2 Samueri 9:1-13

9  Zvino Dhavhidhi akati: “Pachine mumwe munhu asara weimba yaSauro here, kuti ndimuitire mutsa worudo+ nokuda kwaJonatani?”+  Zvino imba yaSauro yaiva nomumwe mushandi ainzi Zibha.+ Naizvozvo vakamushevedza kuti auye kuna Dhavhidhi, mambo akabva ati kwaari: “Ndiwe Zibha here?” iye akati: “Ndini mushandi wenyu.”  Mambo akati: “Hapasisina mumwe weimba yaSauro here, kuti ndimuitire mutsa worudo waMwari?”+ Zibha akati kuna mambo: “Kuchine mwanakomana waJonatani, akaremara tsoka.”+  Mambo akabva ati kwaari: “Ari kupi?” Naizvozvo Zibha akati kuna mambo: “Tarirai! Ari kumba kwaMakiri+ mwanakomana waAmieri kuRo-dhebhari.”+  Mambo Dhavhidhi akabva atumira shoko, akamutora kumba kwaMakiri mwanakomana waAmieri kuRo-dhebhari.  Mefibhosheti mwanakomana waJonatani mwanakomana waSauro paakapinda maiva naDhavhidhi, akabva angowira pasi nechiso chake, akagwadama.+ Dhavhidhi akabva ati: “Mefibhosheti!” iye akati: “Ndiri pano ini mushandi wenyu.”  Dhavhidhi akati kwaari: “Usatya, nokuti chokwadi ndichakuitira mutsa worudo+ nokuda kwababa vako Jonatani;+ ndichakudzorera munda+ wose wasekuru vako Sauro, uye iwe uchadya zvokudya patafura yangu nguva dzose.”+  Akabva agwadama, akati: “Mushandi wenyu chiiko, zvamarangarira imbwa yakafa+ yakaita seni?”  Zvino mambo akashevedza Zibha, mushandi waSauro, akati kwaari: “Ndiri kupa+ muzukuru watenzi wako zvinhu zvose zvaiva zvaSauro nezveimba yake yose. 10  Unofanira kumurimira munda, iwe nevanakomana vako nevashandi vako, ukohwe, uye zvichava zvokudya zvevanhu vomuzukuru watenzi wako, uye vachadya; asi Mefibhosheti, muzukuru watenzi wako, achadya zvokudya patafura yangu nguva dzose.”+ Zvino Zibha aiva nevanakomana gumi nevashanu nevashandi makumi maviri.+ 11  Naizvozvo Zibha akati kuna mambo: “Mushandi wenyu achaita maererano nezvose zvinorayirwa nashe wangu mambo nokuda kwomushandi wake; asi Mefibhosheti+ achadya patafura yangu somumwe wevanakomana vamambo.” 12  Zvino Mefibhosheti akanga aine mwanakomana muduku ainzi Maika,+ uye vose vaigara mumba maZibha vaiva vashandi vaMefibhosheti. 13  Mefibhosheti pachake aigara muJerusarema, nokuti aidyira patafura yamambo nguva dzose;+ uye akanga akaremara tsoka dzake.+

Mashoko Emuzasi