2 Samueri 1:1-27

1  Zvino pashure pokunge Sauro afa, Dhavhidhi paakanga adzoka kwaakanga anouraya vaAmareki,+ Dhavhidhi akaramba achigara kuZikragi+ kwemazuva maviri.  Pazuva rechitatu, mumwe murume+ akauya achibva kumusasa, kwaiva naSauro, aine nguo dzakabvaruka,+ aine guruva mumusoro make;+ uye paakasvika kuna Dhavhidhi, akabva angowira pasi,+ akagwadama.  Dhavhidhi akati kwaari: “Uri kubva kupi?” iye akati kwaari: “Ndatiza kumusasa waIsraeri.”  Dhavhidhi akati kwaari: “Zvafamba sei? Ndapota, ndiudze.” Iye akati: “Vanhu vatiza hondo uyewo vanhu vazhinji vawa zvokuti vafa,+ uye Sauro+ nomwanakomana wake Jonatani+ vafawo.”  Dhavhidhi akabva ati kujaya rakanga richimuudza: “Unoziva sei kuti Sauro uyewo mwanakomana wake Jonatani vafa?”+  Jaya rakanga richimuudza rikati: “Zvakangoitikawo kuti ndakanga ndiri muGomo reGiribhoa,+ uye Sauro akanga akasendama papfumo rake;+ vatyairi vengoro nevatasvi vemabhiza vakanga vati namename naye.+  Paakatendeuka, akandiona, akabva andishevedza, ndikati, ‘Ndiri pano!’  Iye akati kwandiri, ‘Ndiwe ani?’ ndichibva ndati kwaari, ‘Ndiri muAmareki.’+  Akabva ati, ‘Ndapota, mira pedyo neni undiuraye, nokuti ndabatwa nechikaka, nokuti ndichine mweya wangu wose.’+ 10  Naizvozvo ndakamira pedyo naye ndikamuuraya,+ nokuti ndakanga ndichiziva kuti akanga asingazorarami pashure pokunge awa. Ndakabva ndatora korona+ yakanga iri mumusoro make nechishongo chakanga chiri muruoko rwake, kuti ndiuye nazvo kuno kunashe wangu.” 11  Dhavhidhi akabva abata nguo dzake, akadzibvarura,+ uye varume vose vaaiva navo vakaitawo saizvozvo. 12  Vakatanga kuungudza nokuchema+ nokutsanya+ kusvikira manheru nokuda kwaSauro, nokuda kwaJonatani mwanakomana wake, nokuda kwevanhu vaJehovha uye nokuda kweimba yaIsraeri,+ nokuti vakanga vaurayiwa nebakatwa. 13  Zvino Dhavhidhi akati kujaya rakanga richimuudza: “Unobvepi?” iro rikati: “Ndiri mwanakomana womutorwa, muAmareki.”+ 14  Dhavhidhi akabva ati kwariri: “Sei usina kutya+ kutambanudza ruoko rwako kuti uparadze muzodziwa+ waJehovha?” 15  Naizvozvo Dhavhidhi akashevedza mumwe wevarume vaaiva navo, akati: “Enda pedyo. Muuraye.” Naizvozvo akamubaya zvokuti iye akafa.+ 16  Dhavhidhi achibva ati kwaari: “Mhosva yeropa rako ngaive pamusoro wako,+ nokuti muromo wako pachako wakupupurira,+ uchiti, ‘Ini ndini ndakauraya muzodziwa waJehovha.’”+ 17  Zvino Dhavhidhi akaimbira Sauro nomwanakomana wake+ Jonatani rwiyo urwu rwemariro,+ 18  akarayira kuti vanakomana vaJudha+ vadzidziswe “Rwiyo rwoUta.”+ Tarira! Rwakanyorwa mubhuku raJashari:+ 19  “Haiwa iwe Israeri, runako rwaurayirwa munzvimbo dzako dzakakwirira.+Varume vane simba vawa sei! 20  Regai kuzvitaura muGati;+Regai kuzvizivisa mumigwagwa yeAshkeroni,+Kuti vanasikana vevaFiristiya varege kufara,Kuti vanasikana vevanhu vasina kudzingiswa varege kupembera nomufaro.+ 21  Imi makomo eGiribhoa,+ dova nemvura ngazvirege kuva pamusoro penyu, uye minda yemipiro mitsvene ngairege kuvapowo;+Nokuti nhoo yevane simba yakasvibiswa ipapo,Iyo nhoo yaSauro, zvokuti hapana yakazodzwa nemafuta.+ 22  Paropa revakaurayiwa, pamafuta evane simba,Uta hwaJonatani hahuna kudzoka,+Bakatwa raSauro raisadzoka risina kubudirira.+ 23  Sauro naJonatani,+ vaidiwa uye vakanga vakanaka muupenyu hwavo,Havana kuparadzaniswa pakufa kwavo.+Vaimhanya kupfuura makondo,+Vaiva nesimba kupfuura shumba.+ 24  Imi vanasikana vaIsraeri, chemai Sauro,Aikupfekedzai machira matsvuku nezvinhu zvakanaka kwazvo,Aiisa zvishongo zvendarama pazvipfeko zvenyu.+ 25  Vane simba vawa sei pakati pokurwa!+Jonatani aurayirwa panzvimbo dzako dzakakwirira!+ 26  Ndiri kutambudzika pamusoro pako, Jonatani hama yangu,Waindifadza kwazvo.+Rudo rwako kwandiri rwaishamisa kupfuura rudo rwevakadzi.+ 27  Vane simba vawa sei+Uye zvombo zvehondo zvaparara sei!”

Mashoko Emuzasi