Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Amosi 6:1-14

6  “Vane nhamo vaya vakagara zvakanaka+ muZiyoni nevaya vanovimba negomo reSamariya! Ndivo vakakurumbira vorudzi rukuru pane mamwe marudzi, uye imba yaIsraeri yakaenda kwavari.  Endai kuKarine, muone; uye ibvai ikoko muende kuHamati+ yaiva nevanhu vazhinji, muende kuGati+ revaFiristiya. Iwo ari nani pane umambo uhwu here, kana kuti nharaunda yawo ihuru kupfuura nharaunda yenyu here?+  Munobvisa zuva rokutambudzika mupfungwa dzenyu here,+ uye munoswededza pedyo nzvimbo inogara chisimba here?+  Imi munorara panzvimbo dzokurara dzakagadzirwa nenyanga dzenzou+ uye munozvambarara pamibhedha yenyu, muchidya makondohwe eboka nenzombe duku dzinobva pamhuru dzakakodzwa;+  munoimba zvisina zvazvinobatsira maererano nokurira kwechiridzwa chine tambo;+ makazvigadzirira zviridzwa zvenziyo+ sezvakaitwa naDhavhidhi;  munonwira mumidziyo yewaini,+ munozora mafuta enyu akanaka kwazvo,+ uye hamuna kurwariswa nokukuvadzwa kwaJosefa.+  “Naizvozvo zvino ndimi muchatanga kutapwa pane vaya vachatapwa,+ uye mutambo wemafaro akanyanyisa wevaya vanorara vakazvambarara uchaparara.  “‘Changamire Ishe Jehovha akapika nomweya wake,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari wemauto, ‘“Ndinosema kudada kwaJakobho,+ uye ndakavenga shongwe dzake dzokugara,+ ndichaisa guta racho nezviri mariri kuvavengi varo.+  Zvino kana varume gumi vakasara muimba imwe chete, ivo vachafawo.+ 10  Hama yababa vake ichavatakura mumwe nomumwe, uye ichavapisa mumwe nomumwe, kuti ibvise mapfupa acho mumba.+ Ichati kumunhu wose anenge ari mukatikati memba yacho, ‘Uchiine vamwe here imomo?’ Iye achati, ‘Hamusisina!’ Iyo yoti, ‘Ramba wakanyarara! Nokuti haisi nguva yokutombotaura zita raJehovha.’”+ 11  “‘Nokuti tarirai, Jehovha ari kurayira,+ uye achaputsa imba huru kuti ive dangwaza uye imba duku kuti ive murwi wezvakaparadzwa.+ 12  “‘Mabhiza angamhanya pamabwe, kana kuti munhu angarima ipapo nemombe here? Nokuti imi makachinja kururamisira+ kuti kuve muti une muchetura, uye makachinja zvibereko zvokururama kuti zvive muti unovava, 13  imi munofarira chinhu chisipo;+ munoti: “Hatina kutora nyanga nesimba redu here?”+ 14  Haiwa imi imba yaIsraeri, tarirai! ndichakumutsirai rudzi,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha Mwari wemauto, ‘uye ruchakudzvinyirirai kubvira pamuganhu weHamati+ kusvikira kumupata une rukova weArabha.’”

Mashoko Emuzasi