Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Samueri 3:1-39

3  Zvino kurwa pakati peimba yaSauro neimba yaDhavhidhi kwakapfuurira kwenguva refu;+ Dhavhidhi akaramba achiva nesimba,+ imba yaSauro ikaramba ichingopera.+  Munguva iyi, Dhavhidhi akaberekerwa vanakomana+ muHebroni,+ dangwe rake raiva Amnoni+ akaberekwa naAhinoamu+ mukadzi muJezreeri.  Wechipiri aiva Kireyabhu+ akaberekwa naAbhigairi+ mudzimai waNabhari muKameri, wechitatu aiva Absaromu+ mwanakomana waMaaka mwanasikana waTarimai+ mambo wokuGeshuri.  Wechina aiva Adhonija+ mwanakomana waHagiti,+ wechishanu aiva Shefatiya+ mwanakomana waAbhitari.  Wechitanhatu aiva Itreyamu+ akaberekwa naEgra, mudzimai waDhavhidhi. Ava ndivo vakaberekerwa Dhavhidhi muHebroni.  Hondo pakati peimba yaSauro neimba yaDhavhidhi zvayakapfuurira, Abhineri+ akaramba achisimbisa chinzvimbo chake muimba yaSauro.  Zvino Sauro akanga ambova nomurongo ainzi Rizpa,+ mwanasikana waAya.+ Gare gare Ishi-bhosheti+ akati kuna Abhineri: “Wakararirei nomurongo wababa vangu?”+  Abhineri akatsamwa+ kwazvo nemashoko aIshi-bhosheti akati: “Ndiri musoro wembwa+ yaJudha here ini? Nhasi uno ndinoramba ndichiitira imba yababa vako Sauro mutsa worudo, hama dzavo neshamwari dzavo, uye handina kukuisa muruoko rwaDhavhidhi; asi unondipa mhosva yokukanganisa kune chokuita nomukadzi nhasi.  Naizvozvo Mwari ngaaitire Abhineri saizvozvo uye awedzere pazviri,+ kana ndisingazoitiri Dhavhidhi+ sezvaakapikirwa naJehovha, 10  kuti nditamise umambo kubva muimba yaSauro uye ndisimbise chigaro choumambo chaDhavhidhi pana Israeri uye pana Judha, kubvira kuDhani kusvikira kuBheeri-shebha.”+ 11  Iye haana kukwanisa kupindurazve Abhineri kunyange neshoko rimwe chete zvaro, nokuti aimutya.+ 12  Naizvozvo Abhineri akabva atuma nhume kuna Dhavhidhi, achiti: “Nyika ndeyaani?” achitizve: “Ita sungano yako neni, uye tarira! ndichakutsigira kuti ndiunze vaIsraeri vose kwauri.”+ 13  Iye akati: “Zvakanaka! Ndichaita sungano newe. Panongova nechinhu chimwe chete chandinokukumbira, ndichiti, ‘Haungaoni chiso changu+ kutoti ukatanga wauya naMikari,+ mwanasikana waSauro, paunouya kuzoona chiso changu.’” 14  Uyezve, Dhavhidhi akatuma nhume kuna Ishi-bhosheti,+ mwanakomana waSauro, achiti: “Ndipei mudzimai wangu Mikari, wandakavimbisa kuroora nezvikanda zvepamberi+ zana zvevaFiristiya.” 15  Naizvozvo Ishi-bhosheti akatuma nhume kunomutora kumurume wake, Paritieri+ mwanakomana waRaishi. 16  Asi murume wake akaramba achifamba naye, achisvimha misodzi sezvaaimutevera kusvikira kuBhahurimu.+ Abhineri akabva ati kwaari: “Enda, dzokera!” Iye akabva adzokera. 17  Munguva iyi Abhineri nevarume vakuru vaIsraeri vakanga vataurirana, vachiti: “Nezuro uye munguva yakapfuura+ maitsvaka Dhavhidhi kuti ave mambo wenyu. 18  Zvino itai chimwe chinhu, nokuti Jehovha ati kuna Dhavhidhi, ‘Ndichaponesa vanhu vangu vaIsraeri pamaoko evaFiristiya nepamaoko evavengi vavo vose ndichishandisa ruoko rwomushumiri wangu Dhavhidhi.’”+ 19  Abhineri akabva ataurawo vaBhenjamini+ vachizvinzwa, Abhineri achibva azoenda kuHebroni akataura zvose zvakanga zvakanaka kuvaIsraeri nokuimba yose yaBhenjamini, Dhavhidhi achizvinzwa. 20  Abhineri paakasvika kwaiva naDhavhidhi kuHebroni, aine varume makumi maviri, Dhavhidhi akaitira Abhineri nevarume vaaiva navo mutambo.+ 21  Abhineri akabva ati kuna Dhavhidhi: “Regai ndisimuke, ndiende, ndiunganidzire vaIsraeri vose kunashe wangu mambo, kuti vaite sungano nemi, uye muchava mambo wezvose zvinopangwa nomweya wenyu.”+ Naizvozvo Dhavhidhi akarega Abhineri achienda, iye akaenda norugare.+ 22  Zvino vashandi vaDhavhidhi naJoabhi vakanga vachibva kunopamba, uye zvinopambwa+ zvavakauya nazvo zvakanga zvakawanda. Asi Abhineri aisava naDhavhidhi muHebroni, nokuti akanga amurega achienda zvake, uye akanga achienda norugare. 23  Joabhi+ neuto rose raaiva naro vakapinda, uye vakaudza Joabhi, vachiti; “Abhineri+ mwanakomana waNeri+ auya kuna mambo, iye akamurega achienda zvake, uye iye aenda norugare.” 24  Naizvozvo Joabhi akapinda maiva namambo akati: “Maitei?+ Tarirai! Abhineri auya kwamuri. Mamuregerei achienda zvokuti abudirira kuenda? 25  Munonyatsoziva Abhineri mwanakomana waNeri, kuti auya kuzokunyengedzai kuti azive kubuda kwenyu nokupinda kwenyu+ uye kuti azive zvinhu zvose zvamuri kuita.”+ 26  Naizvozvo Joabhi akabuda maiva naDhavhidhi akatuma nhume kuti dzitevere Abhineri, dzikabva dzamudzosa+ ava pamugodhi wemvura weSira; asi Dhavhidhi haana kuzviziva. 27  Abhineri paakadzoka kuHebroni,+ Joabhi akaenda naye padivi pagedhi kuti ataure naye vari voga.+ Zvisinei, akamubaya mudumbu+ vari ipapo, zvokuti akafira ropa raAsaheri+ munun’una wake. 28  Dhavhidhi paakazozvinzwa, akabva ati: “Ini noumambo hwangu, takachena pamberi paJehovha nokusingagumi, pamhosva yeropa+ raAbhineri mwanakomana waNeri. 29  Ngaitenderere pamusoro+ waJoabhi nepaimba yababa vake yose, uye mumba maJoabhi+ ngamurege kushayika murume ane zvinoyerera+ kana ane maperembudzi+ kana murume anoshandisa chokugadzirisa shinda chinomonereka+ kana munhu anofa nebakatwa kana anoshayiwa zvokudya!”+ 30  Joabhi naAbhishai+ mukoma wake, vakauraya Abhineri+ nokuti akanga auraya Asaheri munun’una wavo kuGibhiyoni muhondo.+ 31  Dhavhidhi akabva ati kuna Joabhi nokuvanhu vose vaaiva navo: “Bvarurai nguo dzenyu,+ musungire masaga,+ muungudze pamberi paAbhineri.” Mambo Dhadhivhi akanga achifambawo achitevera hwanyanza. 32  Vakaviga Abhineri muHebroni; mambo akachema kwazvo, akasvimha misodzi ari paguva raAbhineri, vanhu vose vakasvimha misodzi.+ 33  Mambo akaimbira Abhineri achiti: “Abhineri aifanira kufa sokufa kunoita benzi+ here? 34  Maoko ako akanga asina kusungwa,+Tsoka dzako dzakanga dzisina kusungwa nezvisungo zvomumakumbo zvemhangura.+Wafa somunhu anofira pamberi pevanakomana vasina kururama.”+ Vanhu vose vakabva vamuchemazve.+ 35  Gare gare vanhu vose vakauya kuti vape Dhavhidhi zvokudya+ zvokumunyaradza richiri zuva iroro, asi Dhavhidhi akapika achiti: “Mwari ngaandiitire saizvozvo+ uye ngaawedzere pazviri, kana ndikaravira zvokudya kana chero chinhu chipi zuva risati ravira!”+ 36  Vanhu vose vakazviona, uye zvakanga zvakanaka kwavari. Zvinhu zvose zvakaitwa namambo zvakanga zvakanaka kuvanhu vose.+ 37  Vanhu vose nevaIsraeri vose vakaziva zuva iroro kuti akanga asiri mambo akanga ati Abhineri mwanakomana waNeri aurayiwe.+ 38  Mambo akati kuvashandi vake: “Hamuzivi here kuti afa nhasi muchinda uye munhu mukuru pakati paIsraeri?+ 39  Ini nhasi handina simba kunyange ndakazodzwa+ samambo, uye varume ava, ivo vanakomana vaZeruya,+ vanondiitira utsinye kwazvo.+ Jehovha ngaatsive munhu anoita zvakaipa maererano nezvakaipa zvake.”+

Mashoko Emuzasi