Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Timoti 4:1-22

4  Ndinokurayira kwazvo pamberi paMwari naKristu Jesu, achatonga+ vapenyu nevakafa,+ ndichishandisa kuratidzwa kwake pachena+ uye umambo+ hwake,  kuti paridza shoko,+ shingaira kuriparidza mumwaka wakakodzera,+ mumwaka unotambudza,+ tsiura,+ ranga, rayira, nomwoyo murefu+ nounyanzvi hwokudzidzisa.  Nokuti pachava nenguva yavasingazoshiviriri kudzidzisa kunopa utano,+ asi, maererano nezvavanoda, vachazviunganidzira vadzidzisi kuti vafadze nzeve dzavo;+  uye vacharamba kunzwa chokwadi, vachitendeukira kungano.+  Asi iwe, svinurira+ zvinhu zvose, tambura nezvinhu zvakaipa,+ ita basa romuevhangeri,+ ita ushumiri hwako zvizere.+  Nokuti ndiri kutodururwa sechinopiwa chinonwiwa,+ uye nguva yakakodzera yokusunungurwa+ kwangu yava pedyo.  Ndarwa kurwa kwakanaka kwazvo,+ ndamhanya kusvika kumugumo,+ ndachengeta kutenda.+  Kubvira panguva ino ndakachengeterwa korona yokururama,+ iyo Ishe, mutongi akarurama,+ achandipa pazuva iroro+ somubayiro,+ kwete ini chete, asiwo vose vaya vakada kuratidzwa kwake pachena.  Ita zvose zvaunogona kuti ukurumidze kuuya kwandiri.+ 10  Nokuti Dhemasi+ akandisiya nokuti akada mamiriro+ ezvinhu epanguva ino, uye akaenda kuTesaronika; Kresenzi kuGaratiya,+ Tito kuDharimatiya. 11  Ruka oga ndiye aneni. Tora Mako uuye naye, nokuti anondibatsira+ pakushumira. 12  Asi ndatumira Tikiko+ kuEfeso. 13  Paunouya, uuye nejasi randakasiya riina Kapo kuTroasi,+ nemipumburu, kunyanya iya yematehwe. 14  Arekizanda+ mupfuri wemhangura akandiitira zvinokuvadza zvizhinji—Jehovha achamutsiva maererano nemabasa ake+ 15  newewo umuchenjerere, nokuti akashora mashoko edu kwazvo. 16  Pakuzvidzivirira kwangu kwokutanga hapana akanditsigira, asi vose vakandisiya+—ngavarege havo kuzviverengerwa+ 17  asi Ishe akamira pedyo neni+ akandipa simba,+ kuti kuparidza kuitwe zvizere uye marudzi ose akunzwe achishandisa ini;+ uye ndakanunurwa pamuromo weshumba.+ 18  Ishe achandinunura pamabasa ose akaipa+ uye achandiponesa nokuda kwoumambo hwake hwokudenga.+ Ngaakudzwe nokusingaperi-peri. Ameni. 19  Ndikwazisirewo Priska+ naAkwira neimba yaOnesiforasi.+ 20  Erasto+ akasara kuKorinde,+ asi ndakasiya Trofimo+ achirwara kuMireto.+ 21  Ita zvose zvaunogona kuti usvike mwaka wechando usati watanga. Yubhuro anokukwazisa, naPudhenzi naRino naKraudhiya nehama dzose. 22  Ishe ngaave nemafungiro aunoratidza.+ Mutsa wake usina kukodzera kuwanwa ngauve nemi.

Mashoko Emuzasi