Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Timoti 3:1-17

3  Asi ziva izvi, kuti mumazuva okupedzisira+ nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo dzichasvika.+  Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvikudza, vanomhura, vasingateereri vabereki,+ vasingaongi, vasina kuvimbika,+  vasina rudo rukuru rwokuzvarwa narwo,+ vasingambodi kubvumirana,+ vanochera vamwe,+ vasingazvidzori, vanotyisa,+ vasingadi zvakanaka,+  vatengesi,+ vakaoma musoro, vanozvitutumadza nokuda kwokudada,+ vanoda mafaro panzvimbo pokuda Mwari,+  vane mufananidzo wokuzvipira kuna Mwari,+ asi vachikundikana kurarama maererano nesimba rakwo;+ usiyane naivava.+  Nokuti pakati paava panomuka vanhu vaya vanoverevedza mudzimba,+ vachitapa vakadzi vasina simba, vakaremerwa nezvivi, vanotungamirirwa nokuchiva kwakasiyana-siyana,+  vanogara vachidzidza, asi vasingambokwanisi kusvika pakuwana zivo yakarurama pamusoro pechokwadi.+  Zvino sokushora Mosesi kwakaitwa naJanesi naJambresi,+ saizvozvo avawo vanoramba vachishora chokwadi,+ vanhu vane pfungwa dzakaora chose,+ vasingatenderwi pakutenda.+  Kunyange zvakadaro, havazofambiri mberi, nokuti kupenga kwavo kuchava pachena kwazvo kuna vose, sezvakaita kupenga kwevarume vaviri ivavo.+ 10  Asi iwe wakanyatsotevera kudzidzisa kwangu, mararamiro angu,+ chinangwa changu, kutenda kwangu, mwoyo murefu wangu, rudo rwangu, kutsungirira kwangu, 11  kutambudzwa kwangu, nhamo dzangu, zvinhu zvakaitika kwandiri muAndiyoki,+ muIkoniyumu,+ muRistra,+ kutambudzwa kwandakatsungirira; asi Ishe akandinunura mazviri zvose.+ 12  Chokwadi, vose vaya vanoda kurarama vachizvipira kuna Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwawo.+ 13  Asi vanhu vakaipa nevanyengeri vachabva pakuipa vachienda pakuipisisa, vachitsausa vamwe uye ivo vachitsauswawo.+ 14  Zvisinei, iwe rambira pazvinhu zvawakadzidza uye zvawakaitwa kuti uve nechokwadi nazvo,+ uchiziva kuti wakazvidzidza kuna vanaani+ 15  uye kuti kubvira paucheche+ wakaziva zvinyorwa zvitsvene, zvinokwanisa kuita kuti uve akachenjera kuti uwane ruponeso+ uchishandisa kutenda muna Kristu Jesu.+ 16  Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari+ uye runobatsira pakudzidzisa,+ pakutsiura,+ pakururamisa zvinhu,+ pakuranga+ nokururama, 17  kuti munhu waMwari akwanise zvizere,+ akashongedzerwa zvakakwana kuita mabasa ose akanaka.+

Mashoko Emuzasi