Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

2 VaKorinde 13:1-14

13  Iyi inguva yechitatu+ yandiri kuuya kwamuri. “Nyaya dzose dzinofanira kusimbiswa kana papupurirwa nezvapupu zviviri kana zvitatu.”+  Ndakambotaura kare uye, sokunge kuti ndiripo kechipiri asi ini ndisipo zvino, ndinofanotaura kune vaya vakambotadza uye kune vamwe vose, kuti kana ndikauyazve handizoregi chero munhu upi zvake,+  zvamuri kutsvaka uchapupu hwaKristu anotaura mandiri,+ Kristu uyo asiri munhu asina simba kwamuri asi aine simba pakati penyu.  Chokwadi, iye akarovererwa+ nokuda kwokusava nesimba,+ asi mupenyu nokuda kwesimba raMwari.+ Chokwadi, isu hatinawo simba pamwe chete naye, asi tichararama pamwe chete naye+ nokuda kwesimba raMwari+ riri mamuri.  Rambai muchizviedza kuti muone kana muri mukutenda, rambai muchizviedza kuti muone kuti makadini.+ Kana kuti hamuzivi here kuti Jesu Kristu ari pamwe nemi?+ Kana zvisina kudaro, hamuna kutenderwa.  Chokwadi ndinotarisira kuti muchasvika pakuziva kuti hatisi vanhu vasina kutenderwa.  Zvino tinonyengetera+ kuna Mwari kuti murege kuita chinhu chakaipa, kwete kuti isu tiite sevanhu vakatenderwa, asi kuti muite zvakanaka kwazvo, kunyange isu tingaita sevanhu vasina kutenderwa.  Nokuti hapana chatinogona kuita chinopesana nechokwadi, asi chinotsigira chokwadi chete.+  Chokwadi tinofara pose patinenge tisina simba asi imi muine simba;+ uye tinonyengeterera+ izvi, iko kururamiswa kwenyu. 10  Ndokusaka ndichinyora zvinhu izvi ndisipo, kuti, kana ndavapo, ndirege kukuomeserai kwazvo+ maererano nesimba randakapiwa naShe, kuti ndivake,+ kwete kuti ndiputse. 11  Pakupedzisira, hama, rambai muchifara, muchiruramiswa, muchinyaradzwa,+ muchibvumirana pakufunga,+ muchigara norugare;+ uye Mwari worudo neworugare+ achava nemi. 12  Kwazisanai nokutsvoda kutsvene.+ 13  Vatsvene vose vanokukwazisai. 14  Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu Kristu norudo rwaMwari nokugoverana mumudzimu mutsvene ngazvive nemi mose.+

Mashoko Emuzasi