2 Samueri 2:1-32

2  Zvino pashure paizvozvo Dhavhidhi akabvunza Jehovha,+ achiti: “Ndiende kune rimwe remaguta aJudha here?” Jehovha akati kwaari: “Enda.” Dhavhidhi akati: “Ndiende kupi?” Iye akabva ati: “KuHebroni.”+  Naizvozvo Dhavhidhi akaenda ikoko nemadzimai ake maviri, Ahinoamu+ mukadzi muJezreeri naAbhigairi+ mudzimai waNabhari muKameri.  Dhavhidhi akaenda nevarume+ vaaiva navo, mumwe nomumwe neimba yake; vakagara mumaguta enharaunda yeHebroni.  Varume vaJudha+ vakabva vasvika, vakazodza+ Dhavhidhi ikoko kuti ave mambo weimba yaJudha.+ Vakasvika, vakaudza Dhavhidhi kuti: “Varume vokuJabheshi-giriyedhi ndivo vakaviga Sauro.”  Nokudaro Dhavhidhi akatuma nhume kuvarume vokuJabheshi-giriyedhi+ akati kwavari: “Jehovha ngaakukomborerei,+ nokuti makaitira ishe wenyu, iye Sauro, mutsa worudo+ uyu, pakuti makamuviga.+  Zvino Jehovha ngaakuitirei mutsa worudo+ nokuvimbika, uye iniwo ndichakuitirai izvi zvakanaka nokuti makaita chinhu ichi.+  Zvino maoko enyu ngaave nesimba,+ muve varume vakashinga, nokuti Sauro ishe wenyu akafa, uye imba yaJudha yakandizodza kuti ndive mambo+ wavo.”  Zvino Abhineri+ mwanakomana waNeri, mukuru weuto raSauro, akatora Ishi-bhosheti,+ mwanakomana waSauro, akaenda naye kuMahanaimu,+  akamugadza kuti ave mambo weGiriyedhi+ nevaAshuri neJezreeri+ nowaEfremu+ naBhenjamini+ nowevaIsraeri, vose zvavo. 10  Ishi-bhosheti mwanakomana waSauro, akanga aine makore makumi mana, paakava mambo waIsraeri, uye akava mambo kwemakore maviri. Veimba yaJudha+ chete ndivo vakatevera Dhavhidhi. 11  Mazuva ayo Dhavhidhi akava mambo weimba yaJudha muHebroni aiva makore manomwe nemwedzi mitanhatu.+ 12  Kwapera nguva yakati, Abhineri mwanakomana waNeri nevashandi vaIshi-bhosheti, mwanakomana waSauro, vakabuda muMahanaimu+ vakaenda kuGibhiyoni.+ 13  Joabhi+ mwanakomana waZeruya+ nevashandi vaDhavhidhi, vakabuda uye gare gare vakasangana pedyo nedziva reGibhiyoni; uye vakaramba vakagara, ava nechokuno kwedziva, avo nechekoko kwedziva. 14  Abhineri akazoti kuna Joabhi: “Ndapota, majaya ngaasimuke arwisane pamberi pedu.” Joabhi akati: “Ngaasimuke.” 15  Naizvozvo akasimuka, akayambuka achiverengwa, gumi nemaviri ari aBhenjamini naIshi-bhosheti,+ mwanakomana waSauro, uye gumi nemaviri ari okuvashandi vaDhavhidhi. 16  Akatanga kubatana misoro, bakatwa romumwe nomumwe riri kudivi romumwe, zvokuti akawira pasi pamwe chete. Nzvimbo iyoyo yakabva yanzi Herikati-hazurimu, iri muGibhiyoni.+ 17  Kurwa kwakava kukuru kwazvo zuva iroro, Abhineri+ nevarume vaIsraeri vakazokundwa nevashandi vaDhavhidhi. 18  Zvino vanakomana vatatu vaZeruya+ vaivapo, vaiti Joabhi+ naAbhishai+ naAsaheri;+ uye Asaheri aimhanya kwazvo, seimwe yemhara+ dziri musango. 19  Asaheri akadzingirira Abhineri, haana kuda kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe kuti arege kutevera Abhineri. 20  Abhineri akazotarira shure kwake akati: “Ndiwe here, Asaheri?” iye akati: “Ndini.” 21  Abhineri akabva ati kwaari: “Tsaukira kurudyi rwako kana kuruboshwe rwako, ubate rimwe remajaya rive rako, utore zvaunoripfekenura+ zvive zvako.” Asi Asaheri haana kuda kutsauka kuti arege kumutevera. 22  Naizvozvo Abhineri akatizve kuna Asaheri: “Tsauka urege kunditevera. Ndingakuurayirei?+ Ipapo, ndingazoonana sei nomukoma wako Joabhi?” 23  Asi aingoramba kutsauka; Abhineri akamubaya mudumbu+ nomubato wepfumo, zvokuti pfumo racho rakabuda nokumusana kwake; uye akawira ipapo, akafira paakanga ari. Vose vaisvika panzvimbo pakanga pawira Asaheri akafirapo, vaimira.+ 24  Zvino Joabhi naAbhishai vakadzingirira Abhineri. Zuva zvarakanga rava kuvira, vakasvika pachikomo cheAma, chiri pakatarisana neGiya iri panzira inoenda kusango reGibhiyoni.+ 25  Vanakomana vaBhenjamini vakaungana shure kwaAbhineri, vakava boka rimwe chete, vakaramba vakamira pamusoro pechikomo chimwe chete. 26  Abhineri akatanga kushevedzera kuna Joabhi akati: “Bakatwa richaparadza+ nokusingaperi here? Hauzivi here kuti pakupedzisira pachava nokurwadziwa?+ Saka, ucharega kuudza vanhu kuti vadzokere varege kudzingirira hama+ dzavo kusvikira rini?” 27  Joabhi akati: “NaMwari wechokwadi mupenyu,+ kudai wanga usina kutaura,+ vanhu vangadai vazodzoswa mangwanani, kuti mumwe nomumwe arege kudzingirira hama yake.” 28  Zvino Joabhi akaridza hwamanda,+ vanhu vose vakamira, vakarega kudzingirirazve vaIsraeri, uye havana kuzomutsidzirazve kurwa kwacho. 29  Abhineri nevarume vake vakafamba nomuArabha+ usiku ihwohwo hwose, vakayambuka Jodhani,+ vakafamba nomugoronga rose, vakazosvika kuMahanaimu.+ 30  Joabhi akarega kutevera Abhineri, akaunganidza vanhu vose. Pavashandi vaDhavhidhi pakashayikwa varume gumi nevapfumbamwe pamwe chete naAsaheri. 31  Vashandi vaDhavhidhi, vakanga vauraya vaya vaBhenjamini nevarume vaAbhineri—paiva nevarume mazana matatu nemakumi matanhatu vakafa.+ 32  Vakatakura Asaheri,+ vakamuviga munzvimbo yemakuva yababa vake,+ iri kuBhetrehema.+ Zvino Joabhi nevarume vake vakaramba vachifamba usiku hwose, vakaedzerwa vava kuHebroni.+

Mashoko Emuzasi