Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Samueri 22:1-51

22  Zvino Dhavhidhi akataura naJehovha mashoko orwiyo+ urwu pazuva raakanga anunurwa naJehovha muchanza chevavengi vake vose+ nomuchanza chaSauro;+  akati: “Jehovha ndiye ibwe rangu+ nenhare yangu+ noMupukunyutsi wangu.+   Mwari wangu ndiye dombo rangu.+ Ndichapotera kwaari, Ndiye nhoo+ yangu nenyanga+ yangu yoruponeso, nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka,+ Ndiye nzvimbo yangu yokutizira,+ Muponesi wangu;+ munondiponesa pakuitirwa zvechisimba.+   Ndichashevedzera kuna Iye anofanira kurumbidzwa,+ Jehovha, Ndichaponeswa pavavengi vangu.+   Nokuti mafungu anouraya akandikomba;+ Paiva nemafashamo anongoerekana avapo evanhu pasina, akaramba achindityisa.+   Tambo dzeSheori dzakandikomba;+ Misungo yorufu yakanangana neni.+   Ndakaramba ndichidana kuna Jehovha ndichitambudzika,+ Ndakaramba ndichishevedzera kuna Mwari wangu.+ Akabva anzwa inzwi rangu ari mutemberi yake,+ Kuchemera kwangu kubatsirwa kuri munzeve dzake.+   Nyika yakatanga kuzunungukira mberi neshure uye kudedera;+ Nheyo dzematenga dzakazununguswa,+ Dzakaramba dzichizunungukira mberi neshure nokuti akanga atsamwiswa.+   Utsi hwakakwira huchibva mumhino dzake, moto waibva mumuromo make wakaramba uchiparadza;+ Marasha akapfuta achibva kwaari.+ 10  Akakotamisa matenga, akaburuka;+ Zarima raiva pasi petsoka dzake.+ 11  Akauya akatasva kerubhi+ achibhururuka; Aioneka ari pamapapiro omudzimu.+ 12  Akabva aisa rima rakamukomba sematumba,+ Mvura yakasviba, makore matema.+ 13  Marasha anobvira omoto akapfuta nokuda kwokupenya kwaiva pamberi pake.+ 14  Jehovha akatanga kutinhira ari kudenga,+ Wokumusorosoro akaita kuti inzwi rake rinzwike.+ 15  Akaramba achituma miseve, kuti avaparadzire;+ Nemheni, kuti avavhiringidze.+ 16  Pasi pegungwa pakaonekwa,+ Nheyo dzenyika inobereka+ dzakaiswa pachena, Dzatukwa naJehovha, nemhepo yokufema kwemhino dzake.+ 17  Aitumira ruoko rwake kubva kumusoro, ainditora,+ Aindibudisa mumvura zhinji.+ 18  Aindinunura pamuvengi wangu ane simba,+ Pane vaya vaindivenga; nokuti vakanga vaine simba kundipfuura.+ 19  Vakaramba vachindivinga muzuva renjodzi yangu,+ Asi Jehovha akava mutsigiri wangu.+ 20  Akandibudisa, akandiisa munzvimbo yakakura;+ Aindinunura, nokuti akanga andifarira.+ 21  Jehovha anondipa mubayiro unoenderana nokururama kwangu;+ Anondiripa zvinoenderana nokuchena kwemaoko angu.+ 22  Nokuti ndakachengeta nzira dzaJehovha,+ Handina kusiya Mwari wangu nokuita zvakaipa.+ 23  Nokuti zvose zvaakatonga+ zviri pamberi pangu; Handizotsauki pamirau yake.+ 24  Ndichava asina mhosva+ kwaari, Ndicharamba ndisingakanganisi.+ 25  Jehovha ngaandiripe zvinoenderana nokururama kwangu,+ Zvinoenderana nokuchena kwangu pamberi pake.+ 26  Muchava akavimbika kune akavimbika;+ Hamuzowaniriwo mhosva munhu asina mhosva, ane simba;+ 27  Muchava akachena kumunhu anoramba akachena,+ Muchaita sezvinoita benzi kumunhu asina kururama.+ 28  Muchaponesa vanhu vanozvininipisa;+ Asi maziso enyu anoona vanozvikudza, kuti muvaderedze.+ 29  Nokuti muri rambi rangu, haiwa Jehovha,+ Jehovha ndiye anoita kuti rima rangu ripenye.+ 30  Nokuti nemi ndinogona kumhanyira boka revapambi;+ NaMwari wangu ndinogona kukwira rusvingo.+ 31  Kana ari Mwari wechokwadi, nzira yake yakakwana;+ Shoko raJehovha rakanatswa.+ Iye inhoo kuna vose vanopotera kwaari.+ 32  Nokuti ndiani mumwe Mwari aripo kunze kwaJehovha,+ Nderipi rimwe dombo riripo kunze kwaMwari wedu?+ 33  Mwari wechokwadi ndiye nhare yangu yakasimba,+ Achaita kuti nzira yangu ive yakakwana,+ 34  Achiita kuti tsoka dzangu dzive sedzenondo hadzi;+ Anoita kuti ndirambe ndakamira panzvimbo dzakanyanya kukwirira kwandiri.+ 35  Anodzidzisa maoko angu hondo;+ Maoko angu akunga uta hwemhangura.+ 36  Muchandipa nhoo yenyu yoruponeso,+ Kuzvininipisa kwenyu ndiko kunoita kuti ndive mukuru.+ 37  Muchagadzira nzvimbo yakakura zvakakwana pasi pangu nokuda kwetsoka dzangu;+ Zviziso zvemakumbo angu hazvizogwedi-gwedi.+ 38  Ndichatevera vavengi vangu, kuti ndivatsakatise, Handizodzoki kusvikira vaparadzwa.+ 39  Ndichavaparadza ndovagura-gura,+ kuti varege kusimuka;+ Vachawira pasi petsoka dzangu.+ 40  Muchandisunga nesimba nokuda kwehondo;+ Muchaita kuti vaya vanondimukira vawire pasi pangu.+ 41  Muchaita kuti vavengi vangu vandifuratire votiza;+ Vaya vanondivenga kwazvo—ndichaitawo kuti vanyarare.+ 42  Vanochemera kubatsirwa, asi hapana muponesi;+ Vanochema kuna Jehovha, asi chokwadi haavapinduri.+ 43  Ndichavakuya-kuya kusvikira vatsetseka seguruva renyika; Ndichavakuya sematope omumigwagwa;+ Ndichavarova voti pwatata. 44  Muchandipukunyutsa pakutsvakirwa mhosva nevanhu vangu.+ Muchandichengetedza kuti ndive mukuru wemarudzi;+ Vanhu vandisina kuziva—vachandishandira.+ 45  Vokune dzimwe nyika vachauya kwandiri vachidedera;+ Nzeve dzichateerera kuti dzindinzwe.+ 46  Vokune dzimwe nyika vachapera simba, Vachabuda mumasvingo avo okudzivirira vachibvunda.+ 47  Jehovha mupenyu;+ Dombo rangu ngarirumbidzwe;+ Mwari wedombo rokuponeswa kwangu ngaakwidziridzwe.+ 48  Mwari wechokwadi ndiye anondiitira mabasa okutsiva+ Ndiye anoisa marudzi pasi pangu,+ 49  Ndiye anondibudisa pakati pevavengi vangu.+ Muchandisimudzira pamusoro pevaya vanondimukira;+ Muchandinunura pamunhu anoita mabasa echisimba.+ 50  Haiwa Jehovha, ndokusaka ndichakuongai ndiri pakati pemamwe marudzi;+ Uye ndichaimbira zita renyu:+ 51  Iye anoitira mambo+ wake mabasa makuru oruponeso Nokuva nomutsa worudo kumuzodziwa wake,+ Kuna Dhavhidhi nokuvana vake nokusingagumi.”+

Mashoko Emuzasi