ini, Nebhukadhinezari, ndinorumbidza nokukwidziridza nokukudza Mambo wokumatenga,+ nokuti mabasa ake ose ndeechokwadi nenzira dzake ndedzokururamisira,+ uye nokuti anoninipisa vaya vanozvikudza.”+

Mashoko Emuzasi