Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Samueri 5:1-25

5  Kwapera nguva yakati, madzinza ose aIsraeri akauya kwaiva naDhavhidhi+ kuHebroni,+ akati: “Tarirai! Tiri pfupa renyu nenyama yenyu.+  Nezuro uye munguva yakapfuura+ Sauro paaiva mambo wedu, ndimi maitungamirira vaIsraeri muchibuda navo nokupinda navo.+ Jehovha akati kwamuri, ‘Iwe uchafudza+ vanhu vangu vaIsraeri, uye iwe uchava mutungamiriri+ wevaIsraeri.’”  Naizvozvo varume vakuru+ vose vaIsraeri vakauya kwaiva namambo kuHebroni, Mambo Dhavhidhi akaita sungano+ navo pamberi paJehovha vari muHebroni; vakabva vazodza+ Dhavhidhi kuti ave mambo waIsraeri.+  Dhavhidhi akanga aine makore makumi matatu paakava mambo. Akava mambo kwemakore makumi mana.+  Akava mambo waJudha ari muHebroni kwemakore manomwe nemwedzi mitanhatu;+ muJerusarema+ akava mambo wevaIsraeri vose nevaJudha kwemakore makumi matatu nematatu.  Naizvozvo mambo nevarume vake vakaenda kuJerusarema kunorwa nevaJebhusi+ vaigara munyika yacho, vakati kuna Dhavhidhi: “Hausi kuzopinda muno, asi mapofu nevakaremara vachakudzinga,”+ vachifunga kuti: “Dhavhidhi haasi kuzopinda muno.”  Kunyange zvakadaro Dhavhidhi akakunda nhare yeZiyoni,+ kureva Guta raDhavhidhi.+  Naizvozvo pazuva iroro Dhavhidhi akati: “Ani naani anouraya vaJebhusi,+ ngaaende nomumugero wemvura+ anosangana nemapofu nevakaremara, vanovengwa nomweya waDhavhidhi!” Ndokusaka vachiti: “Bofu neakaremara havazopindi mumba macho.”  Dhavhidhi akagara munhare yacho, ikanzi Guta raDhavhidhi; Dhavhidhi akatanga kuvaka mativi ose kubvira kuMurwi Wevhu+ uye nechomukati. 10  Nokudaro Dhavhidhi akaramba achingokura,+ uye Jehovha Mwari wemauto+ aiva naye.+ 11  Hiramu+ mambo weTire akatuma nhume+ kuna Dhavhidhi, nemisidhari+ nevavezi vemiti nevavezi vematombo emasvingo, vakatanga kuvakira Dhavhidhi imba.+ 12  Dhavhidhi akaziva kuti Jehovha akanga amusimbisa kwazvo kuti ave mambo waIsraeri+ uye kuti akanga akwidziridza+ umambo hwake nokuda kwevanhu vake vaIsraeri.+ 13  Munguva iyi, Dhavhidhi akatora vamwe varongo+ nemadzimai+ muJerusarema pashure pokunge abva kuHebroni; uye Dhavhidhi akaramba achiberekerwa vamwe vanakomana nevanasikana. 14  Aya ndiwo mazita evaakaberekerwa muJerusarema: Shamua+ naShobhabhu+ naNatani+ naSoromoni,+ 15  naIbhari naErishua+ naNefegi+ naJafiya,+ 16  naErishama+ naEriyadha naErifereti.+ 17  Zvino vaFiristiya vakanzwa kuti vakanga vazodza Dhavhidhi kuti ave mambo waIsraeri.+ VaFiristiya vose vakabva vauya kuzotsvaka Dhavhidhi. Dhavhidhi paakazvinzwa, akabva aenda kunzvimbo yakaoma kusvika.+ 18  Asi vaFiristiya vakasvika, vakaramba vachifamba-famba mubani revaRefaimu.+ 19  Dhavhidhi akabvunza Jehovha,+ achiti: “Ndiende kunorwa nevaFiristiya here? Muchavaisa muruoko rwangu here?” Jehovha akati kuna Dhavhidhi: “Enda, nokuti chokwadi ndichaisa vaFiristiya mumaoko ako.”+ 20  Naizvozvo Dhavhidhi akasvika kuBhaari-perazimu,+ Dhavhidhi akavauraya ikoko. Akabva ati: “Jehovha aputsa vavengi vangu+ pamberi pangu, sepakaputswa nemvura.” Ndokusaka akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Bhaari-perazimu.+ 21  Naizvozvo vakasiya zvidhori+ zvavo ipapo, Dhavhidhi nevarume vake vakazvitora.+ 22  Gare gare vaFiristiya vakauyazve,+ vakafamba-famba mubani revaRefaimu.+ 23  Dhavhidhi akabva abvunza+ Jehovha, asi iye akati: “Usaenda. Pota neseri kwavo, uvarwise uri pakatarisana nemakwenzi emibheka.+ 24  Zvino paunonzwa mutsindo wokufora pamusoro pemakwenzi emibheka, panguva iyoyo ukurumidze,+ nokuti panguva iyoyo Jehovha achange akutungamirira kunoparadza musasa wevaFiristiya.”+ 25  Naizvozvo Dhavhidhi akaita saizvozvo, sezvaakanga arayirwa naJehovha,+ akauraya+ vaFiristiya kubvira kuGebha+ kusvikira kuGezeri.+

Mashoko Emuzasi