2 Samueri 19:1-43

19  Gare gare Joabhi akaudzwa kuti: “Tarira! Mambo ari kusvimha misodzi, ari kuchema Absaromu.”+  Naizvozvo zuva iroro kuponeswa kwakava nguva yokuchema kuvanhu vose, nokuti zuva iroro vanhu vakanzwa zvichinzi: “Mambo arwadziwa pamusoro pomwanakomana wake.”  Vanhu vakatanga kuverevedza zuva iroro kuti vapinde muguta,+ sokuverevedza kwaiita vanhu pavainyadziswa nokuti vainge vatiza kurwa.  Mambo akafukidza chiso chake, mambo akaramba achichema nenzwi guru achiti: “Mwanakomana wangu Absaromu! Absaromu mwanakomana wangu, mwanakomana wangu kani!”+  Joabhi akazopinda maiva namambo mumba akati: “Nhasi manyadzisa zviso zvevashandi venyu vose, vapukunyutsa mweya wenyu nhasi+ nemweya yevanakomana+ venyu nevanasikana+ venyu nemweya yemadzimai+ enyu nemweya yevarongo+ venyu,  nokuda vaya vanokuvengai nokuvenga vaya vanokudai; nokuti mataura nhasi kuti vakuru nevashandi havasi chinhu kwamuri, nokuti ini ndinonyatsoziva nhasi kuti kudai Absaromu chete anga ari mupenyu uye isu tose tafa nhasi, chokwadi zvaizova zvakanaka kwamuri.  Zvino simukai, budai mutaure zvinosvika pamwoyo+ yevashandi venyu, nokuti, ndinopika naJehovha kuti, kana mukasabuda, hapana kana munhu acharara pamwe chete nemi usiku huno;+ uye izvi zvichava zvakaipa kwazvo kwamuri kupfuura zvinokuvadza zvose zvakauya pamuri kubvira muchiri muduku kusvikira iye zvino.”  Naizvozvo mambo akasimuka, akagara pagedhi,+ uye vakaudza vanhu vose kuti: “Tarirai mambo agara pagedhi.” Vanhu vose vakatanga kuuya pamberi pamambo. Asi vaIsraeri, mumwe nomumwe akanga atizira kumba kwake.+  Mumadzinza ose aIsraeri, vanhu vose vakanga vachiitisana nharo vachiti: “Mambo ndiye akatinunura muchanza chevavengi vedu,+ uye ndiye akatipukunyutsa muchanza chevaFiristiya; asi zvino iye atiza Absaromu munyika.+ 10  Asi Absaromu, watakazodza,+ afira muhondo.+ Saka nei pasina chamuri kuita kuti mudzose mambo?”+ 11  Zvino Mambo Dhavhidhi akatumira shoko kuvapristi, Zadhoki+ naAbhiyatari,+ achiti: “Taurai nevarume vakuru vaJudha,+ muti, ‘Nei muchifanira kuva vokupedzisira kudzosa mambo kumba kwake, nepo shoko raIsraeri wose rasvika kuna mambo kumba kwake? 12  Muri hama dzangu; muri pfupa rangu nenyama yangu.+ Saka nei muchifanira kuva vokupedzisira kudzosa mambo?’ 13  Muti kuna Amasa,+ ‘Hausi pfupa rangu nenyama yangu here? Mwari ngaandiitire saizvozvo uye ngaawedzere pazviri+ kana usingazovi mukuru weuto pamberi pangu nguva dzose panzvimbo paJoabhi.’”+ 14  Iye akataura zvakabaya mwoyo yevarume vose vaJudha somunhu mumwe chete,+ zvokuti vakatumira shoko kuna mambo vachiti: “Dzokai, imi nevashandi venyu vose.” 15  Zvino mambo akadzokera, akasvika pedyo naJodhani. Asi vaJudha vakaenda kuGirigari+ kunochingura mambo, kuti vayambutse mambo mhiri kwaJodhani. 16  Shimei+ mwanakomana waGera+ muBhenjamini, aibva kuBhahurimu,+ akakurumidza kuenda pamwe chete nevarume vaJudha kunochingura Mambo Dhavhidhi. 17  Aiva nevarume chiuru vaibva kwaBhenjamini. (Aivawo naZibha+ mushandi weimba yaSauro aiva nevanakomana vake gumi nevashanu+ nevashandi vake makumi maviri, uye vakasvika zvakanaka kuJodhani pamberi pamambo. 18  Iye akayambuka zambuko+ kuti ayambutse imba yamambo uye kuti aite zvakanga zvakanaka kwaari.) Asi Shimei mwanakomana waGera, akawira pasi pamberi pamambo paakanga ava kuda kuyambuka Jodhani.+ 19  Akabva ati kuna mambo: “Ishe wangu ngaarege kundipa mhosva, musayeuka zvakaipa zvakaitwa nomushandi wenyu+ zuva iro ishe wangu mambo akabuda muJerusarema, kuti mambo azviise mumwoyo make.+ 20  Nokuti mushandi wenyu anonyatsoziva kuti ndini ndakatadza; naizvozvo nhasi ndava wokutanga kuuya paimba yose yaJosefa+ kuti ndiuye kuzochingura ishe wangu mambo.” 21  Abhishai+ mwanakomana waZeruya+ akabva apindura, akati: “Shimei haafaniri kuurayiwa nokuda kweizvi here, pakuti akatuka muzodziwa waJehovha?”+ 22  Asi Dhavhidhi akati: “Ndinei nemi,+ imi vanakomana vaZeruya, zvamunoda kuva mudzivisi+ wangu nhasi? Nhasi kungaurayiwa munhu pakati paIsraeri here?+ Handizivi here kuti nhasi ndiri mambo waIsraeri?” 23  Mambo akabva ati kuna Shimei: “Hausi kuzofa.” Uye mambo akamupikira.+ 24  Zvino Mefibhosheti+ muzukuru waSauro, akauya kuzochingura mambo; asi akanga asina kugeza tsoka+ dzake kana kugera usopo+ hwake uyewo akanga asina kugeza nguo dzake kubvira pazuva rakaenda mambo kusvikira adzoka norugare. 25  Zvino paakasvika kuJerusarema kuzochingura mambo, mambo akabva ati kwaari: “Mefibhosheti, wakaregererei kuenda neni?” 26  Iye akati: “Ishe wangu mambo, mushandi+ wangu ndiye akandinyengedza. Nokuti mushandi wenyu akanga ati, ‘Rega ndisungirire chigaro pambongoro hadzi kuti ndiitasve, ndiende namambo,’ nokuti mushandi wenyu akaremara.+ 27  Naizvozvo iye akachera+ mushandi wenyu kunashe wangu mambo. Asi ishe wangu mambo akaita sengirozi+ yaMwari wechokwadi, naizvozvo itai zvakakunakirai. 28  Nokuti imba yose yababa vangu ingadai isiri chinhu, yakatongerwa kufa nashe wangu mambo, asi makaisa mushandi wenyu pane vaya vanodya patafura yenyu.+ Naizvozvo ndichineizve chandingakumbira chakarurama kunyange chandingachemerazve+ kuna mambo?” 29  Zvisinei, mambo akati kwaari: “Nei uchiri kungotaura mashoko ako? Ndati, Iwe naZibha govanai munda wacho.”+ 30  Mefibhosheti akati kuna mambo: “Ngaatore hake wose,+ ishe wangu mambo zvaadzoka kumba kwake norugare.” 31  Zvino Bhazirai+ muGiriyedhi akauya achibva kuRogerimu kuti aende kuJodhani namambo kuitira kuti amuperekedze kuJodhani. 32  Bhazirai akanga akwegura kwazvo, ava nemakore makumi masere;+ uye iye akapa mambo zvokudya paaigara muMahanaimu,+ nokuti akanga ari munhu akapfuma kwazvo.+ 33  Naizvozvo mambo akati kuna Bhazirai: “Yambuka neni, ndichakupa zvokudya zvandiinazvo muJerusarema.”+ 34  Asi Bhazirai akati kuna mambo: “Mazuva emakore oupenyu hwangu mangani, kuti ndiende namambo kuJerusarema? 35  Nhasi ndava nemakore makumi masere.+ Ndichagona kutsauranisa zvakanaka nezvakaipa here, kana kuti mushandi wenyu achagona kuravidza zvaanodya nezvaanonwa here,+ kana kuti ndichagona kuteerera+ inzwi revaimbi vechirume nevechikadzi here?+ Naizvozvo nei mushandi wenyu achifanira kuvazve mutoro+ kuna ishe wangu mambo? 36  Nokuti mushandi wenyu agona kuperekedza mambo kuJodhani kwechinhambwe chipfupi chete, saka nei mambo achifanira kundiripa nomubayiro uyu?+ 37  Ndapota, regai mushandi wenyu adzokere, regai ndifire+ muguta rangu pedyo nenzvimbo yemakuva yababa vangu naamai vangu.+ Asi hoyu mushandi wenyu Kimhamu.+ Ngaayambuke naishe wangu mambo; mumuitire zvakakunakirai.” 38  Naizvozvo mambo akati: “Ndichayambuka naKimhamu, ini ndichamuitira zvakanaka kwauri; uye ndichakuitira zvose zvaungasarudza kureva kwandiri.” 39  Zvino vanhu vose vakatanga kuyambuka Jodhani, mambo akayambuka; asi mambo akatsvoda+ Bhazirai, akamukomborera,+ achibva adzokera kunzvimbo yake. 40  Mambo paakayambukira kuGirigari,+ Kimhamu akayambuka naye, nevanhu vose vaJudha, uyewo nehafu yevanhu vaIsraeri, kuti vayambutse mambo. 41  Zvino tarira! varume vose vaIsraeri vakanga vachiuya kuna mambo, vakati kuna mambo: “Nei+ hama dzedu varume vaJudha vakubai kuti vayambutse mambo neimba yake yose nevarume vose vaDhavhidhi vaainavo paJodhani?”+ 42  Varume vose vaJudha vakapindura varume vaIsraeri, vakati: “Nokuti tiri hama dzepedyo dzamambo;+ saka nei matsamwira chinhu ichi? Takambodya zvinhu zvamambo here, kana kuti takapiwa chipo here?” 43  Zvisinei, varume vaIsraeri vakapindura varume vaJudha vakati: “Tine zvikamu gumi kuna mambo,+ zvokuti kunyange kuna Dhavhidhi tine zvakawanda kukupfuurai. Saka, nei matizvidza, uye nei isu tisina kuva vokutanga+ kuti tidzose mambo?” Asi shoko revarume vaJudha rairwadza kupfuura shoko revarume vaIsraeri.

Mashoko Emuzasi