Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

2 VaKorinde 4:1-18

4  Saka, zvatiine ushumiri+ uhwu maererano nengoni dzatakaratidzwa,+ hatineti;  asi takaramba zvinhu zvakavanzika zvatinonyara nazvo,+ tisingafambi nemanomano, kana kushatisa shoko raMwari,+ asi tinoita kuti chokwadi chive pachena uye tinoratidza pachena kuti tiri muenzaniso wakanaka kuhana yomunhu wose pamberi paMwari.+  Zvino, chokwadi kana mashoko akanaka atinozivisa akafukidzwa, akafukidzwa kune vaya vanoparara,+  kune vasingatendi,+ vaya vakapofumadzwa pfungwa namwari wemamiriro ezvinhu epanguva ino,+ kuti varege kupenyerwa+ nokuvhenekera+ kwemashoko akanaka anokudzwa+ ane chokuita naKristu, uyo ari mufananidzo+ waMwari.  Nokuti isu hatisi kuparidza pamusoro pedu, asi tiri kuparidza Kristu Jesu kuti ndiye Ishe,+ uye kuti isu tiri varanda+ venyu nokuda kwaJesu.  Nokuti Mwari ndiye akati: “Chiedza ngachipenye murima,”+ uye akapenyera pamwoyo yedu kuti aivhenekere+ nezivo inobwinya+ pamusoro paMwari nechiso chaKristu.+  Zvisinei, tine pfuma+ iyi mumidziyo+ yevhu,+ kuti simba+ rinopfuura renguva dzose rive raMwari,+ kwete rinobva matiri.+  Tinomanikidzwa munzira dzose,+ asi hatimanikidziki zvokusagona kufamba; tinovhiringidzika, asi kwete zvokushaya pokubuda napo zvachose;+  tinotambudzwa, asi hatisiyiwi tisina rubatsiro;+ tinopunzirwa pasi,+ asi hatiparadzwi.+ 10  Kwose kwose kwatinoenda tinogara tichitsungirira mumuviri wedu zvinhu zvinouraya zvakaitirwa Jesu,+ kuti upenyu hwaJesu huratidzwewo pachena mumuviri wedu.+ 11  Nokuti isu vapenyu tinogara tichitarisana norufu+ nokuda kwaJesu, kuti upenyu hwaJesu huratidzwe pachena munyama yedu inofa.+ 12  Naizvozvo rufu runoshanda matiri, asi upenyu mamuri imi.+ 13  Zvino nokuti tine mudzimu wakafanana wokutenda souya wakanyorwa nezvawo kuti: “Ndakatenda, saka ndakataura,”+ isuwo tinotenda saka tinotaura, 14  tichiziva kuti iye akamutsa Jesu achatimutsawo pamwe chete naJesu uye achatiisa pamwe chete nemi pamberi pake.+ 15  Nokuti zvinhu zvose zvinoitirwa imi,+ kuti mutsa usina kukodzera kuwanwa wakawanziridzwa uwande nokuda kwokuonga kwevamwe vazhinji kuti Mwari akudzwe.+ 16  Naizvozvo hatineti, asi kunyange munhu watiri nechokunze ari kupera, chokwadi munhu watiri nechomukati+ ari kuitwa mutsva zuva nezuva. 17  Nokuti kunyange zvazvo kutambudzika kwacho kuri kwenguva duku+ uye kwakareruka, kunoita kuti tiwane kubwinya kwakatokura kwazvo uye kusingaperi;+ 18  zvatisingarambi takatarira zvinhu zvinooneka, asi zvinhu zvisingaoneki.+ Nokuti zvinhu zvinooneka ndezvenguva duku,+ asi zvinhu zvisingaoneki ndezvokusingaperi.+

Mashoko Emuzasi