Dhanieri 12:1-13

12  “Zvino munguva iyoyo Mikaeri+ achasimuka, iye muchinda mukuru+ anomira+ nokuda kwevanakomana vevanhu vako.+ Kuchava nenguva yokutambudzika isina kumbovapo kubvira pakatanga kuvapo rudzi kusvikira nguva iyoyo.+ Vanhu vako vachapukunyuka munguva iyoyo,+ ivo vanhu vose vanowanikwa vakanyorwa mubhuku.+  Vazhinji vakarara muguruva renyika vachamuka,+ ava kuupenyu husingagumi+ uye avo kukuzvidzwa nokusemwa kusingagumi.+  “Vane njere vachapenya sechiedza chokudenga;+ uye vaya vari kuita kuti vazhinji vave vakarurama,+ vachapenya senyeredzi nokusingagumi, kunyange nokusingaperi.  “Asi iwe Dhanieri, vanza mashoko acho uname bhuku racho,+ kusvikira kunguva yokuguma.+ Vazhinji vachamhanya-mhanya, uye zivo yechokwadi ichawanda.”+  Zvino ini Dhanieri, ndakatarira, ndikaona vamwe vaviri vakanga vakamira,+ mumwe kumhenderekedzo ino yorwizi uye mumwe kumhenderekedzo iyo yorwizi.+  Mumwe akabva ati kumurume akanga akapfeka nguo yerineni,+ akanga ari pamusoro pemvura yorwizi: “Zvichatora nguva yakadini kusvikira pakuguma kwezvinhu izvi zvinoshamisa?”+  Ndakanzwa murume akanga akapfeka nguo yerineni, akanga ari pamusoro pemvura yorwizi, sezvaakasimudzira ruoko rwake rworudyi noruoko rwake rworuboshwe kumatenga, akapika+ naIye mupenyu nokusingagumi+ achiti: “Zvichava zvenguva imwe chete yakatarwa, nedzimwe nguva dzakatarwa nehafu.+ Kana kuputswa-putswa kwesimba revanhu vatsvene kwangopedzwa,+ zvinhu zvose izvi zvichaguma.”  Zvino ini ndakazvinzwa, asi handina kuzvinzwisisa;+ zvokuti ndakati: “Haiwa ishe wangu, zvinhu izvi zvichaguma sei?”+  Iye akati kwandiri: “Enda, Dhanieri, nokuti mashoko acho akavanzwa uye akanamwa kusvikira kunguva yokuguma.+ 10  Vazhinji vachazvigeza+ vozvichenesa+ uye vachanatswa.+ Vakaipa vachaita zvakaipa,+ uye hapana kana vakaipa vachanzwisisa;+ asi vaya vane njere vachanzwisisa.+ 11  “Kubvira panguva yakabviswa+ chibayiro chenguva dzose+ nokuiswa kwechinhu chinonyangadza+ chinoita kuti pave nokuparadzwa, pachava nemazuva ane chiuru chimwe nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe. 12  “Anofara+ ndiye anoramba akamirira uye anosvika pamazuva ane chiuru chimwe nemazana matatu nemakumi matatu nemashanu! 13  “Zvino iwe, enda kusvikira kumugumo;+ uye uchazorora,+ asi uchazomukira mugove wako pachapera mazuva acho.”+

Mashoko Emuzasi