Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Samueri 4:1-12

4  Mwanakomana+ waSauro paakanzwa kuti Abhineri akanga afira muHebroni,+ maoko ake akabva ashaya simba+ uye vaIsraeri vose vakanetseka.  Zvino kwaiva nevarume vaviri, vakuru vemapoka aipamba+ omwanakomana waSauro, mumwe ainzi Bhaana uye mumwe wacho ainzi Rekabhi, vanakomana vaRimoni muBheeroti,+ wevanakomana vaBhenjamini; nokuti Bheeroti raiverengwawo seraBhenjamini.  VaBheeroti vakatizira kuGitaimu,+ vakava vatorwa ikoko kusvikira nhasi.  Zvino Jonatani,+ mwanakomana waSauro, aiva nomwanakomana akanga akaremara tsoka.+ Aiva nemakore mashanu pakasvika shoko pamusoro paSauro naJonatani kubva kuJezreeri;+ uye mureri wake akamutakura, akatiza, asi paaimhanya avhunduka achitiza, akabva awa, mwana akaremara. Iye ainzi Mefibhosheti.+  Zvino vanakomana vaRimoni muBheeroti, Rekabhi naBhaana, vakaenda, vakasvika kumba kwaIshi-bhosheti+ panguva apo zuva rakanga ropisa, zvaaizorora zvishoma masikati.  Vakapinda mukati memba vachiita sevanhu vaitora gorosi, vakabva vamubaya mudumbu;+ Rekabhi naBhaana+ mukoma wake vakatiza vasina kuonekwa.  Pavakapinda mumba macho, iye akanga akarara pamubhedha wake muimba yake yokurara yomukati, vakabva vamubaya zvokuti vakamuuraya,+ vachibva vabvisa musoro wake,+ vakatora musoro wake, vakafamba nomugwagwa unoenda kuArabha usiku hwose.  Vakazosvika nomusoro waIshi-bhosheti+ kuna Dhavhidhi kuHebroni, vakati kuna mambo: “Heuno musoro waIshi-bhosheti mwanakomana waSauro muvengi wenyu+ aitsvaka mweya wenyu;+ asi nhasi Jehovha atsiva+ Sauro nevana vake nokuda kwamambo wangu.”  Asi Dhavhidhi akapindura Rekabhi naBhaana mukoma wake, vanakomana vaRimoni muBheeroti, akati kwavari: “NaJehovha mupenyu+ akadzikinura+ mweya wangu+ pakutambudzika+ kwose uku, 10  mumwe munhu paakandiudza,+ achiti, ‘Tarirai Sauro afa,’ achifunga kuti iye munhu auya nemashoko akanaka, ini ndakamubata, ndikamuurayira+ muZikragi nguva yokuti ndimupe mubayiro wenhume payakanga yakwana; 11  zvakadini kana varume vakaipa+ vaurayira murume akarurama mumba make ari pamubhedha wake? Zvino handifaniri kubvunza ropa rake mumaoko enyu here,+ uye handifaniri kukubvisai panyika here?”+ 12  Naizvozvo Dhavhidhi akarayira majaya, iwo akavauraya,+ akagura maoko avo nemakumbo avo, akavaturika+ pedyo nedziva riri muHebroni; akatora musoro waIshi-bhosheti akauviga munzvimbo yemakuva yaAbhineri muHebroni.+

Mashoko Emuzasi