2 Samueri 6:1-23

6  Zvino Dhavhidhi akaunganidzazve varume vose vakasarudzwa pakati paIsraeri,+ zviuru makumi matatu.  Dhavhidhi nevanhu vose vaakanga ainavo vakabva vasimuka, vakaenda kuBhaare-judha+ kuti vanouya neareka+ yaMwari wechokwadi kubva ikoko, ipo panoshevedzwa zita, iro zita+ raJehovha wemauto,+ agere pamakerubhi.+  Asi vakakwidza areka yaMwari wechokwadi mungoro itsva,+ kuti vaitakure kubva kuimba yaAbhinadhabhi,+ yaiva pachikomo; uye Uza naAhiyo,+ vanakomana vaAbhinadhabhi, vakanga vachifambisa ngoro yacho itsva.  Naizvozvo vakaitakura kubva kuimba yaAbhinadhabhi, yaiva pachikomo—neareka yaMwari wechokwadi; uye Ahiyo akanga achifamba ari mberi kweAreka.  Dhavhidhi neimba yose yaIsraeri vakanga vachipembera pamberi paJehovha nezviridzwa zvemarudzi ose zvomuti womujunipa noudimbwa+ nezviridzwa zvine tambo+ nemakandira+ nematare anoridzwa nemakwakwakwa esimbi.+  Vakazosvika paburiro raNakoni, Uza+ akatambanudzira ruoko rwake kuareka yaMwari wechokwadi, akaibata,+ nokuti mombe dzakapotsa dzaiwisa.  Jehovha akabva atsamwira+ Uza kwazvo, Mwari wechokwadi akamurova+ ipapo nokuda kwokusaremekedza kwacho, zvokuti akafira ipapo pedyo neareka yaMwari wechokwadi.+  Zvino Dhavhidhi akatsamwa nokuti Jehovha akanga atsamwira Uza pakarepo, nzvimbo iyoyo ikanzi Perezi-uza kusvikira nhasi.+  Dhavhidhi akatya Jehovha+ pazuva iroro, akatanga kuti: “Areka yaJehovha ichasvika sei kwandiri?”+ 10  Dhavhidhi akanga asingadi kubvisa areka yaJehovha achiiendesa kwaaiva kuGuta raDhavhidhi.+ Naizvozvo Dhavhidhi akaita kuti itsausirwe kuimba kwaObhedhi-edhomu+ muGati.+ 11  Zvino areka yaJehovha yakaramba ichigara pamba paObhedhi-edhomu muGati kwemwedzi mitatu; uye Jehovha akaramba achikomborera+ Obhedhi-edhomu neimba yake yose.+ 12  Mambo Dhavhidhi akazoudzwa kuti: “Jehovha akomborera imba yaObhedhi-edhomu nezvinhu zvake zvose nokuda kweareka yaMwari wechokwadi.” Dhavhidhi akabva aenda, akabudisa areka yaMwari wechokwadi mumba maObhedhi-edhomu akaiendesa kuGuta raDhavhidhi achifara.+ 13  Vatakuri+ veareka yaJehovha pavakanga vafamba nhanho nhanhatu, akabva abayira nzombe nemhuru yakakora.+ 14  Dhavhidhi akanga achipembera pamberi paJehovha nesimba rake rose, nguva yose iyi Dhavhidhi akanga akasungira efodhi+ yerineni. 15  Dhavhidhi neimba yose yaIsraeri vakanga vachienda neareka+ yaJehovha vachishevedzera vachifara+ uye vachiridza hwamanda.+ 16  Zvino areka yaJehovha payakasvika muGuta raDhavhidhi, Mikari,+ mwanasikana waSauro, akatarira pasi nepahwindo, akaona Mambo Dhavhidhi achikwakuka uye achipembera pamberi paJehovha; uye akatanga kumuzvidza+ mumwoyo make.+ 17  Naizvozvo vakapinda neareka yaJehovha vakaiisa munzvimbo yayo mutende rayakanga yadzikirwa naDhavhidhi;+ Dhavhidhi achibva azopa zvibayiro zvinopiswa+ nezvibayiro zvokugoverana+ pamberi paJehovha. 18  Dhavhidhi paakanga apedza kupa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvokugoverana, akabva akomborera+ vanhu achishandisa zita raJehovha+ wemauto. 19  Akapawo+ vanhu vose, boka rose revaIsraeri, murume nomukadzi, mumwe nomumwe keke rechingwa rakaita serin’i nekeke rezvibereko zvemichindwe nekeke remazambiringa akaomeswa,+ vanhu vose vachibva vazoenda mumwe nomumwe kumba kwake. 20  Zvino Dhavhidhi akadzokera kunokomborera imba yake,+ Mikari,+ mwanasikana waSauro, akabuda kuzochingura Dhavhidhi achibva ati: “Mambo waIsraeri azvikudza sei nhasi+ paazvifukura nhasi pamberi pevarandasikana vevashandi vake, sokuzvifukura chose kunoita benzi!”+ 21  Dhavhidhi akati kuna Mikari: “Ndazviita pamberi paJehovha, akandisarudza panzvimbo pababa vako neimba yavo yose kuti andiite mutungamiriri+ wevaIsraeri, ivo vanhu vaJehovha, uye ndichapembera pamberi paJehovha.+ 22  Ndichatozviita asingaremekedzwi kupfuura izvi,+ uye ndichava akaderera mumaziso angu; uye ndakatsunga kuzvikudza+ pamberi pevarandasikana vawataura.” 23  Naizvozvo, Mikari+ mwanasikana waSauro, haana kuva nomwana kusvikira pazuva rokufa kwake.

Mashoko Emuzasi