Amosi 3:1-15

3  “Inzwai shoko iri rataurwa naJehovha pamusoro penyu,+ haiwa imi vanakomana vaIsraeri, pamusoro pemhuri yose yandakabudisa munyika yeIjipiti,+ ndichiti,  ‘Imi ndimi chete vandakaziva+ pamhuri dzose dzepanyika.+ Ndokusaka ndichaita kuti muzvidavirire kukanganisa kwenyu kwose.+  “‘Vanhu vaviri vangafamba pamwe chete vasina kumborangana kuti vasangane here?+  Shumba ingadzvova musango isina chayabata here?+ Mwana weshumba ava nezenze angadzvova munzvimbo yake yaanovanda iye asina chaambobata here?  Shiri ingawira muchiteyeso panyika ipo pasina chinoikwezva here?+ Chiteyeso chingaurukira kumusoro icho chisina kana chachabata here?  Kana hwamanda ikaridzwa muguta, vanhu havadederiwo here?+ Kana dambudziko rikaitika muguta, haasi Jehovha azviitawo here?  Nokuti Changamire Ishe Jehovha haazoiti chinhu asina kumbozivisa zvakavanzika zvake kuvashumiri vake, ivo vaprofita.+  Kune shumba yadzvova!+ Ndiani asingazotyi? Changamire Ishe Jehovha ataura! Ndiani asingazoprofiti?’+  “‘Zvizivisei muri pamusoro peshongwe dzokugara dziri muAshdhodhi uye muri pamusoro peshongwe dzokugara dziri munyika yeIjipiti,+ muti: “Unganirai makomo eSamariya,+ muone kunyongana kuzhinji kuri pakati paro nokubiridzira kuri mukati maro.+ 10  Havazivi kuita zvakarurama,”+ ndizvo zvinotaura Jehovha, “vaya vari kuunganidza chisimba+ nokupamba mushongwe dzavo dzokugara.”’ 11  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Kune mhandu yakakomba nyika,+ ichawisira simba rako pasi richibva pauri, uye shongwe dzako dzokugara dzichapambwa.’+ 12  “Zvanzi naJehovha, ‘Vanakomana vaIsraeri, vaya vagere muSamariya pazvigaro zvakanaka kwazvo+ nepamibhedha+ yokuDhamasiko, vachabvutwa sokubvuta kunoita mufudzi mazondo maviri kana chidimbu chenzeve+ pamuromo weshumba.’ 13  “‘Inzwai, mupupure+ muri muimba yaJakobho,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, Mwari wemauto. 14  ‘Nokuti, pazuva randichaita kuti Israeri azvidavirire+ kumukira kwake, ndichaitawo kuti atari dzokuBheteri+ dzizvidavirire; uye nyanga dzeatari dzichagurwa dzowira pasi.+ 15  Ndichaputsa imba yomunguva yechando+ pamwe chete neimba yomunguva yezhizha.’+ “‘Dzimba dzakagadzirwa nenyanga dzenzou dzichaparara,+ uye dzimba zhinji dzichaparara,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.”

Mashoko Emuzasi