2 Samueri 20:1-26

20  Zvino ikoko kwakanga kuine mumwe murume pasina,+ ainzi Shebha,+ mwanakomana waBhikri muBhenjamini; iye akaridza hwamanda+ akati: “Hatina mugove kuna Dhavhidhi, uye hatina nhaka kumwanakomana waJese.+ Haiwa Israeri, munhu wose ngaaende kuna vanamwari vake!”+  Varume vose vaIsraeri vakabva varega kutevera Dhavhidhi kuti vatevere Shebha mwanakomana waBhikri;+ asi varume vaJudha vakanamatira kuna mambo wavo kubvira kuJodhani kusvikira kuJerusarema.+  Dhavhidhi akazosvika kumba kwake kuJerusarema.+ Mambo akabva atora vakadzi gumi,+ varongo vaakanga asiya kuti vatarisire imba, akavaisa muimba yairindwa, asi akaramba achivapa zvokudya. Haana kumborara navo,+ asi vakaramba vakavharirwa zvakasimba kusvikira pazuva rokufa kwavo, vari chirikadzi dzine murume mupenyu.  Zvino mambo akati kuna Amasa:+ “Ndiunganidzire varume vaJudha mumazuva matatu, iwe umire pano.”  Naizvozvo Amasa akaenda kunounganidza vaJudha; asi akanonoka, akadarika nguva yaakanga atarirwa naye.  Dhavhidhi akabva ati kuna Abhishai:+ “Zvino Shebha+ mwanakomana waBhikri achava akaipa zvikuru kwatiri kupfuura Absaromu.+ Iwe tora vashandi+ vashe wako mumudzingirire, kuti asawana maguta akavakirirwa, akapukunyuka tichizviona.”  Naizvozvo varume vaJoabhi+ nevaKereti+ nevaPereti+ nevarume vose vaiva nesimba vakabuda vachimutevera; vakabuda muJerusarema kuti vadzingirire Shebha mwanakomana waBhikri.  Vakanga vava pedyo nedombo guru riri muGibhiyoni,+ uye Amasa+ akauya kuzosangana navo. Zvino Joabhi akanga akazvisunga chiuno, akapfeka nguo; akanga akasungirira bakatwa muhudyu make, riri mumuhara waro. Iye akasvika, iro rikawira pasi.  Joabhi akati kuna Amasa: “Unofara here, hama yangu?”+ Ruoko rworudyi rwaJoabhi rwakabva rwabata ndebvu dzaAmasa kuti amutsvode.+ 10  Asi Amasa akanga asina kuchenjerera bakatwa raiva muruoko rwaJoabhi; zvokuti akamubaya+ naro mudumbu, ura hwake hukawira pasi, uye akanga asingafaniri kumubayazve. Naizvozvo akafa. Asi Joabhi naAbhishai mwana wababa vake, vakadzingirira Shebha mwanakomana waBhikri. 11  Zvino rimwe remajaya aJoabhi rakamira pedyo naye rikaramba richiti: “Munhu wose anofarira Joabhi uye munhu wose waDhavhidhi,+ ngaatevere Joabhi!” 12  Munguva yose iyi Amasa akanga achiumburuka muropa+ ari pakati pomugwagwa mukuru. Murume wacho paakaona kuti vanhu vose vamira, akabva abvisa Amasa mumugwagwa mukuru, akamuisa musango. Akazokanda nguo pamusoro pake, zvaakaona kuti vanhu vose vaiuya kwaari vaimira.+ 13  Paakanga angomubvisa mumugwagwa mukuru, murume mumwe nomumwe akapfuura nepo achitevera Joabhi kuti adzingirire Shebha+ mwanakomana waBhikri. 14  Shebha akapfuura nomumadzinza ose aIsraeri kusvikira kuAbheri reBheti-maaka.+ Asi vaBhikri vose vakabva vaungana, vakamuteverawo. 15  Vakasvika, vakamukomba muAbheri reBheti-maaka, vakagadzirira guta racho rusvingo rwokurikomba narwo,+ zvaraiva mukati morusvingo runodzivirira. Vanhu vose vaiva naJoabhi vakanga vachichera rusvingo, kuti varuputse. 16  Mumwe mukadzi akachenjera+ akatanga kushevedzera ari muguta achiti: “Teererai, varume, teererai! Ndapota, itii kuna Joabhi, ‘Swedera pedyo pano, nditaure newe.’” 17  Naizvozvo akaswedera pedyo naye, mukadzi wacho akabva ati: “Ndiwe Joabhi here?” iye akati: “Ndini.” Iye akabva ati kwaari: “Teerera mashoko omurandasikana wako.”+ Iye akati: “Ndakateerera.” 18  Iye akatizve: “Vaimbotaura munguva yekare, vachiti, ‘Ngavabvunze muAbheri, uye vaibva vagumisa nyaya yacho.’ 19  Ini ndinomiririra vanoda rugare+ nevakatendeka+ vaIsraeri. Uri kuda kuuraya guta+ naamai pakati paIsraeri. Unodirei kuparadza+ nhaka+ yaJehovha?” 20  Joabhi akapindura kuti: “Handingambofungi zvakadaro, kuti ndimedze uye kuti ndiparadze. 21  Hazvisizvo, asi murume anobva kunzvimbo ine makomo yaEfremu,+ anonzi Shebha+ mwanakomana waBhikri, asimudzira Mambo Dhavhidhi ruoko rwake.+ Mubudisei iye oga,+ uye ndichasiya guta.”+ Mukadzi wacho akabva ati kuna Joabhi: “Tarira! Uchakandirwa musoro wake+ nepamusoro porusvingo!” 22  Pakarepo mukadzi wacho akapinda maiva nevanhu vose nouchenjeri hwake,+ vakagura musoro waShebha mwanakomana waBhikri, vakaukandira Joabhi. Akabva aridza hwamanda,+ naizvozvo vakapararira vachisiya guta, mumwe nomumwe achienda kumba kwake; Joabhi akadzokera kuJerusarema kwaiva namambo. 23  Joabhi aitarisira uto rose+ raIsraeri; uye Bhenaya+ mwanakomana waJehoyadha+ aitarisira vaKereti+ nevaPereti.+ 24  Adhoramu+ aitarisira vaya vakanga vatorwa nokuda kwebasa rokumanikidzirwa; uye Jehoshafati+ mwanakomana waAhirudhi ndiye aiva munyori wezvaiitika. 25  Shevha+ aiva munyori,+ uye Zadhoki+ naAbhiyatari+ vaiva vapristi. 26  Ira muJairi akavawo mupristi+ waDhavhidhi.

Mashoko Emuzasi