Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

2 Samueri 10:1-19

10  Zvino pashure paizvozvo mambo wevanakomana vaAmoni+ akafa, mwanakomana wake Hanuni akatanga kutonga panzvimbo pake.+  Dhavhidhi akabva ati: “Ndichaitira Hanuni mwanakomana waNahashi mutsa worudo, baba vake zvavakandiitira mutsa worudo.”+ Naizvozvo Dhavhidhi akatumira shoko nevashandi vake+ kuti vanomunyaradza pamusoro pababa vake, vashandi vaDhavhidhi vakasvika munyika yevanakomana vaAmoni.  Asi machinda evanakomana vaAmoni akati kuna Hanuni ishe wavo: “Munofunga kuti Dhavhidhi ari kukudza baba venyu zvaakutumirai vanyaradzi here? Dhavhidhi haana kukutumirai vashandi vake kuti vazoongorora nokusora+ guta kuti variparadze here?”+  Naizvozvo Hanuni akatora vashandi vaDhavhidhi, akaveura hafu yendebvu dzavo,+ akacheka nguo dzavo nepakati kusvikira pamagaro avo, akavadzinga.+  Gare gare vanhu vakazviudza Dhavhidhi, akabva angotumira vanhu kunovachingura, nokuti varume vacho vakanga vava kunyara kwazvo; mambo akati: “Garai muJeriko+ kusvikira ndebvu dzenyu dzakura kwazvo, mozodzoka henyu.”  Kwapera nguva yakati, vanakomana vaAmoni vakaona kuti vakanga vava kuvengwa kwazvo+ naDhavhidhi, vanakomana vaAmoni vakatumira nhume, vakabhadhara vaSiriya vokuBheti-rehobhu+ nevaSiriya vokuZobha,+ varume zviuru makumi maviri vaifamba netsoka, namambo weMaaka,+ varume chiuru, naIshtobhu, varume zviuru gumi nezviviri.  Dhavhidhi paakanzwa nezvazvo, akabva atuma Joabhi neuto rose nevarume vaiva nesimba.+  Vanakomana vaAmoni vakabuda, vakagadzirira kurwa panopindwa napo pagedhi, uyewo vaSiriya vokuZobha nevokuRehobhu,+ naIshtobhu naMaaka vakagadzirira kurwa vari voga musango.+  Joabhi paakaona kuti mauto akanga ava kurwisana naye mberi neshure, akabva angosarudza vamwe pavarume vose vakanga vakasarudzwa+ pakati paIsraeri, akaita kuti vagadzirire kusangana nevaSiriya. 10  Akaita kuti Abhishai+ mwana wababa vake atarisire vamwe vanhu vose, kuti aite kuti vagadzirire kusangana nevanakomana vaAmoni.+ 11  Iye akati: “Kana vaSiriya vakandikunda, iwe undiponese; asi kana vanakomana vaAmoni vakakukunda, ndichauyawo kuzokuponesa.+ 12  Simba, kuti tiratidze kuti takashinga+ nokuda kwevanhu vedu uye nokuda kwemaguta aMwari wedu;+ uye Jehovha achaita zvakamunakira.”+ 13  Joabhi nevanhu vaaiva navo vakabva vaswedera kuzorwa nevaSiriya, ivo vakamutiza.+ 14  Vanakomana vaAmoni vakaona kuti vaSiriya vakanga vatiza, ivo vakatizawo Abhishai vakapinda muguta.+ Pashure paizvozvo Joabhi akadzoka kubva kuvanakomana vaAmoni, akasvika kuJerusarema.+ 15  VaSiriya pavakaona kuti vakanga vakundwa nevaIsraeri, vakaungana. 16  Naizvozvo Hadhadhezeri+ akatuma nhume, dzikatora vaSiriya vaiva munzvimbo yoRwizi;+ vakabva vasvika kuHeramu, vachitungamirirwa naShobhaki+ mukuru weuto raHadhadhezeri. 17  Dhavhidhi paakazviudzwa, akabva aunganidza vaIsraeri vose, akayambuka Jodhani, akasvika kuHeramu. Zvino vaSiriya vakagadzirira kuti vasangane naDhavhidhi, vakatanga kurwisana naye.+ 18  VaSiriya vakatiza+ vaIsraeri; Dhavhidhi akauraya vatyairi vengoro+ mazana manomwe nevatasvi vemabhiza zviuru makumi mana pavaSiriya, akabaya Shobhaki mukuru weuto ravo zvokuti akafira ipapo.+ 19  Madzimambo ose,+ ivo vashandi vaHadhadhezeri, pavakaona kuti vakanga vakundwa nevaIsraeri,+ vakakurumidza kutsvaka rugare nevaIsraeri, vakatanga kuvashandira;+ uye vaSiriya vakanga vava kutya kuedzazve kuponesa vanakomana vaAmoni.+

Mashoko Emuzasi