Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 VaKorinde 1:1-24

1  Pauro, muapostora+ waKristu Jesu nokuda kwaMwari, naTimoti+ hama yedu kuungano yaMwari iri muKorinde, pamwe chete nevatsvene+ vose vari muAkaya+ yose:  Mutsa usina kukodzera kuwanwa norugare zvinobva kuna Mwari Baba vedu naShe Jesu Kristu ngazvive nemi.+  Ngaarumbidzwe iye Mwari uye Baba+ vaShe wedu Jesu Kristu, Baba vengoni huru kwazvo+ uye Mwari wokunyaradza kwose,+  anotinyaradza pakutambudzika+ kwedu kwose, kuti tikwanise kunyaradza+ vaya vari pakutambudzika chero kworudzi rupi zvarwo nokunyaradza kwatiri kunyaradzwa nako naMwari.+  Nokuti kutambura kwatinoita nokuda kwaKristu zvakunowanda,+ saizvozvo kunyaradzwa kwatinowana kunowandawo nokuna Kristu.+  Zvino kana tichitambudzika, tinotambudzika kuti munyaradzwe uye kuti muponeswe;+ kana kuti kana tichinyaradzwa, tinonyaradzwa kuti imi munyaradzwe zvichiita kuti mutsungirire kutambura ikoko kuzhinji kwatinotamburawo.+  Naizvozvo tariro yedu ine chokuita nemi haizununguki, zvatinoziva kuti, zvamuine kutambura kuzhinji nesu, saizvozvo muchanyaradzwawo.+  Nokuti hama, hatidi kuti muve vasingazivi pamusoro pokutambudzika kwakatiwira muruwa rweEzhiya,+ kuti takanga takamanikidzika kwazvo zvinopfuura simba redu, zvokuti takanga tisisina kana chokwadi kunyange noupenyu hwedu.+  Chokwadi, takafunga mumwoyo medu kuti takanga tatongerwa rufu. Izvi zvakaitika kuti chivimbo+ chedu chive muna Mwari anomutsa vakafa,+ kwete matiri. 10  Iye akatinunura pachinhu chakakura kudai sorufu uye achatinunurazve;+ uye tariro yedu iri maari kuti acharamba achitinunura.+ 11  Imiwo munogona kubatsira nokutitetererera kwenyu,+ kuti vazhinji vaonge+ vachizviitira isu nokuda kwezvatinopiwa nenzira yomutsa nokuda kweminyengetero yevanhu vazhinji.+ 12  Nokuti chinhu chatinozvirumbidza nacho ndeichi, chinopupurirwa nehana yedu,+ kuti takazvibata munyika, asi kunyanya kwamuri, noutsvene nomwoyo wose kuna Mwari, kwete nouchenjeri hwenyama,+ asi nomutsa usina kukodzera kuwanwa waMwari. 13  Nokuti chokwadi hatisi kukunyorerai zvimwe zvinhu kunze kwezvamunonyatsoziva kana zvamunonzwisisa; uye zvandinotarisira kuti mucharamba muchizvinzwisisa kusvikira kumugumo,+ 14  sokunzwisisawo kwamakaita, kusvikira kumwero wakati, kuti tiri chikonzero chokuti muzvirumbidze,+ sezvamuchaitawo kwatiri pazuva raShe wedu Jesu.+ 15  Naizvozvo, nechivimbo ichi, ndaimboda kuuya kwamuri,+ kuti muve nenguva yokufara kechipiri,+ 16  uye pashure pokugara nemi kwenguva duku ndaizoenda kuMakedhoniya,+ ndozodzoka kwamuri ndichibva kuMakedhoniya+ mozondiperekedza+ zvishoma kuJudhiya. 17  Naizvozvo, pandaida izvozvo, ndakazviona sezvinhu zvisina basa+ here? Kana kuti zvinhu zvandinoda kuita, ndinoda kuzviita maererano nenyama+ here, kuti nditi “Hungu, Hungu” uye “Aiwa, Aiwa”?+ 18  Asi Mwari angavimbwa naye kuti shoko redu ratakataura kwamuri harisi Hungu asi panguva imwe chete riri Aiwa. 19  Nokuti Mwanakomana waMwari,+ Kristu Jesu, uyo akaparidzwa pakati penyu nesu, kureva ini naSirivhano naTimoti,+ haana kuva Hungu naAiwa, asi Hungu akava Hungu kwaari.+ 20  Nokuti zvisinei nokuti zvipikirwa+ zvaMwari zvizhinji sei, izvo zvakava Hungu pachishandiswa iye.+ Naizvozvowo pachishandiswa iye zvinonzi “Ameni”+ kuna Mwari kuti akudzwe nokwatiri. 21  Asi iye anovimbisa kuti imi nesu tiri vaKristu uye iye akatizodza+ ndiMwari. 22  Akaisawo chisimbiso+ chake patiri uye akatipa chokumbofanobata+ chezvichauya, iwo mudzimu,+ uri mumwoyo medu. 23  Zvino ndinodana Mwari kuti apupurire+ mweya wangu kuti handisati ndauya kuKorinde kuti ndimbokuregai.+ 24  Kwete kuti tiri vanatenzi+ vokutenda kwenyu, asi tiri vashandi pamwe chete nemi+ kuti mufare, nokuti makamira+ nokutenda+ kwenyu.

Mashoko Emuzasi