Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Samueri 24:1-25

24  Zvino Jehovha akatsamwirazve+ vaIsraeri, mumwe munhu paakakurudzira Dhavhidhi kuti avaitire zvakaipa, achiti: “Enda, uverenge+ vaIsraeri nevaJudha.”  Naizvozvo mambo akati kuna Joabhi+ mukuru wemauto ehondo waaiva naye: “Ndapota, famba-famba mumadzinza ose aIsraeri, kubvira kuDhani kusvikira kuBheeri-shebha,+ munyore vanhu,+ ndizive kuti vanhu vangani.”+  Asi Joabhi akati kuna mambo: “Jehovha Mwari wenyu ngaatowedzera vanhu kane zana kupfuura kuwanda kwavakaita maziso ashe wangu mambo achizviona. Asi ishe wangu mambo adirei chinhu ichi?”+  Shoko ramambo rakazokunda+ Joabhi nevakuru vemauto ehondo. Naizvozvo Joabhi nevakuru vemauto ehondo vakabva pamberi pamambo kuti vanonyora+ vanhu vaIsraeri.  Vakabva vayambuka Jodhani, vakadzika musasa paAroeri+ kurudyi rweguta riri pakati pomupata une rukova, nechokuvaGadhi,+ uye kuJazeri.+  Pashure paizvozvo vakasvika kuGiriyedhi+ nenyika yeTatimu-hodhishi vakaramba vachienda kuDhani-jaani uye vakapoterera vachienda kuSidhoni.+  Vakabva vasvika kunhare yeTire+ nemaguta ose evaHivhi+ neevaKenani, vakasvika kwokupedzisira muNegebhu+ yaJudha kuBheeri-shebha.+  Nokudaro vakafamba-famba munyika yose vakasvika kuJerusarema pakupera kwemwedzi mipfumbamwe nemazuva makumi maviri.  Zvino Joabhi akapa mambo nhamba yevanhu vakanga vanyorwa;+ vaIsraeri vakasvika varume vakashinga zviuru mazana masere vaivhomora bakatwa, uye varume vaJudha vaiva varume zviuru mazana mashanu.+ 10  Zvino hana yaDhavhidhi yakatanga kurova+ apedza kuverenga vanhu saizvozvo. Naizvozvo Dhavhidhi akati kuna Jehovha: “Ndatadza+ kwazvo pane zvandaita. Zvino Jehovha, ndapota bvisai kukanganisa kwomushumiri wenyu;+ nokuti ndakaita zvoupenzi kwazvo.”+ 11  Dhavhidhi paakamuka mangwanani, shoko raJehovha rakasvika kumuprofita Gadhi,+ muoni+ waDhavhidhi, richiti: 12  “Enda uti kuna Dhavhidhi, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndiri kukupa zvinhu zvitatu.+ Sarudza chimwe chete chazvo kuti ndikuitire ichocho.”’”+ 13  Naizvozvo Gadhi akapinda maiva naDhavhidhi, akamuudza, akati kwaari:+ “Unoda here kuti kuuye makore manomwe enzara munyika yako,+ kana kuti mwedzi mitatu uchitiza mhandu dzako,+ idzo dzichikutevera, kana kuti mazuva matatu edenda munyika yako?+ Zvino funga uone zvandichapindura Iye andituma.” 14  Naizvozvo Dhavhidhi akati kuna Gadhi: “Zviri kunditambudza kwazvo. Ndapota, regai tiwire hedu muruoko rwaJehovha,+ nokuti ngoni dzake izhinji;+ asi musandirega ndichiwira muruoko rwomunhu.”+ 15  Jehovha akabva aunza denda+ pakati paIsraeri kubvira mangwanani kusvikira panguva yakatarwa, zvokuti vanhu zviuru makumi manomwe vakafa+ pavanhu vaigara kubvira kuDhani kusvikira kuBheeri-shebha.+ 16  Ngirozi+ yakaramba yakatambanudzira ruoko rwayo kuJerusarema kuti iriparadze; Jehovha akatanga kuzvidemba+ pamusoro pedambudziko racho, naizvozvo akati kungirozi yakanga ichiparadza vanhu: “Zvakwana! Chidzikisa ruoko rwako.” Ngirozi yaJehovha yaiva pedyo neburiro raArauna+ muJebhusi.+ 17  Dhavhidhi akati kuna Jehovha, paakaona ngirozi yakanga ichiuraya vanhu: “Tarirai ndini ndakatadza uye ndini ndakakanganisa; asi makwai+ aya—akaitei? Ndapota, ruoko rwenyu ngaruuye pandiri+ nepaimba yababa vangu.” 18  Gare gare Gadhi akapinda maiva naDhavhidhi zuva iroro akati kwaari: “Enda umisire Jehovha atari paburiro raArauna muJebhusi.”+ 19  Dhavhidhi akaenda sezvakanga zvataurwa naGadhi, sezvakanga zvarayirwa naJehovha.+ 20  Arauna paakatarira zasi, akaona mambo nevashandi vake vachiuya kwaari, Arauna akabva abuda, akakotamira+ mambo chiso chake chakatarira pasi.+ 21  Arauna akabva ati: “Ishe wangu mambo avingei kumushandi wake?” Dhavhidhi akati: “Kuzotenga+ buriro kwauri kuti ndivakire Jehovha atari, kuti denda+ ribviswe pakati pevanhu.” 22  Asi Arauna akati kuna Dhavhidhi: “Ishe wangu mambo ngaaritore+ abayire zvakamunakira. Hedzo mombe dzechinopiwa chinopiswa nechirei chinoshandiswa kupura nemajoko emombe kuti zvive huni.+ 23  Haiwa mambo, Arauna anopa mambo zvose.” Arauna akatizve kuna mambo: “Jehovha Mwari wenyu ngaakufarirei.”+ 24  Asi mambo akati kuna Arauna: “Aiwa, asi ndichatoritenga kwauri nomutengo waro;+ uye handisi kuzopa Jehovha Mwari wangu zvibayiro zvinopiswa zvandisina kutenga.”+ Naizvozvo Dhavhidhi akatenga+ buriro nemombe dzacho nemashekeri esirivha makumi mashanu. 25  Dhavhidhi akavakira Jehovha atari+ ipapo, akapa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvokugoverana, Jehovha akabvuma kutetererwa+ nokuda kwenyika, zvokuti denda racho rakaguma pakati paIsraeri.

Mashoko Emuzasi