2 VaTesaronika 3:1-18

3  Pakupedzisira, hama, rambai muchitinyengeterera,+ kuti shoko raJehovha+ rirambe richikurumidza+ kufamba uye richikudzwa sezvariri kuita kwamuri;  kuti tinunurwe pavanhu vanokuvadza uye vakaipa,+ nokuti kutenda hakusi kwevanhu vose.+  Asi Ishe akatendeka, uye achakusimbisai, okudzivirirai pane akaipa.+  Zvakare, tine chivimbo+ munaShe pamusoro penyu, kuti muri kuita uye mucharamba muchiita zvinhu zvatinorayira.+  Ishe ngaarambe achitungamirira mwoyo yenyu zvinobudirira, kuti mude+ Mwari uye kuti mutsungirire+ nokuda kwaKristu.  Zvino, hama, tiri kukurayirai+ muzita raShe Jesu Kristu, kuti mubve+ pahama imwe neimwe inofamba zvisina kukodzera+ uye zvisingaenderani netsika yamakagamuchira kwatiri.+  Nokuti imi munoziva nzira yamunofanira kutitevedzera nayo,+ nokuti hatina kuzvibata zvisina kukodzera pakati penyu+  uyewo hatina kudya zvokudya zvomumwe munhu tisingabhadhari.+ Asi, taiita basa uye taishanda zvakaoma+ usiku nemasikati, kuti tirege kuisa mutoro unorema pana ani naani wenyu.+  Hakusi kuti hatina simba,+ asi kuti isu tive muenzaniso wenyu kuti mutitevedzere.+ 10  Chokwadi, pataivawo nemi, taikupai murayiro uyu, wokuti:+ “Kana paine munhu asingadi kushanda, ngaaregewo kudya.”+ 11  Nokuti tinonzwa kuti vamwe vari kufamba zvisina kukodzera+ pakati penyu, vasingamboshandi asi vari kupindira mune zvisinei navo.+ 12  Vanhu vakadaro tinovarayira uye tinovakurudzira munaShe Jesu Kristu, kuti vachishanda vakanyarara vadye zvokudya zvavanozvishandira.+ 13  Kana muri imi, hama, musaneta kuita zvakanaka.+ 14  Asi kana paine munhu asingateereri shoko redu+ riri kuuya netsamba ino, rambai muchimucherechedza,+ regai kushamwaridzana naye,+ kuti anyare.+ 15  Regai kumuona somuvengi, asi rambai muchimurayira+ sehama. 16  Zvino Ishe worugare ngaakupei rugare nguva dzose munzira dzose.+ Ishe ngaave nemi mose. 17  Heino kwaziso yangu, ini Pauro, yandanyora noruoko rwangu,+ chinova ndicho chiratidzo mutsamba dzose; aya ndiwo manyorero andinoita. 18  Mutsa usina kukodzera kuwanwa+ waShe wedu Jesu Kristu ngauve nemi mose.

Mashoko Emuzasi