Amosi 4:1-13

4  “Inzwai shoko iri, imi mhou dzokuBhashani,+ muri pagomo reSamariya,+ muri kubiridzira vanhu vakaderera,+ muri kudzvinyirira varombo, muri kuti kuna vanatenzi venyu, ‘Uyai nazvo tinwe!’  Changamire Ishe Jehovha akapika noutsvene hwake+ achiti, ‘“Tarirai! Mazuva achakusvikirai, uye iye achakusimudzai nezvokukochekera nazvo zvomuurayi wemhuka uye achasimudza chikamu chenyu chinenge chasara nezvirauro.+  Muchabuda nepakaputsika,+ mumwe nomumwe akananga mberi; uye muchakandwa kunze kuHamoni,” ndizvo zvinotaura Jehovha.’  “‘Uyai kuBheteri mutadze.+ Rambai muchitadza muri kuGirigari,+ uye uyai nezvibayiro zvenyu mangwanani; uyai pazuva rechitatu nezvegumi zvenyu.+  Itai kuti chibayiro chokuonga chakagadzirwa nezvinhu zvakaiswa mbiriso chipfungaire,+ muzivise zvinopiwa zvokuzvidira;+ zvizivisei, nokuti ndizvo zvamakada, haiwa imi vanakomana vaIsraeri,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.  “‘Zvino ini, ndakaitawo kuti mazino enyu achene+ mumaguta enyu ose, ndikaita kuti mushayiwe zvokudya munzvimbo dzenyu dzose;+ asi hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “‘Ini, ndakakunyimaiwo mvura zhinji pachine mwedzi mitatu kukohwa kusati kwasvika;+ uye ndakaita kuti mvura inaye pane rimwe guta, asi handina kuita kuti inaye pane rimwe guta. Kwaiva nechikamu chimwe chete chomunda chainayiwa, asi chikamu chomunda chandaiita kuti chisanayiwe chaioma.+  Vanhu vomumaguta maviri kana matatu vakadzungaira vachienda kune rimwe guta kuti vanonwa mvura,+ uye vaisaguta; asi hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.  “‘Ndakakurovai nemhepo inopisa nokuora.+ Makaita kuti minda yenyu neminda yenyu yemizambiringa zviwande, asi makonye aiparadza mionde yenyu nemiorivhi yenyu;+ asi hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 10  “‘Ndakatumira denda pakati penyu rakafanana neriya rokuIjipiti.+ Ndakauraya majaya enyu nebakatwa,+ ndikatapawo mabhiza enyu.+ Ndakaita kuti kunhuhwa kwemisasa yenyu kurambe kuchikwira mumhino dzenyu;+ asi hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 11  “‘Ndakakuparadzai, sokuparadza kwakaita Mwari Sodhoma neGomora.+ Makava sedanda rakabvutwa mumoto;+ asi hamuna kudzoka kwandiri,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha. 12  “Naizvozvo ndizvo zvandichakuitira, haiwa iwe Israeri. Zvino zvandichakuitira chinhu ichi, gadzirira kusangana naMwari wako,+ haiwa iwe Israeri. 13  Nokuti tarira! Muumbi wemakomo+ noMusiki wemhepo,+ Iye anoudza munhu wepanyika kuti zvaanofunga ndezvipi,+ Iye anoita kuti mambakwedza ave rima,+ Iye anotsika panzvimbo dzakakwirira dzenyika,+ ndiye ane zita rokuti Jehovha Mwari wemauto.”+

Mashoko Emuzasi