2 Samueri 22:1-51

22  Zvino Dhavhidhi akataura naJehovha mashoko orwiyo+ urwu pazuva raakanga anunurwa naJehovha muchanza chevavengi vake vose+ nomuchanza chaSauro;+  akati: “Jehovha ndiye ibwe rangu+ nenhare yangu+ noMupukunyutsi wangu.+   Mwari wangu ndiye dombo rangu.+ Ndichapotera kwaari,Ndiye nhoo+ yangu nenyanga+ yangu yoruponeso, nzvimbo yangu yakakwirira yakachengeteka,+Ndiye nzvimbo yangu yokutizira,+ Muponesi wangu;+ munondiponesa pakuitirwa zvechisimba.+   Ndichashevedzera kuna Iye anofanira kurumbidzwa,+ Jehovha,Ndichaponeswa pavavengi vangu.+   Nokuti mafungu anouraya akandikomba;+Paiva nemafashamo anongoerekana avapo evanhu pasina, akaramba achindityisa.+   Tambo dzeSheori dzakandikomba;+Misungo yorufu yakanangana neni.+   Ndakaramba ndichidana kuna Jehovha ndichitambudzika,+Ndakaramba ndichishevedzera kuna Mwari wangu.+Akabva anzwa inzwi rangu ari mutemberi yake,+Kuchemera kwangu kubatsirwa kuri munzeve dzake.+   Nyika yakatanga kuzunungukira mberi neshure uye kudedera;+Nheyo dzematenga dzakazununguswa,+Dzakaramba dzichizunungukira mberi neshure nokuti akanga atsamwiswa.+   Utsi hwakakwira huchibva mumhino dzake, moto waibva mumuromo make wakaramba uchiparadza;+Marasha akapfuta achibva kwaari.+ 10  Akakotamisa matenga, akaburuka;+Zarima raiva pasi petsoka dzake.+ 11  Akauya akatasva kerubhi+ achibhururuka;Aioneka ari pamapapiro omudzimu.+ 12  Akabva aisa rima rakamukomba sematumba,+Mvura yakasviba, makore matema.+ 13  Marasha anobvira omoto akapfuta nokuda kwokupenya kwaiva pamberi pake.+ 14  Jehovha akatanga kutinhira ari kudenga,+Wokumusorosoro akaita kuti inzwi rake rinzwike.+ 15  Akaramba achituma miseve, kuti avaparadzire;+Nemheni, kuti avavhiringidze.+ 16  Pasi pegungwa pakaonekwa,+Nheyo dzenyika inobereka+ dzakaiswa pachena,Dzatukwa naJehovha, nemhepo yokufema kwemhino dzake.+ 17  Aitumira ruoko rwake kubva kumusoro, ainditora,+Aindibudisa mumvura zhinji.+ 18  Aindinunura pamuvengi wangu ane simba,+Pane vaya vaindivenga; nokuti vakanga vaine simba kundipfuura.+ 19  Vakaramba vachindivinga muzuva renjodzi yangu,+Asi Jehovha akava mutsigiri wangu.+ 20  Akandibudisa, akandiisa munzvimbo yakakura;+Aindinunura, nokuti akanga andifarira.+ 21  Jehovha anondipa mubayiro unoenderana nokururama kwangu;+Anondiripa zvinoenderana nokuchena kwemaoko angu.+ 22  Nokuti ndakachengeta nzira dzaJehovha,+Handina kusiya Mwari wangu nokuita zvakaipa.+ 23  Nokuti zvose zvaakatonga+ zviri pamberi pangu;Handizotsauki pamirau yake.+ 24  Ndichava asina mhosva+ kwaari,Ndicharamba ndisingakanganisi.+ 25  Jehovha ngaandiripe zvinoenderana nokururama kwangu,+Zvinoenderana nokuchena kwangu pamberi pake.+ 26  Muchava akavimbika kune akavimbika;+Hamuzowaniriwo mhosva munhu asina mhosva, ane simba;+ 27  Muchava akachena kumunhu anoramba akachena,+Muchaita sezvinoita benzi kumunhu asina kururama.+ 28  Muchaponesa vanhu vanozvininipisa;+Asi maziso enyu anoona vanozvikudza, kuti muvaderedze.+ 29  Nokuti muri rambi rangu, haiwa Jehovha,+Jehovha ndiye anoita kuti rima rangu ripenye.+ 30  Nokuti nemi ndinogona kumhanyira boka revapambi;+NaMwari wangu ndinogona kukwira rusvingo.+ 31  Kana ari Mwari wechokwadi, nzira yake yakakwana;+Shoko raJehovha rakanatswa.+Iye inhoo kuna vose vanopotera kwaari.+ 32  Nokuti ndiani mumwe Mwari aripo kunze kwaJehovha,+Nderipi rimwe dombo riripo kunze kwaMwari wedu?+ 33  Mwari wechokwadi ndiye nhare yangu yakasimba,+Achaita kuti nzira yangu ive yakakwana,+ 34  Achiita kuti tsoka dzangu dzive sedzenondo hadzi;+Anoita kuti ndirambe ndakamira panzvimbo dzakanyanya kukwirira kwandiri.+ 35  Anodzidzisa maoko angu hondo;+Maoko angu akunga uta hwemhangura.+ 36  Muchandipa nhoo yenyu yoruponeso,+Kuzvininipisa kwenyu ndiko kunoita kuti ndive mukuru.+ 37  Muchagadzira nzvimbo yakakura zvakakwana pasi pangu nokuda kwetsoka dzangu;+Zviziso zvemakumbo angu hazvizogwedi-gwedi.+ 38  Ndichatevera vavengi vangu, kuti ndivatsakatise,Handizodzoki kusvikira vaparadzwa.+ 39  Ndichavaparadza ndovagura-gura,+ kuti varege kusimuka;+Vachawira pasi petsoka dzangu.+ 40  Muchandisunga nesimba nokuda kwehondo;+Muchaita kuti vaya vanondimukira vawire pasi pangu.+ 41  Muchaita kuti vavengi vangu vandifuratire votiza;+Vaya vanondivenga kwazvo—ndichaitawo kuti vanyarare.+ 42  Vanochemera kubatsirwa, asi hapana muponesi;+Vanochema kuna Jehovha, asi chokwadi haavapinduri.+ 43  Ndichavakuya-kuya kusvikira vatsetseka seguruva renyika;Ndichavakuya sematope omumigwagwa;+Ndichavarova voti pwatata. 44  Muchandipukunyutsa pakutsvakirwa mhosva nevanhu vangu.+Muchandichengetedza kuti ndive mukuru wemarudzi;+Vanhu vandisina kuziva—vachandishandira.+ 45  Vokune dzimwe nyika vachauya kwandiri vachidedera;+Nzeve dzichateerera kuti dzindinzwe.+ 46  Vokune dzimwe nyika vachapera simba,Vachabuda mumasvingo avo okudzivirira vachibvunda.+ 47  Jehovha mupenyu;+ Dombo rangu ngarirumbidzwe;+Mwari wedombo rokuponeswa kwangu ngaakwidziridzwe.+ 48  Mwari wechokwadi ndiye anondiitira mabasa okutsiva+Ndiye anoisa marudzi pasi pangu,+ 49  Ndiye anondibudisa pakati pevavengi vangu.+Muchandisimudzira pamusoro pevaya vanondimukira;+Muchandinunura pamunhu anoita mabasa echisimba.+ 50  Haiwa Jehovha, ndokusaka ndichakuongai ndiri pakati pemamwe marudzi;+Uye ndichaimbira zita renyu:+ 51  Iye anoitira mambo+ wake mabasa makuru oruponesoNokuva nomutsa worudo kumuzodziwa wake,+Kuna Dhavhidhi nokuvana vake nokusingagumi.”+

Mashoko Emuzasi