Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dhanieri 1:1-21

1  Mugore rechitatu rokutonga kwaJehoyakimu+ mambo waJudha, Nebhukadhinezari mambo weBhabhironi akasvika kuJerusarema, akarikomba.+  Kwapera nguva yakati, Jehovha akaisa Jehoyakimu mambo waJudha+ nemimwe midziyo+ yeimba yaMwari wechokwadi muruoko rwake, iye akaenda nayo kunyika yeShinari+ kuimba yamwari wake; uye akaisa midziyo yacho muimba yepfuma yamwari wake.+  Zvino mambo akaudza Ashpenazi jinda+ rake guru kuti auye nevamwe vanakomana vaIsraeri nevana voumambo nevevanokudzwa,+  vana vakanga vasina kana pakaremara,+ asi vaiva nechitarisiko chakanaka, vaiva nenjere pauchenjeri hwose,+ vaiva nezivo, vaiva noungwaru pane zvaizivikanwa,+ vaikwanisawo kumira mumuzinda wamambo;+ kuti avadzidzise mabhuku nomutauro zvevaKadheya.  Mambo akarayirawo kuti vapiwe mugove wezuva nezuva wezvokudya zvamambo zvoumbozha+ nowewaini yake yaainwa, kuti zvivavake muviri kwemakore matatu, kuti paaizopera vamire pamberi pamambo.  Zvino pakati pavo paiva nevamwe vanakomana vaJudha, vaiti Dhanieri,+ Hananiya, Mishaeri naAzariya.+  Jinda guru rakavapa mazita.+ Naizvozvo rakatumidza Dhanieri kuti Bheteshazari;+ Hananiya kuti Shadreki; Mishaeri kuti Misheki; uye Azariya kuti Abhedhinego.+  Asi Dhanieri akatsunga mumwoyo make kuti aisazozvisvibisa+ nezvokudya zvamambo zvoumbozha newaini yake yaainwa. Akaramba achikumbira jinda racho kuti asazvisvibisa.+  Naizvozvo Mwari wechokwadi akaita kuti Dhanieri anzwirwe mutsa worudo nengoni nejinda racho.+ 10  Naizvozvo jinda racho rakati kuna Dhanieri: “Ndinotya ishe wangu mambo, akarayira pamusoro pezvokudya zvenyu nezvokunwa zvenyu.+ Nei achifanira kuona zviso zvenyu zvakasuruvara kana achienzanisa nevamwe vana vezera renyu, uye nei muchifanira kuita kuti musoro wangu uve nemhosva kuna mambo?” 11  Asi Dhanieri akati kumutarisiri akanga agadzwa nejinda+ racho kuti atarisire Dhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya: 12  “Ndapota, edzai vashandi venyu kwemazuva gumi, ngavatipe miriwo+ kuti tidye nemvura kuti tinwe; 13  uye zviso zvedu nezviso zvevana vari kudya zvokudya zvamambo zvoumbozha ngazviuye pamberi penyu, muitire vashandi venyu maererano nezvamuchaona.” 14  Iye akazovateerera panyaya iyi, akavaedza kwemazuva gumi. 15  Pakapera mazuva gumi zviso zvavo zvakaonekwa kuti zvakanga zviri nani uye zvakasimba kupfuura vamwe vana vose vaidya zvokudya zvamambo zvoumbozha.+ 16  Naizvozvo mutarisiri wacho akaramba achibvisa zvokudya zvavo zvoumbozha newaini yavo yavaifanira kunwa achivapa miriwo.+ 17  Asi Mwari wechokwadi akapa vana ava, vari vana, zivo nenjere pamusoro pemabhuku ose uye uchenjeri;+ uye Dhanieri ainzwisisa zvairatidzwa nezvairotwa zvemarudzi ose.+ 18  Zvino pakapera mazuva akanga ataurwa namambo kuti vauye navo,+ jinda guru rakabva rauya navo pamberi paNebhukadhinezari. 19  Mambo akatanga kutaura navo, uye pavari vose zvavo hapana kuwanikwa akanga akaita saDhanieri, Hananiya, Mishaeri naAzariya;+ uye vakaramba vachimira pamberi pamambo.+ 20  Panyaya dzose dzouchenjeri nokunzwisisa+ dzavaibvunzwa namambo, akawana kuti vaipfuura nekagumi vapristi vose vaiita zvemashiripiti+ nen’anga+ vaiva muumambo hwake hwose. 21  Dhanieri akaramba aripo kusvikira kugore rokutanga ramambo Koreshi.+

Mashoko Emuzasi