Amosi 2:1-16

2  “Zvanzi naJehovha, ‘“Handizoregi kuranga Moabhi+ nokuti akamukira katatu, uye nokuti akamukira kana, nokuti akapisa mapfupa amambo weEdhomu kuti aite madota.+  Ndichatumira moto muMoabhi, uchaparadza shongwe dzokugara dzokuKeriyoti;+ uye Moabhi achafa pachiitwa ruzha, chiratidzo chokunyevera chichipiwa, hwamanda ichiridzwa.+  Ndichaparadza mutongi ari mairi, uye ndichauraya machinda ayo ose pamwe chete naye,”+ Jehovha adaro.’  “Zvanzi naJehovha, ‘Handizoregi kuranga vaJudha nokuti vakamukira katatu,+ uye nokuti vakamukira kana, nokuti vakaramba mutemo waJehovha,+ uye nokuti havana kuchengeta mirau yake; asi nhema dzavo+ dziya dzakanga dzateverwa nemadzitateguru avo, dzakaita kuti varambe vachidzungaira.+  Ndichatumira moto muJudha, uye uchaparadza shongwe dzokugara dzomuJerusarema.’+  “Zvanzi naJehovha, ‘Handizoregi kuranga vaIsraeri nokuti vakamukira katatu,+ uye nokuti vakamukira kana, nokuti vakatengesa munhu akarurama nokuda kwesirivha, uye vakatengesa murombo nokuda kwomutengo wehwashu mbiri.+  Vari kusuwa kuona guruva renyika riri pamisoro yevanhu vakaderera;+ uye vanotsausa nzira yevanhu vanyoro;+ uye murume nababa vake vanoenda kumusikana mumwe chete,+ kuti vasvibise zita rangu dzvene.+  Vanozvambarara panguo dzakatorwa sechinhu chokumbofanobata+ vari pedyo neatari dzose;+ uye vanonwira waini yevaya vakaripiswa muimba yavanamwari vavo.’+  “‘Ini ndakanga ndatsakatisa muAmori+ nokuda kwavo, akanga akareba semisidhari, akanga akasimba semiti mikuru;+ uye ndakatsakatisa zvibereko zvake zvaiva kumusoro nemidzi yake yaiva pasi.+ 10  Ini ndakakubudisai munyika yeIjipiti,+ ndikaramba ndichikufambisai nomurenje kwemakore makumi mana,+ kuti muite kuti nyika yomuAmori ive yenyu.+ 11  Ndakaramba ndichimutsa vamwe vanakomana venyu kuti vave vaprofita+ nemamwe majaya enyu kuti ave vaNaziri.+ Haiwa vanakomana vaIsraeri, izvi zvaisafanira kuva zvakadaro here?’ ndizvo zvinotaura Jehovha. 12  “‘Asi makaramba muchipa vaNaziri waini yokuti vanwe,+ uye makarayira vaprofita muchiti: “Regai kuprofita.”+ 13  Tarirai ndichavheyesa pamakamira, sokuvheya kunoita ngoro izere nemwanda yezviyo zvichangobva kuchekwa. 14  Nzvimbo yokuti anomhanya kwazvo atizire kwairi ichaparara,+ hapana ane simba achawedzera simba rake, uye hapana murume ane simba achapukunyutsa mweya wake.+ 15  Hapana anoshandisa uta achamira, hapana anomhanya kwazvo netsoka dzake achapukunyuka, uye hapana mutasvi webhiza achapukunyutsa mweya wake.+ 16  Uya ane mwoyo wakashinga pakati pevamwe varume vane simba, achatiza asina kupfeka pazuva iroro,’+ ndizvo zvinotaura Jehovha.”

Mashoko Emuzasi