2 Petro 3:1-18

3  Vadiwa, zvino iyi itsamba yechipiri yandiri kukunyorerai, ndichiita kuti mukwanise kufunga zvakanaka nokukuyeuchidzai+ sezvandakaita mune yangu yokutanga,+  kuti muyeuke mashoko akambotaurwa nevaprofita+ vatsvene nomurayiro waShe uye Muponesi achishandisa vaapostora+ venyu.  Nokuti kutanga munoziva izvi, kuti mumazuva okupedzisira+ vaseki+ vachauya nokuseka kwavo, vachiita maererano nokuchiva kwavo,+  vachiti:+ “Uku kuvapo kwake kwakapikirwa kuri kupiko?+ Chokwadi, kubvira pazuva rakarara madzitateguru edu murufu, zvinhu zvose zviri kuramba zvakaita sezvazvakanga zvakangoita kubvira pazvakatanga kusikwa.”+  Nokuti, maererano nezvavanoda, vanokundikana kuziva chinhu ichi, kuti kubvira kare kwaiva nematenga+ uye nyika yakanga yakabatana isiri mumvura+ uye iri pakati pemvura,+ zvaitwa neshoko raMwari;  uye nezvinhu izvozvo nyika yepanguva iyoyo yakaparadzwa payakafukidzwa nemvura.+  Asi neshoko iroro matenga+ nenyika+ zviripo iye zvino zvakachengeterwa moto+ uye zviri kuchengeterwa zuva rokutongwa+ nerokuparadzwa kwevanhu vasingadi Mwari.+  Zvisinei, vadiwa, musakundikana kuziva chinhu ichi chimwe chete, kuti zuva rimwe chete kuna Jehovha rakaita semakore ane chiuru uye makore ane chiuru sezuva rimwe chete.+  Jehovha haanonoki pane zvaakapikira,+ sezvinofunga vamwe vanhu kuti kunonoka, asi anokushivirirai nokuti hapana waanoda kuti aparadzwe asi anoda kuti vose vasvike pakupfidza.+ 10  Asi zuva raJehovha+ richauya sembavha,+ mariri matenga achapfuura+ nokutinhira,+ asi zvinhu zvacho zvichipisa kwazvo zvichanyungudutswa,+ uye nyika+ nemabasa ari mairi zvichava pachena.+ 11  Zvinhu zvose izvi zvazvichanyungudutswa kudaro, imi munofanira kuva vanhu vorudzii pamabasa matsvene omufambiro nemabasa okuzvipira kuna Mwari, 12  muchimirira+ uye muchiramba muchinyatsofunga nezvokuvapo kwezuva raJehovha,+ iro naro matenga paanenge achitsva achanyungudutswa+ uye zvinhu pazvinenge zvichipisa kwazvo zvichanyunguduka! 13  Asi kune matenga matsva+ nenyika itsva+ zvatakamirira maererano nezvaakapikira, uye kururama kuchagara mazviri.+ 14  Nokudaro, vadiwa, zvamakamirira zvinhu izvi, itai zvose zvamunogona kuti muwanikwe naye pakupedzisira musina ruvara+ uye musina gwapa, muine rugare.+ 15  Onaiwo kushivirira kwaShe wedu soruponeso, sokunyorerwawo kwamakaitwa+ nehama yedu inodiwa Pauro maererano nouchenjeri+ hwaakapiwa, 16  achitaura pamusoro pezvinhu izvi sezvaanoitawo mutsamba dzake dzose. Zvisinei, madziri, mune zvimwe zvinhu zvakaoma kunzwisisa, izvo zvinomonyaniswa nevasina kudzidziswa uye vasina kudzikama, sezvavanoitawo mamwe Magwaro ose,+ kuti vaparadzwe. 17  Naizvozvo, imi vadiwa, zvamunofanoziva izvi,+ chenjererai kuti murege kutsauswa navo nokukanganisa kwevanhu vanozvidza mutemo, mowa pakusimba kwenyu.+ 18  Aiwa, asi rambai muchikura mumutsa usina kukodzera kuwanwa uye zivo pamusoro paIshe uye Muponesi wedu Jesu Kristu.+ Iye ngaakudzwe zvino uye kusvikira kunguva isingagumi.+

Mashoko Emuzasi