Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

2 Samueri 23:1-39

23  Zvino aya ndiwo mashoko okupedzisira aDhavhidhi:+“Zvakataurwa naDhavhidhi mwanakomana waJese,+Zvakataurwa nomurume akakwidziridzwa,+Muzodziwa+ waMwari waJakobho,Iye munhu akanaka anoimbwa munziyo+ dzaIsraeri.   Mudzimu waJehovha ndiwo wakataura uchindishandisa,+Shoko rake raiva parurimi rwangu.+   Mwari waIsraeri akati,Dombo raIsraeri rakataura neni rikati,+‘Munhu anotonga vanhu paanenge akarurama,+Achitonga achitya Mwari,+   Zvinobva zvaita sechiedza chemangwanani, panopenya zuva,+Mangwanani asina makore.Uswa hunobudiswa panyika nechiedza uye nemvura.’+   Imba yangu haina kuita saizvozvo kuna Mwari here?+Nokuti akandipa sungano inogara nokusingagumi,+Yakarongwa zvakanaka muzvinhu zvose uye yakasimba.+Nokuti iyo ndiyo ruponeso+ rwangu rwose nomufaro wangu wose,Handizvo zvichaita kuti aikudze here?+   Asi vanhu pasina+ vanorasirwa kure,+ sezvinoitwa makwenzi eminzwa,+ ivo vose zvavo;Nokuti havafaniri kutorwa noruoko.   Munhu paanovabataAnofanira kunge akashongedzwa zvakakwana nesimbi nomubato wepfumo,Vachanyatsopiswa nomoto.”+  Aya ndiwo mazita evarume vaDhavhidhi vaiva nesimba:+ Joshebhi-bhashebheti+ muTakemoni, aiva mukuru wevatatu. Akavheyesera pfumo rake vanhu mazana masere akavauraya panguva imwe chete.  Aimutevera aiva Eriyezari+ mwanakomana waDhodho+ mwanakomana waAhohi aiva mumwe wevarume vatatu vaDhavhidhi vaiva nesimba pavakashora vaFiristiya. Vakanga vaungana ikoko nokuda kwehondo, naizvozvo varume vaIsraeri vakadzoka shure.+ 10  Iye ndiye akasimuka, akaramba achiuraya vaFiristiya kusvikira ruoko rwake rwaneta uye ruoko rwake rwakaramba rwakanamatira bakatwa,+ zvokuti Jehovha akaponesa kwazvo pazuva iroro;+ asi vanhu vakazodzoka vachimutevera kuti vangonopfekenura vaya vakanga vaurayiwa.+ 11  Aimutevera aiva Shamaa mwanakomana waAgee muHarari.+ VaFiristiya vakaungana kuRehi, kwaiva nechikamu chomunda chakanga chizere nenyemba;+ uye vanhu vakatiza vaFiristiya. 12  Asi iye akamira pakati pechikamu chacho, akachinunura, akaramba achiuraya vaFiristiya, zvokuti Jehovha akaponesa kwazvo.+ 13  Vatatu vevakuru makumi matatu+ vakaenda, vakasvika kwaiva naDhavhidhi kubako reAdhuramu+ panguva yokukohwa; uye musha wematende wevaFiristiya wakanga wakadzikwa mubani revaRefaimu.+ 14  Panguva iyoyo Dhavhidhi aiva munzvimbo yakaoma kusvika;+ uye panguva iyoyo boka revarwi vanorinda+ revaFiristiya raiva muBhetrehema. 15  Kwapera nguva yakati, Dhavhidhi akataura zvaaipanga, akati: “Haiwa, kudai ndanwa mvura yomumugodhi wokuBhetrehema uri pagedhi!”+ 16  Varume vacho vatatu vaiva nesimba vakabva vamanikidzira kupinda mumusasa wevaFiristiya, vakachera mvura mumugodhi wokuBhetrehema waiva pagedhi, vakaitakura, vakaenda nayo kwaiva naDhavhidhi;+ uye akaramba kuinwa, asi akaidururira+ kuna Jehovha. 17  Iye akati: “Handingambofungi kuita zvakadaro,+ haiwa Jehovha, kuti ndiite izvi! Ndinganwa ropa+ revarume vaenda vachiisa mweya yavo pangozi here?” Uye akaramba kuinwa. Izvi ndizvo zvinhu zvakaitwa nevarume vacho vatatu vaiva nesimba. 18  Abhishai+ mwana wababa vaJoabhi mwanakomana waZeruya,+ aiva mukuru wemakumi matatu, uye akavheyesera pfumo rake vanhu mazana matatu akavauraya, uye aiva nomukurumbira wakaita sowevatatu vaya.+ 19  Kunyange zvazvo aikudzwa kupfuura vamwe vose makumi matatu, uye kunyange zvazvo akava mukuru wavo, haana kusvika pachinzvimbo chevatatu vokutanga.+ 20  Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha+ mwanakomana womurume akanga akashinga, akaita mabasa mazhinji muKabhuzeeri,+ akauraya vanakomana vaviri vaArieri wokuMoabhi; uye akaburuka, akauraya shumba+ mugomba remvura pazuva rakanaya chando.+ 21  Ndiye akauraya mumwe murume muIjipiti akanga akanyanyisa kukura.+ Kunyange zvazvo muIjipiti wacho akanga akabata pfumo, asi iye akaenda kwaaiva aine tsvimbo, akabvuta pfumo racho muruoko rwomuIjipiti, akamuuraya nepfumo rake.+ 22  Izvi ndizvo zvinhu zvakaitwa naBhenaya+ mwanakomana waJehoyadha; uye akanga aine mukurumbira wakaita sowevarume vatatu vaiva nesimba.+ 23  Kunyange zvazvo aikudzwa kutopfuura vane makumi matatu, haana kusvika pachinzvimbo chevatatu vacho; asi Dhavhidhi akamuisa kuvarindi vake.+ 24  Asaheri+ mukoma waJoabhi aiva mumwe wemakumi matatu; Erihanani+ mwanakomana waDhodho wokuBhetrehema, 25  Shamaa+ muHarodhi, Erika muHarodhi, 26  Herezi+ muPariti, Ira+ mwanakomana waIkeshi+ muTekoa, 27  Abhi-ezeri+ muAnatoti,+ Mebhunai muHusha,+ 28  Zarimoni muAhohi,+ Maharai+ muNetofa, 29  Herebhu+ mwanakomana waBhaana muNetofa, Itai+ mwanakomana waRibhai wokuGibhiya revanakomana vaBhenjamini, 30  Bhenaya+ muPiratoni, Hidhai wokumipata ine hova yeGaashi,+ 31  Abhi-aribhoni muAbhati, Azmavheti+ muBha-humu, 32  Eriyabha muShaaribhoni, vanakomana vaJasheni, Jonatani,+ 33  Shamaa muHarari, Ahiyamu+ mwanakomana waSharari muHarari, 34  Erifereti mwanakomana waAhasibhai mwanakomana womuMaakati, Eriyamu mwanakomana waAhitoferi+ muGiro, 35  Hezro+ muKameri, Paarai muAbhi, 36  Igari mwanakomana waNatani+ wokuZobha, Bhani muGadhi, 37  Zereki+ muAmoni, Naharai muBheeroti, vatakuri vezvombo vaJoabhi mwanakomana waZeruya, 38  Ira muItri,+ Garebhi+ muItri, 39  Uriya+ muHiti—vose pamwe chete makumi matatu nevanomwe.

Mashoko Emuzasi