Amosi 5:1-27

5  “Inzwai shoko iri randiri kukuimbirai sorwiyo rwemariro,+ haiwa imi imba yaIsraeri:   “Israeri, mhandara+ iya, yawa;+Haigoni kumukazve.+Yasiyiwa iri panyika yayo;Hapana anoimutsa.+  “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Guta raimboenda kunorwa riine vanhu chiuru richasara nezana; uye riya raimboenda kunorwa riine vanhu zana richasara negumi, nokuda kweimba yaIsraeri.’+  “Nokuti zvanzi naJehovha kuimba yaIsraeri, ‘Nditsvakei+ kuti murambe muchirarama.+  Regai kutsvaka Bheteri,+ musaenda kuGirigari,+ uye musapfuura muchienda kuBheeri-shebha;+ nokuti chokwadi Girigari richatapwa;+ uye Bheteri, richava chinhu chemashiripiti.+  Haiwa imi imba yaJosefa,+ tsvakai Jehovha kuti murambe muchirarama,+ kuti arege kupfuta somoto,+ uye iwo urege kuparadza, kuti muBheteri murege kuva nomunhu anoudzima,+  haiwa imi munochinja kururamisira muchikuita muti unovava,+ nemi makakanda kururama pasi.+  Muiti weboka renyeredzi reKima+ neboka renyeredzi+ reKesiri,+ Iye anochinja zarima+ kuva mangwanani, Iye akaita kuti masikati asvibe sousiku,+ Iye anoshevedza mvura yegungwa, kuti aidururire panyika+—ane zita rokuti Jehovha;+  iye anoita kuti kuparadza kukurumidze kuuya pamunhu ane simba, anoita kuti kuparadza kuuye panzvimbo yakavakirirwa. 10  “‘Vanovenga munhu anotsiura+ ari pagedhi, uye vanosema munhu anotaura zvinhu zvakarurama.+ 11  Naizvozvo, nokuti munotora mutero womunda kumunhu akaderera, uye munoramba muchitora muripo wezviyo kwaari;+ makavaka dzimba dzematombo akavezwa,+ asi hamuzorambi muchigara madziri; uye makadyara minda yemizambiringa yakanaka, asi hamuzorambi muchinwa waini yayo.+ 12  Nokuti ndinoziva kuti kumukira+ kwenyu kungani uye kuti zvivi zvenyu zvikuru sei,+ haiwa imi munovenga munhu akarurama,+ imi munotora pfumbamuromo,+ nemi makadzinga varombo+ pagedhi.+ 13  Naizvozvo uya ane njere acharamba akanyarara panguva iyoyo, nokuti ichava nguva yokutambudzika.+ 14  “‘Tsvakai zvakanaka, kwete zvakaipa,+ kuti murambe muchirarama;+ kuti Jehovha Mwari wemauto ave nemi, sezvamakataura.+ 15  Vengai zvakaipa, mude zvakanaka,+ uye ruramisirai muri pagedhi.+ Zvimwe Jehovha Mwari wemauto anganzwira nyasha+ vakasara vaJosefa.’+ 16  “Naizvozvo zvanzi naJehovha, iye Jehovha Mwari wemauto, ‘Kuungudza+ kuchavapo munzvimbo dzose dzinoungana vanhu, uye vanhu vachange vachiti: “Aa! Aa!” vari mumigwagwa yose. Vachashevedza murimi kuti acheme,+ uye vaya vanoziva nziyo dzemariro kuti vazoungudza.’+ 17  ‘Kuungudza kuchavapo muminda yose yemizambiringa;+ nokuti ndichapfuura nepakati pako,’+ Jehovha adaro. 18  “‘Vane nhamo vaya vanoda kwazvo zuva raJehovha!+ Saka zuva raJehovha richarevei kwamuri?+ Richava rima, kwete chiedza,+ 19  richava sezvinoitika munhu paanotiza shumba asi osangana nemhuka inonzi bheya; uye richava seapo munhu anopinda mumba obatirira kumadziro asi orumwa nenyoka.+ 20  Zuva raJehovha harizovi rima here, kwete chiedza; uye harizovi zarima here, kwete kupenya?+ 21  Ndakavenga, ndakaramba mitambo yenyu,+ uye handizofadzwi nokunhuhwirira kwokuungana kwenyu kukuru.+ 22  Asi kana mukandipa zvinopiwa zvinopiswa zvakakwana,+ kunyange zvipo zvenyu zvinopiwa, handisi kuzozvifarira,+ uye handisi kuzotarira zvibayiro zvenyu zvokugoverana zvemhuru dzakakora.+ 23  Bvisai ruzha rwenziyo dzenyu kwandiri; uye ngandirege kunzwa kurira kunonakidza kwezviridzwa zvenyu zvine tambo.+ 24  Kururamisira ngakuyerere sezvinoita mvura,+ uye kururama ngakuyerere sezvinoita rukova runogara ruchiyerera.+ 25  Haiwa imi imba yaIsraeri, makauya nezvibayiro nezvipo zvinopiwa pedyo neni murenje kwemakore makumi mana here?+ 26  Muchatakura mambo wenyu+ Sakuti uye Kaiwani, iyo mifananidzo yenyu, nyeredzi yamwari wenyu, wamakazvigadzirira.+ 27  Ndichaita kuti mutapwe, muendeswe kupfuura kuDhamasiko,’+ iye ane zita rokuti Jehovha Mwari wemauto adaro.”+

Mashoko Emuzasi