2 Timoti 1:1-18

1  Pauro, muapostora waKristu Jesu nokuda kwaMwari+ maererano nechipikirwa choupenyu+ huri pamwe naKristu Jesu,+  kuna Timoti, mwana anodiwa:+ Mutsa usina kukodzera kuwanwa, ngoni norugare zvinobva kuna Mwari Baba nokuna Kristu Jesu Ishe wedu ngazvive newe.+  Ndinoonga Mwari, wandiri kuitira basa dzvene+ nehana yakachena+ sezvakaita madzitateguru angu,+ kuti handimboregi kukuyeuka pakuteterera kwangu,+ usiku nemasikati,  ndichisuwa kukuona,+ sezvandinoyeuka misodzi yako, kuti ndizadzwe nomufaro.  Nokuti ndinoyeuka kutenda+ kuri mauri kusina unyengeri chero hupi zvahwo,+ uye kwakatanga kugara muna ambuya vako Roisi naamai vako Yunisi, asi kwandinovimba kuti kuri mauriwo.  Nokuda kweizvi ndinokuyeuchidza kuti ukuchidzire chipo+ chaMwari chiri mauri sezvinoitwa moto,+ chiya chawakawana pandakaisa maoko angu pauri.+  Nokuti Mwari haana kutipa mudzimu woumbwende,+ asi wesimba+ noworudo nowokuva nepfungwa dzakanaka.+  Naizvozvo usanyara kupupurira Ishe wedu,+ kana ini musungwa nokuda kwake,+ asi tamburawo+ nezvinhu zvakaipa nokuda kwemashoko akanaka maererano nesimba raMwari.+  Iye akatiponesa,+ akatidana nokudana kutsvene,+ kwete nokuda kwemabasa edu,+ asi nokuda kwechinangwa chake uye nomutsa wake usina kukodzera kuwanwa. Takaupiwa muna Kristu Jesu kubvira kare kare,+ 10  asi zvino wakaitwa kuti unyatsooneka nokuiswa pachena+ kwoMuponesi wedu, Kristu Jesu, akabvisa rufu+ asi akavheneka+ paupenyu+ nokusaora+ nemashoko akanaka,+ 11  andakagadzwa kuti ndive muparidzi wawo uye muapostora nomudzidzisi.+ 12  Nokuda kwechikonzero ichi ini ndiri kutamburawo+ zvinhu izvi, asi handinyari.+ Nokuti ndinoziva wandakatenda, uye ndine chivimbo chokuti anokwanisa kurinda+ zvandakaunganidza kuti achengete kusvikira zuva iroro.+ 13  Ramba wakabata muenzaniso wemashoko anopa utano+ awakanzwa kwandiri nokutenda norudo zviri muna Kristu Jesu.+ 14  Rinda chinhu chinokosha chawakachengeteswa+ nomudzimu mutsvene ugere matiri.+ 15  Unoziva izvi, kuti vanhu vose vomuruwa rweEzhiya+ vakandisiya.+ Figerasi naHemogenesi ndevamwe vaivavo. 16  Ishe ngaanzwire ngoni imba yaOnesiforasi,+ nokuti aigara achindizorodza,+ uye haana kunyara necheni dzangu.+ 17  Asi, paaiva muRoma, akanyatsonditsvaka, akandiwana.+ 18  Ishe Jehovha ngaamunzwire ngoni+ pazuva iroro.+ Iwe unonyatsoziva mabasa ose aakaita muEfeso.

Mashoko Emuzasi