Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Dhanieri 10:1-21

10  Mugore rechitatu raKoreshi+ mambo wePezhiya pane chinhu chakaratidzwa Dhanieri, uya ainzi Bheteshazari;+ uye chinhu chacho chaiva chechokwadi, uye paiva nokurwa kukuru.+ Iye akanzwisisa chinhu chacho, uye akanzwisisa chinhu chaakanga aona.+  Mumazuva iwayo ini, Dhanieri, ndakanga ndichichema+ kwevhiki nhatu dzizere.  Handina kudya zvokudya zvinonaka, nyama kana waini hazvina kupinda mumuromo mangu, uye handina kumbozvizora mafuta kusvikira vhiki nhatu dzizere dzapera.+  Pazuva rechimakumi maviri nemana romwedzi wokutanga, pandakanga ndiri pamhenderekedzo yorwizi rukuru runonzi Hidhekeri,+  ndakatarira, ndikaona mumwe murume akanga akapfeka nguo yerineni,+ muhudyu+ make makasungwa nendarama yokuUfazi.+  Muviri wake wakanga wakaita sedombo rekrisoriti,+ uye chiso chake chakanga chakaita semheni,+ maziso ake akanga akaita semazhenje omoto,+ maoko ake netsoka dzake zvaioneka semhangura yakabwinyiswa,+ mashoko ake ainzwika sokutinhira kweboka revanhu.  Ini Dhanieri, ndini ndoga ndakazviona; asi varume vandakanga ndiinavo havana kuzviona.+ Zvisinei, vakadedera kwazvo, vakatiza vakanovanda.  Zvino ini—iyeni ndakasara ndiri ndoga, ndikaona chinhu ichi chikuru chandakaratidzwa. Ndakapera simba, chimiro changu chakanaka chikachinja kuva chakaipa, ndikasava nesimba.+  Ndakatanga kunzwa mashoko ake; uye pandainzwa mashoko ake, ini ndakanga ndabatwawo nehope kwazvo+ ndakatsikitsira, chiso changu chakatarira pasi.+ 10  Zvino tarira! ruoko rwakandibata,+ rukandizunguza zvishoma nezvishoma kuti ndimuke nemabvi angu nezvanza zvemaoko angu. 11  Iye akati kwandiri: “Haiwa Dhanieri, iwe murume anodiwa kwazvo,+ nzwisisa mashoko andiri kukuudza,+ uye mira pawanga umire, nokuti zvino ndatumwa kwauri.” Paakandiudza shoko iri, ndakasimuka ndichidedera. 12  Iye akati kwandiri: “Haiwa Dhanieri, usatya,+ nokuti kubvira pazuva rokutanga rawakaedza nomwoyo wako kuti unzwisise+ uchizvininipisa pamberi paMwari wako,+ mashoko ako akanzwiwa, uye ini ndauya nokuda kwemashoko ako.+ 13  Asi muchinda+ woumambo hwePezhiya+ akandirwisa+ kwemazuva makumi maviri nerimwe chete, uye tarira! Mikaeri,+ mumwe wemachinda makuru,+ akauya kuzondibatsira; uye ini ndakasara ndiri ikoko parutivi pemadzimambo ePezhiya.+ 14  Ndauya kuzoita kuti unzwisise zvichawira vanhu vokwako+ mumazuva okupedzisira,+ nokuti zvakaratidzwa+ zvacho ndezvemazuva achauya.”+ 15  Zvino paakandiudza mashoko akadai, ndakanga ndatarira pasi+ ndisingachatauri. 16  Zvino tarira! mumwe akanga akaita sevanakomana vevanhu akabata miromo yangu,+ ndikatanga kushama muromo wangu ndikataura,+ ndikati kune uya akanga amire pamberi pangu: “Haiwa ishe wangu,+ ndarwadziwa kwazvo nokuda kwezvandaratidzwa, ndikashayiwa simba.+ 17  Naizvozvo mushandi waishe wangu uyu aizogona sei kutaura naishe wangu uyu?+ Ndave ndisina simba uye ndisina kana mhepo yokufema mandiri kusvikira zvino.”+ 18  Zvino uya akanga akaita somunhu wepanyika akandibatazve, akandisimbisa.+ 19  Akabva ati: “Usatya,+ haiwa iwe murume anodiwa kwazvo.+ Iva norugare.+ Simba, chokwadi simba.”+ Paakangotaura neni ndakazvisimbaradza ndikazoti: “Ishe wangu ngaataure,+ nokuti mandisimbisa.”+ 20  Naizvozvo iye akati: “Unoziva here kuti ndauyirei kwauri? Zvino ndichadzokera kuti ndinorwa nomuchinda wePezhiya.+ Pandinenge ndichienda, tarira! muchinda wokuGirisi achauyawo.+ 21  Asi ndichakuudza zvinhu zvakanyorwa murugwaro rwechokwadi,+ uye hapana mumwe anonditsigira zvakasimba muzvinhu izvi kunze kwaMikaeri,+ muchinda wenyu.+

Mashoko Emuzasi