2 VaTesaronika 2:1-17

2  Zvisinei, hama, pamusoro pokuvapo+ kwaShe wedu Jesu Kristu nokuunganidzwa kwedu kwaari,+ tinokukumbirai  kuti murege kukurumidza kuzununguswa pakufunga kwenyu kana kuvhundutswa nokutaura kwakafuridzirwa+ kana neshoko rakaita zvokutaurwa+ kana netsamba+ inoita seinobva kwatiri, zvichinzi zuva+ raJehovha rasvika.  Ngaparege kuva nomunhu anokunyengedzai chero nenzira ipi zvayo, nokuti haringauyi kunze kwokunge kutsauka pakutenda+ kwatanga kuuya uye munhu asingateereri mutemo+ aratidzwa,+ iye mwanakomana wokuparadzwa.+  Iye anopikisa+ uye anozviisa pamusoro pomunhu wose anonzi “mwari” kana anonamatwa, zvokuti anogara mutemberi yaMwari Wacho, achizviratidza pachena kuti iye ndimwari.+  Hamuyeuki here kuti, pandakanga ndichiri nemi, ndaikuudzai+ zvinhu izvi?  Zvino munoziva chinhu+ chinoshanda sesimba rinodzivisa,+ kuti iye aratidzwe panguva yake yakakodzera.+  Chokwadi, chakavanzika chokusateerera mutemo uku chava kutoshanda;+ asi chichangoshanda kusvikira uya ari kushanda sesimba rinodzivisa iye zvino abva.+  Chokwadi, munhu asingateereri mutemo achabva aratidzwa, uya achaparadzwa naIshe Jesu nomudzimu womuromo wake+ uye waachaparadza nokuoneka+ kwokuvapo kwake.+  Asi kuvapo kwomunhu asingateereri mutemo kunovapo maererano nokushanda+ kwaSatani nebasa rose rine simba nezviratidzo zvenhema nezvishamiso+ 10  uye nokunyengera kwose kusina kururama+ kune vaya vari kuparara,+ kuti vatsiviwe nokuti havana kugamuchira kuda+ chokwadi kuti vaponeswe.+ 11  Ndokusaka Mwari achirega kushanda kwokukanganisa kuchienda kwavari, kuti vatende nhema,+ 12  kuti vose vatongwe nokuti havana kutenda chokwadi+ asi vakafadzwa nokusarurama.+ 13  Zvisinei, hama dzinodiwa naJehovha, tinosungirwa kuti tigare tichionga Mwari nokuda kwenyu, nokuti Mwari akakusarudzai+ kubvira pakutanga kuti muponeswe nokukutsvenesai+ nomudzimu+ uye nokutenda kwenyu muchokwadi.+ 14  Akakudanirai izvozvi chaizvo nemashoko akanaka atinozivisa,+ kuti muwane kubwinya kwaShe wedu Jesu Kristu.+ 15  Naizvozvo, hama, mirai makasimba+ uye rambai makabata tsika+ dzamakadzidziswa, zvingava zvakaitwa neshoko rakaita zvokutaurwa kana netsamba yedu. 16  Zvakare, iye Ishe wedu Jesu Kristu naMwari Baba vedu, vakatida+ isu, vakatipa nyaradzo isingaperi netariro yakanaka+ nomutsa usina kukodzera kuwanwa, 17  ngavanyaradze mwoyo yenyu nokukusimbisai pamabasa nemashoko ose akanaka.+

Mashoko Emuzasi