Amosi 7:1-17

7  Izvi ndizvo zvandakaoneswa naChangamire Ishe Jehovha, uye tarira! akanga achiita kuti pave nebute remhashu pakutanga kwokumera kwezvakanga zvapedzisira kudyarwa.+ Uye tarira! ndizvo zvakanga zvapedzisira kudyarwa pashure pokunge uswa hwamambo hwachekwa.  Zvino parakanga rapedza kudya zvinomera panyika, ndakabva ndati: “Haiwa Changamire Ishe Jehovha, ndapota, kanganwirai.+ Pavanhu vaJakobho ndiani achasimuka? Nokuti iye muduku!”+  Jehovha akazvidemba pamusoro peizvi.+ “Hazvizoitiki,” Jehovha akadaro.  Izvi ndizvo zvandakaoneswa naChangamire Ishe Jehovha, uye tarira! Changamire Ishe Jehovha akanga achishevedzera kuti pave nokukakavara achishandisa moto;+ uye iwo wakaomesa mvura yakadzika, ukaparadza chikamu chomunda.  Ndakabva ndati: “Haiwa Changamire Ishe Jehovha, ndapota, regai henyu.+ Pavanhu vaJakobho ndiani achasimuka? Nokuti iye muduku!”+  Jehovha akazvidemba pamusoro peizvi.+ “Izvozvowo hazvizoitiki,” Changamire Ishe Jehovha akadaro.  Izvi ndizvo zvaakandionesa, uye tarira! Jehovha akanga akamira parusvingo rwakagadzirwa pachishandiswa tambo yokuyeresa,+ uye aiva netambo yokuyeresa muruoko rwake.  Jehovha akabva ati kwandiri: “Amosi, uri kuonei?” Naizvozvo ndakati: “Tambo yokuyeresa.” Jehovha akatizve: “Tarira ndiri kuisa tambo yokuyeresa pakati pevanhu vangu vaIsraeri.+ Handizovaregererizve.+  Nzvimbo dzakakwirira dzaIsaka+ dzichaitwa matongo, uye nzvimbo tsvene+ dzaIsraeri dzichaparadzwa;+ uye ndichamukira imba yaJerobhoamu nebakatwa.”+ 10  Zvino Amaziya mupristi wokuBheteri+ akatumira shoko kuna Jerobhoamu+ mambo waIsraeri, achiti: “Amosi akumukirai ari muimba yaIsraeri.+ Nyika haichagoni kushivirira mashoko ake ose.+ 11  Nokuti zvanzi naAmosi, ‘Jerobhoamu achaurayiwa nebakatwa; uye chokwadi Israeri achatapwa achibva panyika yake.’”+ 12  Zvino Amaziya akati kuna Amosi: “Haiwa iwe muoni,+ enda, tizira kunyika yaJudha, udye zvokudya ikoko, uye uprofitire ikoko. 13  Asi usaprofitazve+ uri muBheteri, nokuti inzvimbo tsvene yamambo+ uye iimba youmambo.” 14  Amosi akabva apindura Amaziya, akati: “Ndakanga ndisiri muprofita, uye ndakanga ndisiri mwanakomana womuprofita;+ asi ndaiva mufudzi+ nomunhu aibaya maonde emitsamvi. 15  Jehovha akanditora kuti ndirege kutarisira makwai, Jehovha akati kwandiri, ‘Enda uprofite kuvanhu vangu vaIsraeri.’+ 16  Zvino chinzwa shoko raJehovha rokuti, ‘Uri kuti here: “Usaprofitira Israeri,+ uye usataurira shoko+ imba yaIsaka”? 17  Naizvozvo zvanzi naJehovha: “Mudzimai wako, achava pfambi muguta.+ Vanakomana vako nevanasikana vako, vachaurayiwa nebakatwa. Nyika yako ichakamurwa pachishandiswa tambo yokuyeresa, yogovewa. Iwe pachako, uchafira panyika isina kuchena;+ uye Israeri, achatapwa achibva panyika yake.”’”+

Mashoko Emuzasi