2 VaKorinde 9:1-15

9  Zvino pamusoro pokushumirwa+ kwevatsvene, kuti ndikunyorerei kungava kunyanyisa,  nokuti ndinoziva chido chemwoyo yenyu chandiri kuzvirumbidza nacho kuvaMakedhoniya pamusoro penyu, kuti Akaya zvino yave yakagadzirira kwegore,+ uye kushingaira kwenyu kwakakurudzira vazhinji vavo.  Asi ndiri kutuma hama, kuti kuzvirumbidza kwedu pamusoro penyu kurege kuva kusina zvakunobatsira pazvinhu izvi, asi kuti muve vakagadzirira,+ sezvandaitaura kuti maizoita.  Kana zvikasadaro, zvimwe kana vaMakedhoniya vakauya neni, vakakuwanai musina kugadzirira, isu—pamwe chete nemi—tichanyara nechivimbo chedu ichi.  Naizvozvo ndakafunga kuti zvakakodzera kukurudzira hama kuti dzifanouya kwamuri dzofanogadzirira chipo chenyu chorupo chakavimbiswa kare,+ kuti nokuita izvozvo chive chakagadzirirwa sechipo chorupo kwete sechimwe chinhu chokumanikidzwa.+  Asi pamusoro peizvi, anodyara zvishoma+ achakohwawo zvishoma; uye anodyara zvizhinji+ achakohwawo zvizhinji.  Mumwe nomumwe ngaaite sezvaakasarudza kuita mumwoyo make, asinganyunyuti+ kana achigombedzerwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa achifara.+  Zvakare, Mwari anokwanisa kuita kuti mutsa wake wose usina kukodzera kuwanwa uwande kwamuri, kuti, pamunenge muchigara muine zvinhu zvose zvakakwana, muve nezvakawanda nokuda kwebasa rose rakanaka.+  (Sokunyorwa kwazvakaitwa kuti: “Akapa norupo rukuru, akapa varombo, kururama kwake kunoramba kuripo nokusingaperi.”+ 10  Zvino iye anopa mudyari mbeu zhinji uye anopa chingwa chokudya+ achakupai uye achaita kuti mbeu iwande nokuda kwenyu kuti mudyare uye achawedzera zvibereko zvokururama kwenyu.)+ 11  Muzvinhu zvose muri kupfumiswa nokuda kworupo rwemarudzi ose, urwo runoita kuti Mwari aongwe nokwatiri;+ 12  nokuti kushumira pabasa rinoitirwa vanhu vose iri hakungoitirwi chete kupa zvinhu zvizhinji zvinoshayikwa zvevatsvene,+ asiwo kuti kupfumiswe nokuonga Mwari kazhinji. 13  Nokuda kwouchapupu hunopiwa nokushumira uku, vanokudza Mwari nokuti munoteerera mashoko akanaka pamusoro paKristu,+ sezvamunozivisa pachena kuti munodaro, uye nokuti mune rupo mukupa kwenyu mupiro kwavari nokune vose;+ 14  uye vachikuteterererai vanokusuwai nokuda kwomutsa mukuru usina kukodzera kuwanwa+ waMwari wamakaitirwa. 15  Mwari ngaaongwe nokuda kwechipo chake chepachena chisingarondedzereki.+

Mashoko Emuzasi