Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dhanieri 2:1-49

2  Zvino mugore rechipiri roumambo hwaNebhukadhinezari, Nebhukadhinezari akarota hope;+ uye akanetseka kwazvo,+ zvokuti akatadza kurara.  Naizvozvo mambo akati vapristi vose vaiita zvemashiripiti+ nen’anga nevaroyi nevaKadheya vashevedzwe kuti vaudze mambo hope dzake.+ Vakapinda, vakamira pamberi pamambo.  Mambo akabva ati kwavari: “Pane hope dzandarota, uye ndiri kunetseka kwazvo kuti ndizive hope dzacho.”  VaKadheya vacho vakabva vataura namambo nomutauro wechiAramaiki,+ vachiti: “Haiwa mambo, raramai nokusingagumi.+ Udzai vashandi venyu hope dzacho, uye tichadzidudzira.”+  Mambo akapindura vaKadheya vacho, achiti: “Ndini ndiri kutema shoko racho: Kana mukasandizivisa hope dzacho, nokududzirwa kwadzo, muchagurwa-gurwa,+ uye dzimba dzenyu dzichaitwa zvimbudzi zvevanhu vose.+  Asi kana mukataura hope dzacho nokududzirwa kwadzo, ndichakupai zvipo nechipiwa nokukudzwa kukuru.+ Naizvozvo ndiudzei hope dzacho nokududzirwa kwadzo.”  Ivo vakapindura kechipiri vachiti: “Mambo ngaaudze vashandi vake hope dzacho, uye tichadzidudzira.”  Mambo akapindura, achiti: “Chokwadi, ndinoziva kuti muri kutsvaka kuwana nguva yakawanda, zvamaona kuti ndini ndiri kutema shoko racho.  Nokuti kana mukasandizivisa hope dzacho, muchawana mutongo+ uyu mumwe chete. Asi imi mabvumirana kutaura shoko renhema uye risina kururama pamberi pangu,+ kusvikira nguva yachinja. Naizvozvo ndiudzei hope dzacho, uye ndichaziva kuti munogona kudzidudzira.” 10  VaKadheya vacho vakapindura vari pamberi pamambo, vachiti: “Hakuna munhu panyika ino yakaoma anokwanisa kuudza mambo chinhu ichi, nokuti hakuna mambo mukuru kana gavhuna akambokumbira chinhu chakadai chero kumupristi upi zvake anoita zvemashiripiti kana n’anga kana muKadheya. 11  Asi chinhu chiri kukumbirwa namambo chakaoma, uye hakuna munhu anogona kuchiudza mambo kunze kwavanamwari,+ vasingambogari nevanhu.”+ 12  Mambo akatsamwa, akashatirwa kwazvo nokuda kweizvi,+ akataura kuti varume vose vakachenjera veBhabhironi vaparadzwe.+ 13  Murayiro wacho wakabuda, uye varume vakachenjera vakanga vava kuda kuurayiwa; uye vakatsvaka Dhanieri neshamwari dzake, kuti vaurayiwewo. 14  Panguva iyoyo Dhanieri akataura nenjere nokungwara+ naArioki, mukuru wevarindi vamambo akanga abuda kuti auraye varume vakachenjera veBhabhironi. 15  Akapindura akati kuna Arioki mukuru wamambo: “Mambo apirei murayiro wakaoma zvakadai?” Arioki akabva azivisa Dhanieri nyaya yacho.+ 16  Naizvozvo Dhanieri akapinda, akakumbira mambo kuti amupe nguva yokuudza mambo kududzirwa kwacho.+ 17  Pashure paizvozvo Dhanieri akaenda kumba kwake; uye akazivisa shamwari dzake Hananiya, Mishaeri naAzariya nyaya yacho, 18  kuti naivowo vakumbire kunzwirwa ngoni+ naMwari wokudenga+ pamusoro pechinhu ichi chakavanzika,+ kuti varege kuparadza Dhanieri neshamwari dzake nevamwe varume vose vakachenjera veBhabhironi.+ 19  Dhanieri akabva aratidzwa+ chakavanzika chacho pane zvaakaratidzwa usiku. Naizvozvo Dhanieri akarumbidza+ Mwari wokudenga. 20  Dhanieri akapindura, akati: “Zita raMwari ngarirumbidzwe+ narini kusvikira narini, nokuti uchenjeri nesimba ndezvake.+ 21  Anochinja nguva nemwaka,+ achibvisa madzimambo nokugadza madzimambo,+ achipa uchenjeri kune vakachenjera nezivo kune vaya vanoziva ungwaru.+ 22  Anozivisa zvinhu zvakadzama nezvinhu zvakavanzwa,+ anoziva zviri murima;+ uye chiedza+ chinogara naye. 23  Haiwa Mwari wemadzitateguru angu, ndinokurumbidzai nokukuongai,+ nokuti makandipa uchenjeri+ nesimba. Zvino mandizivisa zvatakakumbira kwamuri, nokuti matizivisa nyaya yamambo.”+ 24  Nokuda kweizvi Dhanieri akapinda maiva naArioki,+ akanga agadzwa namambo kuti aparadze varume vakachenjera veBhabhironi.+ Akapinda, akati kwaari: “Regai kuparadza varume vakachenjera veBhabhironi chero vapi zvavo. Ndiendesei pamberi pamambo,+ kuti ndiudze mambo kududzirwa kwacho.” 25  Arioki akabva akurumidza kuenda naDhanieri pamberi pamambo, akati kwaari: “Ndawana mumwe murume wenhapwa+ dzaJudha anogona kuzivisa mambo kududzirwa kwacho.” 26  Mambo akapindura, akati kuna Dhanieri, ainzi Bheteshazari:+ “Unonyatsokwanisa kundizivisa hope dzandakarota, nokududzirwa kwadzo here?”+ 27  Dhanieri akapindura ari pamberi pamambo, akati: “Varume vakachenjera, n’anga, vapristi vanoita zvemashiripiti nevazivi venyeredzi havakwanisi kuudza mambo chinhu chakavanzika chaari kubvunza.+ 28  Asi kuna Mwari ari kumatenga, Muzivisi wezvinhu zvakavanzika,+ uye aita kuti Mambo Nebhukadhinezari azive zvichazoitika mumazuva okupedzisira.+ Hope dzenyu nezvamakaratidzwa mumusoro menyu muri pamubhedha wenyu ndeizvi: 29  “Haiwa imi mambo, pfungwa dzenyu dzakauya muri pamubhedha+ wenyu pamusoro pezvichazoitika pashure peizvi, uye Iye Muzivisi wezvinhu zvakavanzika aita kuti muzive zvichazoitika.+ 30  Ini handina kuziviswa chinhu ichi chakavanzika nokuda kwouchenjeri chero hupi zvahwo huri mandiri kupfuura vamwe vapenyu vapi nevapi,+ asi kungoti mambo aziviswe kududzirwa kwacho uye kuti muzive pfungwa dzomwoyo wenyu.+ 31  “Haiwa mambo, imi makanga makatarira, uye tarira! paiva nechifananidzo chikuru. Chifananidzo ichocho, chakanga chakakura uye chaipenya kwazvo, chakanga chakamira pamberi penyu, uye chaityisa kutarira. 32  Musoro wechifananidzo ichocho waiva wendarama yakanaka,+ chipfuva chacho nemaoko zvaiva zvesirivha,+ dumbu racho nezvidya zvacho zvaiva zvemhangura,+ 33  makumbo acho aiva esimbi,+ tsoka dzacho dzaiti pamwe isimbi uye pamwe pacho ivhu rakaumbwa.+ 34  Makaramba makatarira kusvikira dombo racherwa kwete nemaoko,+ rikarova chifananidzo chacho kutsoka dzacho dzesimbi nevhu rakaumbwa, rikadziparadza.+ 35  Panguva iyoyo simbi yacho, ivhu rakaumbwa, mhangura, sirivha nendarama, zvose pamwe chete, zvakakuyiwa zvikava sehundi yepaburiro rezhizha,+ mhepo ikazvitakura zvokuti hazvina kuzombowanikazve.+ Asi dombo rakarova chifananidzo chacho, rakava gomo guru, rikazadza nyika yose.+ 36  “Idzi ndidzo hope dzacho, uye tichataura kududzirwa kwadzo pamberi pamambo.+ 37  Haiwa mambo, imi mambo wemadzimambo, imi makapiwa umambo,+ simba nemasimba nokukudzwa naMwari wokudenga, 38  imi mune ruoko rwaakapa+ nzvimbo dzose dzinogarwa nevanakomana vevanhu, mhuka dzomusango nezvisikwa zvine mapapiro zvokumatenga, imi waakaita mutongi wazvo zvose, imi ndimi musoro wendarama.+ 39  “Pashure penyu kuchamuka humwe umambo+ hwakaderera kwamuri;+ uye humwe umambo hwechitatu, hwemhangura, huchatonga nyika yose.+ 40  “Asi umambo hwechina,+ huchava hwakasimba sesimbi.+ Simbi zvainoputsa nokupwanya zvinhu zvose, saizvozvowo, ihwo huchapwanya hwoparadza hwose uhwu sezvinoita simbi inoparadza.+ 41  “Zvamakaona tsoka nezvigunwe zvaiti pamwe ivhu romuumbi rakaumbwa uye pamwe pacho isimbi,+ umambo hwacho huchava hwakakamukana,+ asi kuoma kwesimbi kuchava mahuri, sezvamakaona simbi yakasangana nevhu nyoro.+ 42  Zvigunwe zvetsoka zvazvaiti pamwe ndezvesimbi uye pamwe pacho ndezveivhu rakaumbwa, umambo hwacho huchati pamwe hwakasimba uye pamwe pacho hunoputsika nyore. 43  Zvamakaona simbi yakasangana nevhu nyoro, huchavhengana nevanakomana vevanhu; asi hahuzonamatirani, sezvinoita simbi isingabatani nevhu rakaumbwa. 44  “Zvino mumazuva emadzimambo iwayo,+ Mwari wokudenga+ achamutsa umambo+ husingazomboparadzwi.+ Umambo hwacho hahuzopfuudzwi kune vamwe vanhu.+ Huchapwanya, hwogumisa umambo hwose uhwu,+ uye ihwo huchamira nokusingagumi;+ 45  sokuona kwamakaita dombo richicherwa richibviswa mugomo kwete nemaoko,+ uye kuti rakakuya simbi, mhangura, ivhu rakaumbwa, sirivha nendarama.+ Mwari Mukuru+ aita kuti mambo azive zvichazoitika pashure paizvozvi.+ Hope dzacho ndedzechokwadi, uye kududzirwa kwadzo kwakavimbika.”+ 46  Panguva iyoyo Mambo Nebhukadhinezari akawira pasi chiso chake chakatarira pasi, akaremekedza Dhanieri, akarayira kuti apiwe chipo nerusenzi.+ 47  Mambo akapindura Dhanieri, akati: “Chokwadi Mwari wenyu ndiMwari wavanamwari+ naIshe wemadzimambo+ noMuzivisi wezvinhu zvakavanzika, nokuti wakwanisa kuzivisa chinhu ichi chakavanzika.”+ 48  Naizvozvo mambo akagadza Dhanieri kuti ave munhu mukuru,+ uye akamupa zvipo zvikuru zvakawanda, akaita kuti ave mutongi wedunhu rose reBhabhironi+ uye mutariri mukuru wevarume vose vakachenjera veBhabhironi. 49  Dhanieri akakumbirawo mambo, iye akagadza Shadreki, Misheki naAbhedhinego+ kuti vatarisire dunhu reBhabhironi, asi Dhanieri aiva mumuzinda+ wamambo.

Mashoko Emuzasi