Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Amosi 9:1-15

9  Ndakaona Jehovha akamira pamusoro peatari,+ akati: “Rova misoro yembiru, kuti zvikumbaridzo zvizununguke. Gura misoro yadzo, yose zvayo.+ Ndichauraya vokupedzisira vavo nebakatwa. Hapana ari kutiza achabudirira kutiza, uye hapana ari kupukunyuka achabudirira kupukunyuka.+  Kana vakachera pasi kusvika paSheori, ruoko rwangu ruchavatora ikoko;+ uye kana vakakwira kumatenga, ndichavaburutsa ikoko.+  Kana vakavanda pamusoro peKameri, ndichanyatsovatsvaka ipapo ndovatora.+ Kana vakavanda pasi pegungwa+ kuti ndirege kuvaona, ndicharayira nyoka ikoko, uye ichavaruma.  Kana vakatapwa nevavengi vavo, ndicharayira bakatwa ikoko, uye richavauraya;+ uye ndichavatarira kuti ndivaitire zvakaipa, kwete kuti ndivaitire zvakanaka.+  Changamire Ishe, Jehovha wemauto, Ndiye ari kugunzva nyika, zvokuti inonyunguduka;+ vagari vose vari mairi vachachema;+ uye yose zvayo ichakwirira sezvinoita mvura yorwizi rwaNire, yodzikira sezvinoita mvura yaNire weIjipiti.+  “‘Iye anovaka matanho ake mumatenga,+ nechivako chake panyika yaakasimbisa;+ iye anoshevedza mvura yegungwa,+ kuti aidururire panyika+—Jehovha ndiro zita rake.’+  “‘Haiwa imi vanakomana vaIsraeri, hamuna here kuita sevanakomana vevaKushi kwandiri?’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Handina here kubudisa Israeri munyika yeIjipiti,+ nevaFiristiya+ muKrete, uye Siriya muKiri?’+  “‘Tarirai! Maziso aChangamire Ishe Jehovha ari paumambo hunotadza,+ achahutsakatisa panyika.+ Kunyange zvakadaro, handizotsakatisi imba yaJakobho zvachose,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  ‘Nokuti tarirai! ndicharayira, ndichasefa imba yaIsraeri pakati pemarudzi ose,+ sezvinoita munhu anosefa nesefa, zvokuti hapana katombo kanowira pasi. 10  Vachaurayiwa nebakatwa—ivo vatadzi vose vevanhu vangu,+ vaya vari kuti: “Dambudziko harizouyi pedyo kana kusvika kwatiri.”’+ 11  “‘Pazuva iroro ndichamutsa+ dumba+ raDhavhidhi rakawa,+ uye ndichagadzira nzvimbo dzavo dzakaputswa. Ndichamutsa matongo aro, uye ndicharivaka sezvarakanga rakaita mumazuva ekare kare,+ 12  kuti vaite kuti zvakasara zvaEdhomu+ zvive zvavo, nemarudzi ose akashevedzwa nezita rangu,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha, iye ari kuita izvi. 13  “‘Tarirai! Mazuva achauya,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘ayo murimi achabata mukohwi,+ anotsika mazambiringa achabata mudyari wembeu;+ uye makomo achadonha waini inotapira,+ zvikomo zvose zvichanyunguduka.+ 14  Ndichadzosa nhapwa dzevanhu vangu vaIsraeri,+ vachavaka maguta akaitwa matongo vogara maari,+ vachadyara minda yemizambiringa vonwa waini yayo uye vacharima minda vodya zvibereko zvayo.’+ 15  “‘Ndichavadyara panyika yavo, uye havazodzurwizve panyika yavo yandakavapa,’+ Jehovha Mwari wako adaro.”

Mashoko Emuzasi