2 Samueri 13:1-39

13  Zvino Absaromu+ mwanakomana waDhavhidhi aiva nehanzvadzi yaiva yakanaka yainzi Tamari,+ uye pashure pezvinhu izvi Amnoni+ mwanakomana waDhavhidhi akaida.+  Zvaitambudza Amnoni kwazvo zvokuti akarwara+ nokuda kwaTamari hanzvadzi yake, nokuti aiva mhandara, asi zvakanga zvakaoma mumaziso+ aAmnoni kuti amuitire chero chinhu chipi zvacho.+  Zvino Amnoni aiva neshamwari yainzi Jehonadhabhi,+ mwanakomana waShimeya,+ mukoma waDhavhidhi; uye Jehonadhabhi aiva murume akachenjera kwazvo.  Naizvozvo akati kwaari: “Neiko iwe mwanakomana wamambo usingafari zvakadai, mangwanani mamwe namamwe? Haungandiudzi here?”+ Amnoni akati kwaari: “Ndiri kuda Tamari, hanzvadzi+ yaAbsaromu munun’una wangu.”+  Jehonadhabhi akati kwaari: “Rara pamubhedha wako, unyepedzere kurwara.+ Baba vako vachauya kuzokuona, uti kwavari, ‘Ndapota, Tamari hanzvadzi yangu ngaipinde indipe zvokudya sezvinoitirwa murwere, abike zvokudya zvokunyaradza ndakatarira kuti ndizvione, uye ndichadyira muruoko rwake.’”+  Naizvozvo Amnoni akarara, akanyepedzera kurwara,+ mambo akapinda kuzomuona. Amnoni akabva ati kuna mambo: “Ndapota, Tamari hanzvadzi yangu ngaipinde ibike makeke maviri akaita somwoyo ndakatarira, kuti ndidyire muruoko rwake sezvinoita murwere.”  Dhavhidhi akabva atumira shoko kuna Tamari kumba kwacho, achiti: “Ndapota, enda kumba kwaAmnoni hanzvadzi yako unomubikira zvokudya zvokunyaradza.”  Naizvozvo Tamari akaenda kumba kwaAmnoni+ hanzvadzi yake, iye paaiva akarara. Akabva atora mukanyiwa wefurawa, akaukanya, akaita makeke iye akatarira, akabika makeke akaita somwoyo.  Akazotora pani yakadzika, akaakutura pamberi pake, asi Amnoni akaramba kudya akati: “Budisai vanhu vose vari muno!”+ Vanhu vose vakabva vabuda maaiva. 10  Zvino Amnoni akati kuna Tamari: “Unza zvokudya zvokunyaradza muimba yomukati, kuti ndidyire muruoko rwako sezvinoita murwere.” Naizvozvo Tamari akatora makeke akaita somwoyo aakanga abika, akaenda nawo maiva naAmnoni hanzvadzi yake muimba yomukati. 11  Paakasvika pedyo naye kuti adye, akabva amubata,+ akati kwaari: “Uya, rara+ neni, hanzvadzi yangu.”+ 12  Zvisinei, iye akati kwaari: “Aiwa, hanzvadzi yangu! Usandinyadzisa;+ nokuti hazvinzarwo pakati paIsraeri.+ Usaita chinhu ichi choupenzi chinonyadzisa.+ 13  Ko ini—ndichaendesepi kuzvidzwa kwangu? Uye iwe—uchava somumwe wevarume mapenzi pakati paIsraeri. Zvino ndapota, taura namambo; nokuti haazokunyimi ini.” 14  Iye akaramba kuteerera inzwi rake, asi akashandisa simba rinokunda rake, akamunyadzisa,+ akarara naye.+ 15  Amnoni akatanga kumuvenga kwazvo, nokuti ruvengo rwaakanga ava kumuvenga narwo rwaipfuura rudo rwaakanga amuda narwo, zvokuti Amnoni akati kwaari: “Simuka, chienda!” 16  Iye akati kwaari: “Aiwa, hanzvadzi yangu; nokuti uipi uhwu hwokundidzinga hukuru kupfuura humwe hwawandiitira!” Asi akaramba kumuteerera. 17  Naizvozvo akashevedza mushandi wake aimushandira, akati: “Ndapota, dzinga munhu uyu abve kwandiri, aende panze ukiye suo kana abuda.” 18  (Zvino iye akanga akapfeka nguo refu yaiva nemitsetse;+ nokuti vanasikana vamambo, mhandara, vaiwanzopfeka zvakadai, vaine majasi asina maoko.) Naizvozvo mushandi wake akamubudisa panze, akakiya suo paakabuda. 19  Tamari akabva aisa madota+ mumusoro make, akabvarura nguo refu yaiva nemitsetse yaaiva akapfeka; akaramba akaisa maoko ake pamusoro wake,+ akafamba achienda, achichema sezvaaifamba. 20  Absaromu+ hanzvadzi yake yakabva yati kwaari: “Amnoni+ hanzvadzi yako ndiyo yanga inewe here? Zvino chinyarara zvako, hanzvadzi yangu. Iye ihanzvadzi yako.+ Usazvinetsa nenyaya iyi.” Tamari akatanga kugara pamba paAbsaromu hanzvadzi yake, asingasangani nevamwe. 21  Mambo Dhavhidhi akanzwa nezvezvinhu zvose izvi,+ akatsamwa kwazvo.+ 22  Absaromu haana kutaura naAmnoni zvakaipa kana zvakanaka; nokuti Absaromu akavenga+ Amnoni nokuti akanga anyadzisa Tamari hanzvadzi yake. 23  Zvino kwapera makore maviri akazara, Absaromu akava nevaveuri+ vemakwai kuBhaari-hazori, iri pedyo neEfremu;+ uye Absaromu akakoka vanakomana vamambo vose.+ 24  Naizvozvo Absaromu akapinda maiva namambo akati: “Tarirai, zvino mushandi wenyu ane vaveuri vemakwai! Ndapota, mambo nevashandi vakewo, ngavaende nomushandi wenyu.” 25  Asi mambo akati kuna Absaromu: “Aiwa, mwanakomana wangu! Ndapota, usaita kuti tose tiende, kuti tirege kukuremedza.” Kunyange zvazvo akaramba achimukurudzira,+ iye akaramba kuenda naye asi akamukomborera.+ 26  Absaromu akazoti: “Ndapota, kana imi musiri kuenda, Amnoni mukoma wangu ngaaende nesu.”+ Mambo akabva ati kwaari: “Anofanira kuenderei newe?” 27  Absaromu akamumanikidza,+ zvokuti iye akazoti Amnoni nevanakomana vamambo vose vaende naye. 28  Absaromu akabva arayira vashandi vake achiti: “Ndapota, onai kuti mwoyo waAmnoni paunongofara newaini,+ ini ndikati kwamuri, ‘Urayai Amnoni!’ Mubve mamuuraya. Musatya.+ Handiti ndini ndakurayirai here? Ivai nesimba muratidze kuti muri varume vakashinga.” 29  Vashandi vaAbsaromu vakaitira Amnoni sezvakanga zvarayirwa naAbsaromu;+ vamwe vanakomana vamambo vose vakasimuka, mumwe nomumwe akakwira nyurusi rake akatiza. 30  Zvino vachiri munzira, mashoko akasvika kuna Dhavhidhi, achiti: “Absaromu auraya vanakomana vamambo vose, hapana kana mumwe chete wavo asara.” 31  Mambo akabva asimuka, akabvarura zvipfeko zvake,+ akarara pasi,+ uye vashandi vake vose vakanga vakamira pedyo nguo dzavo dzakabvaruka.+ 32  Zvisinei, Jehonadhabhi+ mwanakomana waShimeya,+ mukoma waDhavhidhi, akapindura akati: “Ishe wangu ngaarege kufunga kuti vauraya majaya ose, ivo vanakomana vamambo, nokuti Amnoni oga ndiye afa,+ nokuti sokurayira kwaAbsaromu zvaitika sechinhu chakarongwa+ kubvira pazuva raakanyadzisa+ hanzvadzi yake Tamari.+ 33  Zvino ishe wangu mambo ngaarege kufunga shoko racho, achiti, ‘Vanakomana vose vamambo vafa’; asi Amnoni oga ndiye afa.” 34  Munguva iyi, Absaromu akatiza.+ Gare gare rimwe jaya, raiva murindi,+ rakatarira, rikaona uye tarira! kwaiva nevanhu vakawanda vaiuya nomugwagwa waiva shure kwaro pedyo nejinga regomo. 35  Jehonadhabhi+ akati kuna mambo: “Tarirai! Vanakomana vamambo vapinda. Zvaitika maererano neshoko romushandi wenyu.”+ 36  Zvino achangopedza kutaura, vanakomana vamambo vakapinda, vakatanga kuchema kwazvo, vakasvimha misodzi; kunyange mambo nevashandi vake vose vakasvimha misodzi kwazvo. 37  Asi Absaromu akatiza kuti aende kuna Tarimai+ mwanakomana waAmihudhi mambo weGeshuri.+ Dhavhidhi akaramba achichema+ mwanakomana wake mazuva ose. 38  Asi Absaromu akatiza, akaenda kuGeshuri;+ akagara ikoko kwemakore matatu. 39  Mweya wamambo Dhavhidhi wakazosuwa kuenda kuna Absaromu; nokuti akanga azvinyaradza nezvaAmnoni, nokuti iye akanga afa.

Mashoko Emuzasi